Handicappolitik

Formålet med politikken er at sikre lige muligheder for handicappede ved at indtænke handicap-aspektet i aktiviteter og tiltag på alle politikområder.

Formål

Hørsholm Kommunes handicappolitik har udgangspunkt i principperne om den enkeltes pligt til at tage ansvar for eget liv og ret til at leve et liv som alle andre. Formålet er at sikre lige muligheder for handicappede ved at indtænke handicap-aspektet i aktiviteter og tiltag på alle politikområder.

Målgruppe

Der findes i Danmark ingen entydig og formelt vedtaget definition af begrebet handicap. I daglig praksis og forståelse hersker der dog en forholdsvis præcis opfattelse af, hvilke grupper begrebet dækker over, nemlig bevægelseshandicappede, sansehandicappede samt intellektuelt og psykisk handicappede.

I FNs standardregler om lige muligheder for handicappede anvendes begrebet handicap om tab eller begrænsninger af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Handicapbegrebet er her et dynamisk begreb, der betegner relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser.

Funktionsnedsættelsen er det givne, mens handicappet er situationsafhængigt. I takt med at samfundet udvikles teknologisk såvel som kognitivt, udvides muligheden for at leve et normalt liv integreret i samfundet.

En operationel definition er, at et handicap er en konstateret fysisk, psykisk eller intellektuel kronisk funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation. Det Centrale Handicapråd; Refleksionspapir over begreberne handicappede og ligebehandling.

Visioner

Ligeværdighed - information, viden, forståelse og respekt
Alle skal behandles ligeværdigt og møde forståelse og respekt.

Kommunens handicappede borgere skal inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.

Der skal udbredes kendskab til handicappedes forudsætninger og særlige behov - både i det lokale erhvervsliv, hos kommunens borgere og hos medarbejderne.

Information fra kommunen skal være tilgængelig for alle borgere.

Individuelle tilbud og støtteforanstaltninger
Alle handicappede skal modtage behandling og støtte, der tilpasses den enkeltes forudsætninger og behov med henblik på at fremme udvikling, trivsel og selvstændighed. Der skal lægges vægt på motion og trivsel.

Kommunens tilbud om behandling og støtte skal være opdateret, tværfaglig og helhedsorienteret.

Den handicappede og eventuelt pårørende skal have indflydelse på udformningen af de tilbudte behandlings- og støttetilbud.

Der skal være egnede boligtilbud til handicappede

Uddannelse og arbejde
Alle borgere skal have mulighed for at tage en uddannelse og få et arbejde, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Handicappede børn og voksne skal i videst muligt omfang integreres i Hørsholm Kommunes almindelige institutions- og uddannelsestilbud.

Personer med nedsat erhvervs- og arbejdsevne skal have bedst mulige betingelser for beskæftigelse på det lokale arbejdsmarkedet.

Kultur, sport og fritid
Der skal være et rigt og varieret udbud af kultur-, sports- og fritidsaktiviteter i Hørsholm Kommune, hvor handicappede enten kan deltage på lige fod med andre eller i særlige tilbud.

Omgivelserne - byen og naturen
Veje, pladser, anlæg, byinventar, kommunale bygninger såvel som private, transportmuligheder, grønne områder mv. skal være tilgængelige for alle borgere

Kontakt

Center for Sundhed og Omsorg
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 3650
Fax 4849 3661
som-post@horsholm.dk

Relaterede sider