Plejeplan for Usserød Ådal

Her kan du læse om plejeplanen for Usserød Ådal.

Vedtagelse af plejeplan for Usserød Ådal

En samlet plejeplan for Usserød Ådal blev vedtaget af Miljø- og Planlægningsudvalget den 25. april 2012. Plejeplanen offentliggøres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af den 20. november 2006 om pleje af fredede arealer mv.

Hørsholm Kommune har udarbejdet plejeplanen i henhold til fredningen af den 3. juli 2008 for Usserød Ådal, der omfatter følgende ejendomme: matrikel 1fa, 1ff, 1fg, 2dd, 2dd, 2df, 3lø, 3mb, 3mr, 10cø, 10nm, 10nn, 10no, 10np, 50a, 50b, 50c, 50an, 5ao, 50ap, 50aq, 50as, 50at, 50b, 50c, 51c, 53a, 132, 136b, 139a, 139b, 139d, 139e, 139f, 139g, 139h, 139k, 140, 141, 142a 142b, 167a, 167c, 167g, 173a, 173gi, 173p, 700bl, Usserød By, Hørsholm. Planen beskriver plejen af naturen i det fredede område, herunder den naturtilstand, der ønskes opretholdt og genskabt, samt de ple-jetiltag, der sigter mod opnåelse af fredningens formål:

Fredningen har til formål at sikre og forbedre områdets landskabe-lige værdier og herunder således, at der bevares en karakterfuld afgrænsning mellem byområdet og det åbne land, kulturhistoriske værdier, herunder ved Mortenstrupgård, rekreative værdier og of-fentlighedens adgang, bl.a. via stisystem, geologiske værdier samt biologiske værdier.

Her kan du se Plejeplan For Usserød Ådal

Her kan du se supplerende planteregistreringer foretaget af Dansk Botanisk Forening i forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanen.

Klagevejledning

Afgørelsen om de vedtagne plejetiltag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jævnfør lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, § 78. Klageberettigede er grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 86. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Hørsholm Kommune, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af kommunen senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 21. november 2012. Et klagegebyr til behandling af klagen opkræves af klagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives helt eller delvis medhold. Se i øvrigt klagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk. Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder regnet fra offentliggørelsen.

Retsvirkning af plejeplanen

Efter Naturbeskyttelseslovens § 87 må plejeplanen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet.

Ansvarlig: Center for Teknik

Kontakt

Center for Teknik
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 2050
tek-post@horsholm.dk