4-trins forløb for byggeri

 1. Før du søger byggetilladelse

  Der er en række ting du skal have afklaret før du søger en byggetilladelse. Nedenfor har vi samlet de elementer, du skal undersøge, inden du søger tilladelse om byggeri, renovering eller nedrivning.

 2. Ansøg om byggetilladelse

  Om du skal søge byggetilladelse eller blot anmelde aktiviteten til kommunen afhænger af hvad du skal lave. Du kan læse mere nedenfor.

 3. Når du har fået din tilladelse

  Når du har fået din byggetilladelse, er du klar til at begynde dit byggeprojekt. Det er vigtigt, at du meddeler til kommunen, når du påbegynder arbejdet. Det gøres på bygogmiljo.dk. Læs mere nedenfor på siden.

 4. Når du er færdig med dit byggeri

  Når du er færdig med byggeriet, skal du færdigmelde det til kommunen via Byg og Miljø således at byggesagen kan blive afsluttet. Læs mere nedenfor.

1: Før du søger byggetilladelse skal du undersøge følgende

 Klik på kortet for at finde en lokalplan (nyt vindue).

Er der ikke en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det kommuneplanen der gælder for din ejendom.

Læs mere om lokalplaner og byplanvedtægter (nyt vindue). 

Du kan få et samlet overblik over hvad der måtte gælde for din ejendom, ved at anvende vores samlede kort (klik på kortet). Her kan du klikke forskellige temaer til og fra og dermed f.eks. se lokalplaner, beskyttede områder eller højdekurver. 

Følgende love bør du kontrollere på kortet:

 • Naturbeskyttelsesloven, som fastsætter bl.a. beskyttelseslinjer omkring skove, søer, åer, kirker, fortidsminder og langs strande.
 • Lokalplaner
 • By/landzone

Vi anbefaler derfor at du slår følgende temaer til i kortet:

 • Beskyttede områder (alle temaer)
 • Byplanlægning (alle temaer)

Derudover kan følgende lag være relevant:

 • Matrikel
 • Miljø, her er muligt at se jordforurening som kommunen har kendskab til. Ingen registrering er dog ingen garanti for, at der ikke er forurening på grunden. 
 • Byggesager, her er det muligt se hvilke byggesager der ligger i byggesagsarkivet.
 • Højdekurver
 • Varmeplan

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet (nyt vindue).

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en versende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk (nyt vindue).

På kortet kan du se om der er afsluttede byggesager på ejendommen (nyt vindue).

Hvis du ønsker at bygge eller starte et projekt, der ikke opfylder de regler lovgivningen udstikker, det vil sige bestemmelserne i lokalplan eller byplanvedtægt og Bygningsreglementet, så kan du søge dispensation.

Sådan søger du dispensation

Når du søger eller anmelder dit byggeprojekt i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, vil du undervejs blive bedt om at redegøre for, hvordan byggearbejdet forholder sig til relevante bestemmelser i lokalplan(er) og byplanvedtægt(er).

Dispensationsansøgningen skal indeholde en redegørelse for hvilke bestemmelser der søges om dispensation fra, samt en motiveret begrundelse for, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes og derefter vil Kommunen tage stilling til, om der kan udstedes en dispensation for byggeriet. 

Behandling af ansøgning om dispensation

Det er dit ansvar at oplyse om det byggeprojekt du har sendt ind kræver en dispensation. 

Dispensationsansøgninger vil øge sagsbehandlingstiden betragteligt. Kommunen vil som oftest skulle foretage nabohøring, behandle eventuelle høringssvar og sagen skal måske drøftes politisk.

Dispensationsafgørelsen afhænger af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets, vurdering af den enkelte konkrete sag.

Indsigelser, der måtte komme i forbindelse med en eventuel nabohøring, vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. Sagen kan eventuelt efterfølgende blive forelagt for Miljø- og Planlægningsudvalget (nyt vindue), som vil afgøre sagen. 

Meddelelse af en dispensation afhænger altid af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets vurdering af den enkelte konkrete sag.
Du har ikke krav på at få dispensation når du søger om den. 

 

Dit gebyr for byggesagsbehandlingen beregnes på baggrund af faktisk anvendt tidsforbrug med mindste enhed på en halv time. Vi tager ikke gebyr for forhåndsdialog.

Timeprisen for byggeprojekter omfattet af byggeloven er 914 kr. pr. time i 2017.

Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. En afgørelse kan være en byggetilladelse, godkendt anmeldelse af byggearbejde eller nedrivning, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud, klagesag fra ejer eller ansøger og afslag.

Sager, der ikke kræver en færdigmelding eller en ibrugtagningstilladelse, vil blive faktureret umiddelbart efter tilladelsen foreligger eller der gives afslag.

Gebyret for sager der kræver færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, vil blive opkrævet i to rater. Den første rate forfalder, når der gives tilladelse. Raten dækker den arbejdstid der går forud for sagsbehandlingen og den tid der går til selve sagsbehandlingen. Anden rate forfalder, når der giver ibrugtagningstilladelse eller byggeriet meldes færdigt. Raten dækker det opfølgende arbejde – fx færdigsyn, opfølgning på dokumentation efter tilladelse mv.

Vær opmærksom på at der takseres for sagsbehandlingstid ved henvender til os med spørgsmål, rettelser eller vejledning i forbindelse med din byggesag, hvis dette ligger udover forhåndsdialogen.

Vær ligeledes opmærksom på at der opkræves gebyr for den brugte tid, hvis ansøger tilbagekalder ansøgningen eller anmeldelsen. 

Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640 af 12.06.2013 og gældende pr. 1.1.2015. Du kan læse mere om loven på retsinformation (nyt vindue).

Læs mere om byggesagsgebyr (nyt vindue - pdf).

Når al relevant dokumentation for projektet er samlet og der er undersøgt lokalplaner, fredninger, BR 15 m.m., er det muligt inden der ansøges, at tage en indledende dialog med en byggesagsbehandler om projektet. Ved en såkaldt forhåndsdialog vil eventuelle spørgsmål og usikkerheder kunne afklares, forhåndsdialogen kan også have til formål at sikre at de nødvendige oplysninger og dokumenter forligger inden ansøgningen til projektet indsendes. En forhåndsdialog giver et godt og klart grundlag for den videre byggesagsbehandling.

En forhåndsdialog aftales ved at sende en mail til tek-post@horsholm.dk hvor projektet kort beskrives. En byggesagsbehandler vil herefter tage kontakt til jer.

 

Her kan du læse hvor lang den vejledende sagsbehandlingstid er, fra din sag er fuldt oplyst og dermed klar til behandling.

Type 

Behandlingstid

 Sagstype 

Dispensation (alle typer), naturbeskyttelseslinjer 
og helhedsvurdering

16 uger  Dispensationssager,  helhedsvurderinger 
 og naturbeskyttelseslov

Anvendelsesskift, udstykningsmulighed, 
fortolkning af lokalplan og servitutter

4 uger  Planlovssag

Fortolkning af bygningsreglement, terrænregulering

3 uger  Byggelovssag

Byggetilladelse til drifts- og avlsbygninger,
industri og lager i én etage, rækkehuse

12 uger  BR15, kap. 2 og 5

Byggetilladelse til enfamilieshus og tilbygninger 
til énfamiliehuse, samt carporte, garager, skure
mm. over 50 m2 (indenfor byggeretten)

4 uger  BR15, kap. 2

Byggetilladelse til etagebyggeri, erhvervsbyggeri 
med 2 etager eller mere, tofamiliehuse (uden dispensation).

12 uger  BR15

Tilladelse i landzone 

16 uger  Landzonesag

Nedrivning, carporte, garager og skure fra 35-50 m2

2 uger  Anmeldelsessager

Simple erhvervssager

4 uger  Erhvervssag

 De viste sagsbehandlingstider er fra marts 2016 og er vejledende.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen før den er fuldt oplyst.

Sagsbehandlingstid - byggetilladelser

En byggetilladelse er omfattende, og der er ingen fast tidsfrist for behandlingen af sagen. Har du en kompliceret byggesag, kan vi anbefale, at du aftaler en tidsplan med Team Byg.
Den tid vi bruger til behandling af din sag er bl.a. afhængig af følgende forhold:
1. Byggeaktiviteten set over længere tid
2. Mangler i ansøgningsmaterialet
3. Eventuelle dispensationer

For ansøgninger med dispensationer, og hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation i form af beskrivelse og tegninger, kan der forventes længere sagsbehandlingstider.

Det er ansøgers ansvar at indsende nødvendige tegninger, beskrivelser og beregninger.
Ansøgninger med fyldestgørende oplysninger afkorter sagsbehandlingstiden væsentligt.

Sagsbehandlingstid - anmeldelsessager, inklusiv nedrivning

Kommunen har 2 uger til at behandle sagen og give et svar. Dette forudsætter dog, at alle nødvendige oplysninger og tegninger er modtaget. Når du får svar, kan du starte byggeriet. Hvis du ikke har hørt fra kommunen inden 2 uger, og projektet ikke kræver dispensation, kan du gå i gang. Kontakt dog altid Team Byg, inden arbejdet påbegyndes.

2: Ansøg om byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet

Vi anbefaler at du selv starter dit byggeprojekt op og selv giver evt. arkitekter, rådgivere m.m. der er tilknyttet sagen adgang til at skrive i sagen.

Erfaring viser at dette afhjælper en del problemer der kan opstå undervejs i forløbet og samtidig har du som bygherrer fuld adgang til dit projekt i Byg og Miljø.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen (nyt vindue).

Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne inden du går i gang.

Alle ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes via Byg og Miljø (nyt vindue).

Det er ikke muligt at indsende ansøgninger pr. mail eller brev. Ej heller kan vi modtage ansøgninger ved personligt fremmøde.

Vær opmærksom på, at din ansøgning er ikke indsendt før, at du har modtaget en kvittering fra Byg og Miljø, der bekræfter, at kommunen nu har modtaget din ansøgning.

Det er ikke muligt for kommunen at se din ansøgning før den er indsendt.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen (nyt vindue). Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne inden du går i gang.

Når ansøgning er indsendt gennem Byg og Miljø sender systemet automatisk et kvitteringsbrev, har du ikke modtaget en kvittering er ansøgningen ikke modtaget hos kommunen. Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller tegninger, får du besked hurtigst muligt efter, at vi har modtaget din ansøgning. Disse dokumenter indsendes ligeledes gennem Byg og Miljø. Bemærk at når der vedlægges nye oplysninger på sagen eller der kommunikeres gennem Byg og Miljø, skal der klikkes på "indsend ansøgning" - også selv om der allerede er indsendt en ansøgning til projektet.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen før den er fuldt oplyst.

3: Når du har fået din byggetilladelse

4: Når du er færdig med dit byggeri

Når du er færdig med byggeriet, skal du færdigmelde det til kommunen gennem Byg og Miljø (nyt vindue), således at byggesagen kan blive afsluttet.

Husk at indsende evt. tilhørende dokumentation vedrørende tekniske forhold jævnfør byggetilladelsen. 

Når du har færdigmeldt dit arbejde, skal du indsende den relevante tekniske dokumentation som angivet i byggetilladelsen. Dokumenterne indsendes via Byg og Miljø (nyt vindue).