Spørgsmål og svar om privat udlejning

Generelle svar – gælder både hvis du bor i en ejerbolig og hvis du bor i en lejerbolig:

Er der specielle krav til en bolig til flygtninge?
Lejligheden/værelset skal være godkendt til beboelse, og der skal være adgang til køkken og bad. Lejlighed/værelset skal kunne aflåses.

Hvis du har en bolig eller et værelse, du gerne vil leje midlertidig ud, skal du tage kontakt til leder af integrationsindsatsen Anja V. Johansen på tlf. 48493285 eller på mail til arb-post@horsholm.dk

Hvor meget må jeg tage i husleje?
Lejen fastsættes efter reglerne i Boligreguleringsloven/lejeloven. Det betyder, at den aftalte leje mellem udlejer og lejer skal svare til det lejedes værdi. Man finder det lejedes værdi ved at sammenligne med huslejen for andre sammenlignelige lejligheder/værelser. Det lejedes værdi kan dermed beskrives som den gennemsnitlige lovlige husleje for andre lejligheder/værelser i området, som er sammenlignelige med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Kan jeg opsige lejemålet?
Du kan indgå en tidsbegrænset lejekontakt med kommunen dog minimum på 6 måneder.

Kan kommunen opsige lejemålet?
Ja. Kommunen kan opsige lejemålet med et varsel på 1 måned til ophør ved udgangen af en måned. Ved kommunens opsigelse af lejemålet ophører fremlejemålet med flygtningen samtidig.

Hvilke udlejningsregler gælder i øvrigt?
Parterne kan frit aftale vilkår i lejeaftalen, men lejelovens regler gælder altid og går forud for det, der aftales i kontrakten. Visse af lejelovens regler kan ikke fraviges, og vilkårene i lejekontrakten skal derfor stemme overens med lejelovens regler. Det er navnlig reglerne om lejefastsættelse og opsigelse, der ikke kan fraviges. På de områder, hvor der ikke er aftalt nærmere vilkår i lejeaftalen, er det lejelovgivningens regler, der gælder.

Skal jeg betale skat af lejeindtægterne?
Lejeindtægter ved udlejning af  boligen skal indberettes til SKAT. Lejeindtægten omfatter både den husleje, der opkræves samt betaling af forbrug til f. eks el, vand og varme. Der er mulighed for at vælge imellem 2 fradragsmuligheder.

Du kan få yderligere informationer her: skat.dk/SKAT.aspx         

Skal boligen eller lejligheden være møbleret?
Kommunen sørger som udgangspunkt selv for møblering af boligen.

Du kan findes flere informationer om generelle regler for private lejeboliger under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet her.

Specielt for dig der bor i en ejerbolig:

Hvem er lejer?
Der indgås en lejekontrakt mellem dig som udlejer og kommunen som lejer.  Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem parterne om kontrakten, er det kommunen, du skal henvende dig til. Kommunen skal som en del af vilkårene have ret til at fremleje boligen til en flygtning.

Hvem står for fremleje til flygtningen?
Kommunen fremlejer boligen til flygtningen og står for kontraktforhold, opkrævning af leje mv.

Specielt for dig der bor i en lejebolig:

Gælder der særlige regler, hvis jeg bor i en lejebolig, og ønsker at leje et værelse ud?
Ifølge Lejeloven og Almenlejeloven har lejer ikke ret til at fremleje mere end halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, og lejligheden må ikke blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Efter lejeloven skal aftaler indgås skriftligt og udlejer skal have tilsendt kopi af fremlejeaftalen inden den indgås. Der henvises i det hele til Lejelovens § 69 og Almenlejelovens § 64 samt lovgivningen i øvrigt.

Hvem er fremlejetager?
Der indgås en lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og kommunen som fremlejetager.  Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem parterne om kontrakten, er det kommunen du skal henvende dig til.

Kommunen skal som en del af vilkårene have ret til at viderefremleje boligen til en flygtning.

Ansvarlig: