Nyttige informationer for dig som boligejer

Hvis du vil opstille en badebro skal du følge retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (nyt vindue).

Det er ejers pligt at sørge for at oplysningerne i BBR er korrekte. Du kan altid hente en BBR-meddelelse på ois.dk (nyt vindue)Hvis du har bygget på din grund eller overvejer at sælge, kan det være en god ide at kigge oplysningerne i BBR efter.

Skal du have rettet dine oplysninger, send da en mail med hvad du ønsker at få revideret samt relevant dokumentation til: tek-post@horsholm.dk

Hvis du har fjernet en olietank skal du meddele dette til kommunen via Byg og Miljø portalen (nyt vindue).

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet (nyt vindue).

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en versende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk (nyt vindue).

På kortet kan du se om der er afsluttede byggesager på ejendommen (nyt vindue).

Hvis du midlertidigt vil placere containere, byggematerialer eller lignende på veje og fortove, skal du have en tilladelse fra kommunen. Ansøgning skal ske gennem Virk.dk (nyt vindue). Løsningen kræver NemID. Det kan både være bygherre eller entreprenør der søger om tilladelse.

Containere

Hørsholm Kommune skal have mulighed for at komme i kontakt med den erstatningsansvarlige i tilfælde af, at der opstår problemer med sikkerheden eller et akut brud på vandledninger under containeren.

Containeren skal være korrekt afmærket med reflekser og lys. Den skal også være forsynet med ejerens navn og adresse samt gældende telefonnummer.
 
Containere skal i videst muligt omfang placeres på kørebane og ikke på fortov eller cykelsti. Hvis det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt, kan kommunen eller politiet forlange containeren fjernet eller flyttet.

 

Byggematerialer

Har du ikke plads til hele oplaget af byggematerialer til et midlertidigt projekt, kan du søge Hørsholm Kommune om tilladelse til midlertidigt at opbevare byggematerialerne på vejareal.

Et af vilkårene er at materialerne bliver afspærret korrekt. Afspærringsmaterialer kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos entreprenører eller skiltefirmaer.

Hvis du er ejendomsmægler, advokat eller privat der skal sælge fast ejendom, skal du bestille Ejendomsdatarapporten (nyt vindue) (afløser for det grønne ejendomsoplysningsskema).

Ved at bestille ejendomsdatarapporten får du adgang til en række ejendomsoplysninger som er relevante ved en typisk hushandel.

Har du spørgsmål til ejendomsdatarapporten?

Har du spørgsmål til selve ejendomsrapporten, hvad den indeholder, hvilke bilag der følger med m.v.,  skal du kontakte supporten i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på telefon: 41 71 78 70 eller mail: support@ejendomsdatarapport.dk

Har du spørgsmål til data?

Har du spørgsmål til data, der står nævnt i rapporten, skal du kontakte Hørsholm Kommune, Center for Teknik på telefon: 48 49 24 50 eller mail: tek-post@horsholm.dk. Her vil det være en god ide, at du deler rapporten med kommunen. 

Ønsker du at se de afsluttede byggesager findes disse i byggesagsarkivet (nyt vindue).

Ejendomsskat

Du skal betale to typer skat på din ejendom. Ejendomsværdiskat og Ejendomsskat (grundskyld). Ejendomsværdiskat bliver automatisk opkrævet via din personlige skat.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk.

Ejendomsværdiskat og grundskyld (nyt vindue)

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er skat af egen bolig. Alle boligejere skal betale ejendomsværdiskat. Skatten bliver automatisk opkrævet via din forskudsopgørelse. Du kan læse mere om, hvordan ejendomsværdiskatten bliver udregnet på skat.dk (nyt vindue).

Ejendomsvurdering

Det er SKAT der er vurderingsmyndighed og dem der vurderer alle ejendomme. Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk.

Ejendomsvurdering på skat.dk (nyt vindue)

Hvis du vil klage over din ejendomsvurdering, skal du henvende dig til SKAT. Du kan læse mere på www.skat.dk.

Henvendelse vedr. ejendomsvurdering og klager skal ske til SKAT:
Tlf. 72 22 18 18
skat.dk (nyt vindue)

Grundskyld

Ejendomsskat kaldes også grundskyld. Kommunen opkræver grundskyld ud fra grundværdien af din ejendom. Grundværdien af din ejendom bliver fastsat/vurderet af SKAT. Grundskylden bliver beregnet af grundværdien/grundskatteloftværdien fratrukket fradrag for eventuelle forbedringer.

Det nu vedtagne lovforslag om ændring af vurderingsloven, er første led i regeringens udspil. Ændringerne medfører, at der ikke bliver fortaget ny vurdering af ejerboliger. I stedet videreføres vurderingerne af ejerboliger fra 2011 til vurdering 2013 med et nedslag i vurderingerne på 2,5 %. Grundskyldspromillen for 2017 er 22,1.

Man kan læse om ejendomsvurderinger på Skatteministeriets hjemmeside. skm.dk (nyt vindue)

Grundskatteloft

Ejendomsskatten er omfattet af et grundskatteloft. Grundskatteloftet gør, at det er begrænset, hvor meget den værdi, som ejendomsskatten bliver beregnet ud fra. Grundskatteloftet er for 2017 fastsat til 5,5 %. Det er folketinget, der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år.

Fastfrysning af grundskyld

Folketinget forventes at vedtage en fastfrysning for grundskylden for 2017 i løbet af foråret. Grundskylden vil herefter blive efterreguleret på ejendomsskattebillettens anden rate i juli 2017, når kommunen har genberegnet grundskylden.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme

Hørsholm Kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme. Dækningsafgiften er for 2017 fastsat til 10 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

Andre afgifter

Sammen med ejendomsskatten opkræves der også skorstensfejning og renovation.

Betaling

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom (ejendomsskattebillet) udsendes hvert år i december. Ejendomsskatterne opkræves i 2. rater med forfald henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskat (nyt vindue).

 

Spørgsmål vedr. ejendomsskat (grundskyld) kan rettes til Center for Teknik på tlf. 48 49 24 80.

Det er muligt at få tilskud til opvarmning af helårshuse, hvis el står som den primære varmekilde i BBR. 

Du skal kontakte dit forsyningsselskab og bede dem om tilskud, de kan selv trække de relevante oplysninger fra BBR. Hørsholm Kommune underskriver ikke blanketter til forsyningselskaberne.

Skal du have revideret oplysningerne i BBR, skal du fremsende dokumentation for at el er den primær varmekilde i helårsboligen.

Hvordan retter jeg mine BBR oplysninger (nyt vindue).

 

Du kan etablere liberalt erhverv i din egen bolig uden tilladelse under visse betingelser. Liberalt erhverv er f.eks. ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje.

Du skal selv bo i boligen, og den skal ligne en bolig for ikke at ændre status. Det er Hørsholm Kommune der vurderer, om boligen har karakter af bolig, hvis der er tvivl.

Det er umiddelbart tilladt at etablere liberalt erhverv i egen bolig under forudsætning af:

  • virksomheden drives af en af husstandens medlemmer – det vil samtidig sige, at det er kun beboerne selv, der må have arbejdsplads i boligen
  • ejendommens karakter af beboelse ikke ændres og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes
  • skiltning eller reklamering, begrænses således at boligens karakter af beboelsesejendom fastholdes
  • parkering etableres på egen grund

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Vær opmærksom på at der i lokalplanen og servitutter kan være reguleringer ift. parkeringsforhold, bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning, omfang og placering m.v.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, har ansatte, eller ønsker du af skattemæssige årsager, at få det liberale erhverv registreret i BBR, skal du altid søge en byggetilladelse. Ligeledes skal der søges tilladelse, hvis ejendommen udelukkende ønskes anvendt til erhverv.

Find Lokalplan (nyt vindue)

Find tinglysninger og servitutter (nyt vindue), ved søgning på tinglysningen kræves Nem-ID.

Får du som grundejer behov for at grave i vej, fortov eller rabat skal du først indhente en gravetilladelse hos Center for Teknik. Det skal ske gennem Virk.dk. Løsningen kræver NemID.

Entreprenører og andre har, forud for gravearbejde, pligt til at søge oplysninger i registeret LER om hvilke ledningsejere, der har ledninger i den pågældende vej. 

Skal du søge ledningsoplysninger på din egen grund, skal du kontakte Hørsholm Kommune, Center for Teknik, tek-post@horsholm.dk

 

Hegnsynet afgør uenigheder om hegn mellem naboer.

Hegnsynet består af tre medlemmer, du kan se hvem via dette link (nyt vindue). Medlemmerne er udpeget af kommunalbestyrelsen, men fungerer som et uafhængigt, privat tvistnævn.

Hvis du vil anmode om hegnsyn, kan du finde en vejledning på hjemmesiden www.hegnsyn.dk (nyt vindue)

Henvendelse/spørgsmål kan rettes til:

Hegnsynets sekretariat

Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm Kommune
Tlf. 48 49 24 80
E-mail tek-post@horsholm.dk

To gange om året

Ud for indkørsler er der typisk en overkørsel over et fortov. Hvad enten du vil istandsætte eller etablere en helt ny overkørsel, skal du have tilladelse fra Hørsholm Kommune, Center for Teknik. Det er derfor ikke nok, at du eksempelvis har fået en byggetilladelse eller tilladelse til at bygge en carport. Retningslinjerne for overkørsler fremgår af Hørsholm Kommunes Overkørselsregulativ (nyt vindue - pdf). Ansøgning om overkørselstilladelse sendes til tek-post@horsholm.dk

Råderet over vejareal
Hvis du i forbindelse med arbejdets udførelse får behov for at benytte lidt af kørebanen til materialer, skal du ligeledes ansøge Center for Teknik for tilladelse(via Virk.dk). Det er vigtigt, at materialerne er afspærret korrekt.

Lokalplaner og byplansvedtægter beskriver hvilke regler og rammer der gælder for byggeri og anvendelse af ejendommen.

Læs lokalplaner og byplansvedtægter (nyt vindue).

Er der ikke en lokalplan for dit område er det kommunalplanen (nyt vindue), der er gældende. 

 

Du kan læse mere om håndtering af regnvand her (nyt vindue).

Når du skal i gang med at renovere på din ejendom er det vigtigt forud for arbejdet, at undersøge om der gælder regler for hvordan og hvorledes du må renovere din ejendom samt om du skal anmelde dit arbejde.

Følgende skal undersøges:

Lokalplan og evt. tinglyste servitutter (nyt vindue)

Fredet og bevaringsværdigt byggeri (nyt vindue)

Håndtering af byggeaffald (anmeldelse og PCB-screening) (nyt vindue)

Støj og støvende aktiviteter (nyt vindue)

Jordflytning (nyt vindue)

Opsætning af container eller byggematerialer på vej (nyt vindue)

Hvorfor skal skorstenen renses?

Det er vigtigt at få sin skorsten renset regelmæssigt. Skorstenen skal renses for at forebygge skorstensbrande.

Kommunen har aftalt med en skorstensfejermester om at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde i Hørsholm Kommune.

Skorstensfejning for et enfamiliehus omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.

Lovgrundlag for: skorstensfejer.dk (nyt vindue)

Hvor tit skal skorstenen renses?

Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en større effekt end 120W: 2 gange om året

Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med mindre effekt end 120W og skorstene tilsluttet pejse og brændeovne: 1 gang om året

Skorstensfejeren kan forhandle med dig om at feje skorstenen færre eller flere gange.

Vil du ændre eller etablere nyt ildsted og skorsten?

Skal du etablere et nyt ildsted - herunder en ny skorsten – eller ændre i eksisterende forhold, der skal du altid kontakte skorstensfejeren, før arbejdet begyndes. Arbejdet skal ligeledes meldes færdigt til skorstensfejeren, som besigtiger det.

Afmeld skorsten

Holder du op med at bruge din skorsten, f.eks. ved overgang til anden varmekilde, skal du afmelde skorstensfejeren. Skorstensfejeren besigtiger herefter skorstenen. 

Pris

Gebyret opkræves via ejendomsskatten.

Kontakt skorstensfejer

Hørsholm Kommune entrerer med skorstensfejermester:

Skorstensfejermester Per Schacht Nielsen

Frodesvej 35, 2880 Bagsværd

Telefon: 44 44 02 17

Værksted: Bolbrovej 64E, 2960 Rungsted Kyst

Telefonisk træffetid: Mandag – fredag kl. 07:00-08:00 og 16:30-17:30

Al henvendelse angående driftsforstyrrelser skal ske til Dong (nyt vindue) eller telefon: 72 10 20 30

Kort over strømafbrydelser (nyt vindue)

En synlig adresse er praktisk i det daglige - og uundværligt, hvis ulykken er ude. Hjælp ambulance, politi eller brandvæsen med finde hurtigt frem - uden omvej, ved at have en korrekt adresse og et synligt husnummer.

Er ulykken ude, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem. Desværre sker det hver dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde frem til den rigtige adresse.

I Danmark er kommunen den myndighed, der fastsætter vejnavne og husnumre.

På hjemmesiden danmarksadresser.dk (nyt vindue) kan du se alle de adresser, kommunen har registreret.

 

Tjek selv om GPS’erne kan finde din adresse

 

Du kan selv tjekke om en adresse findes i det officielle register ved at klikke på "tjek adressen" (nyt vindue).

 

Kan GPS'en ikke finde adressen?

Kan GPS'en ikke finde en adresse skyldes det ofte at GPS'en eller kortet trænger til at blive opdateret. Du kan læse mere her: GPS og adresser (nyt vindue)

Ejeren skal selv sætte tydeligt husnummer op

Ifølge BBR-loven har ejeren af en ejendom ansvaret for at opsætte tydelige husnummerskilte, som passer med de adresser kommunen har fastsat.

Hvor skal husnummeret sidde?

Brug brochuren "Synlige adresser - Danmarks vigtigste vejviser" (nyt vindue) med tommelfingerregler for tydelig skiltning af dit husnummer.

112-app

Det er ikke altid man kender adressen når man skal ringe 1-1-2, men med 112-app'en anvendes mobilens GPS til at fortællevagtcentralen hvor du befinder dig. Opkaldet foretages gennem 112-app'en. Læs mere på: 122app.dk (nyt vindue)

 

 

Hvis du ønsker at ændre skelforholdene, skal du henvende dig til en landinspektør. Ændringer af skelforhold sker typisk ved udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning. Kommunen er ikke matrikelmyndighed. Det er derimod Kort- og Matrikelstyrelsen (nyt vindue).

Landinspektøren måler op og laver de nødvendige dokumenter. Matrikulært arbejde må kun udføres af en beskikket landinspektør.

Blandt de dokumenter, landinspektøren skal sende til Kort- og Matrikelstyrelsen, er kommunens godkendelse af sagen. Ifølge lov om udstykning (nyt vindue) skal kommunen godkende, at skelforandringer er i overensstemmelse med følgende love:

Vil du spørge om en grund kan udstykkes, inden du kontakter landinspektøren, svarer Team Byg på principielle spørgsmål i relation til ovennævnte love pr. mail: tek-post@horsholm.dk

Alle henvendelser vedrørende drikkevand, kloakforsyning og regnvand skal ske til Hørsholm vand (nyt vindue).

Al henvendelse angående opvarmning af ejendom skal ske til dit forsyningsselskab.