Rådgiverne i Center for Børn og Voksne yder vejledning og rådgivning i familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og muligheder ud fra den aktuelle situation. Rådgivningen inddrager forældre og netværk i de tiltag og løsninger der iværksættes.

Rådgiverne har til opgave at undersøge børn og unges forhold, hvis de må antages at have behov for særlig støtte. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Der kan f.eks. være tale om foranstaltninger af følgende art:

    • Pædagogisk støtte i hjemmet
    • Familiebehandling
    • Kontaktperson til unge
    • Aflastning
    • Anbringelse uden for hjemmet

Læs om dagbehandlingstilbuddet Familiehuset

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud og yder støtte- og behandlingsindsats til børnefamilier, der bor i Hørsholm Kommune. Det er rådgiverne i Center for Børn og Voksne, der visiterer til Familiehuset.

I Familiehuset er der samlet en række familierettede tilbud, med det formål at bevare familien samlet. Tilbuddene kan være intern skolegang, ekstern støtte i skolen, pædagogisk rådgivning i hjemmet, familiebehandling og støtte/kontaktperson til børn og unge. Tilbuddene er mindre indgribende end døgnanbringelser af barnet eller den unge.

Familiebehandling (og lignende støtte over for hele familien) kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling eller som supplement til barnet eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud. 

Målgruppe

Familier med børn og unge mellem 0-18 år, hvor det efter en nærmere undersøgelse/vurdering af såvel barnets som hele familiens forhold viser sig, at der kan være behov for at iværksætte familiebehandling. 

Rådgiverne i Center for Børn og Voksne igangsætter en nærmere undersøgelse af barnets eller den unges forhold for at sikre, at der er et særligt behov for støtte. En undersøgelse dækker f.eks. familieforhold, skoleforhold og adfærd og inddrager helt naturligt fagfolk, der i forvejen har viden om barnet eller den unge.