• Center for Dagtilbud og Skole har nu orienteret alle forældre, via mail, om optagelse i 0. klasse (børnehaveklasse) i 2017.

    Hvis du ikke har fået dit barn skrevet op til skolestart i august 2017, bedes du venligst sende en mail til dos-post@horsholm.dk


Skoledistriktsændringer

Der kan ske ændringer i skoledistrikterne i perioden efter skoleindskrivningen (januar til marts). Det kan betyde, at jeres bopæl og dermed jeres barn kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende.
Du er først sikker på, hvilken skole dit barn skal starte på, når du får besked fra Center for Dagtilbud og Skole i starten af marts.

Læs mere om skoleindskrivning

Skolerne har holdt informationsmøder i oktober/november 2016.

 

Alle børn er tilknyttet en distriktskole, men har mulighed for at vælge en anden skole efter reglerne om frit skolevalg.

Hvis du ønsker en anden skole til dit barn, kan du søge om plads på en anden skole efter eget valg. Det kan enten være i Hørsholm eller i en anden kommune.
Hvis dit barn får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i SFO, hvis der er en SFO, og hvis der er plads.

Læs om frit skolevalg (nyt vindue)

Alle børn, der bor i Hørsholm Kommune, har ret til at blive optaget på distriktskolen

Kriterier for optagelse i 0. klasse:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra anden kommune
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  3. Nærmere boende går forud for fjernere boende
  4. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden

Hvis I vælger en privatskole og senere ønsker den kommunale skole, har I ikke ubetinget krav på distriktsskolen.

I Hørsholm kommune arbejder alle børnehaver og skoler med et fælles forløb for overgangen, som rummer en række konkrete aktiviteter. Forløbet involverer selvfølgelig først og fremmest børn og medarbejdere, men som forældre bliver du også en vigtig medspiller i forløbet.

De konkrete aktiviteter understøtter samarbejdet og dialogen om dit barns trivsel, udvikling og læring, og vil kunne genkendes, uanset hvor dit barn går i børnehave og skal gå i skole. De private institutioner og skoler deltager således også i samarbejdet.

I forløbet lægges vægt på dialogen mellem børn og voksne om overgangen. Børnene laver kreative ”Her er jeg-portrætter” i børnehaven, som videregives til skolen, hvor de bruges i arbejdet med at lære hinanden at kende. Både i børnehaver og skoler arbejdes med Fri for Mobberi som metode til at udvikle gode børnefællesskaber.

Mod slutningen af børnehavetiden udarbejdes et overgangsskema om alle børn, hvor både pædagoger og forældre giver deres beskrivelse af barnet, til brug for de modtagende fagpersoner i skolen.

Læs om Hørsholm fælles overgangsmodel, der skaber rammerne for et tættere samarbejde mellem børnehave og skole/SFO:

Forældreinformation - Overgangen fra børnehave til skole og SFO (nyt vindue - pdf)

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO (nyt vindue - pdf)

Alle børn skal, ifølge folkeskoleloven, begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Hvis børnehave og forældre, med begrundelse i et barns udvikling, ønsker at søge om udsættelse af undervisningspligten, ansøger dagtilbudslederen om udsat skolestart.

Ansøgningen skal både indeholde en faglig vurdering fra børnehaven (og evt. andre fagpersoner) og en beskrivelse fra forældrene. Desuden skal der medfølge en handleplan med mål for barnets udvikling i udsættelsesåret.

Datoer for ansøgning og svar til udsættelse af undervisningspligten i skoleåret 2017-2018

Ansøgningsfristen er d. 13. februar 2017.

Afgørelsen om skoleudsættelse træffes af dagtilbudschefen i Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole. Dagtilbudslederen og forældre vil få svar på ansøgningen senest d. 1. marts 2017.

Har du nogle spørgsmål til udsættelse af skolestart, bedes du kontakte din daginstitution.

Dit barn har mulighed for at begynde i 0. klasse et år tidligere – det vil sige i det kalenderår, hvor dit barn fylder fem år inden den 1. oktober.

Beslutningen om tidlig optagelse i 0. klasse træffes af skolens leder efter samråd med jer som forældre. Skolens leder afgør efter en konkret vurdering af dit barn, for eksempel på baggrund af en skolemodenhedsprøve eller en udtalelse fra lederen af børnehaven, som dit barn har gået i. I vurderingen indgår, om dit barn kan følge undervisningen i 0. klasse og kan antages at fortsætte videre i 1. klasse.

Kommende elever i 0. klasse begynder i skolefritidsordning (SFO) den 1. maj. Opstarten i SFO betyder, at børnene skal stoppe i børnehaven i slutningen af april.
Der er SFO på alle fire folkeskoler i perioden 1. maj til 31. juli. Herefter starter børnene i skole og SFO på skolen.

Udmeldelse af børnehave d. 30. april

Børnehavebørn, i kommunens kommunale dagtilbud, udmeldes automatisk af børnehaven og indmeldes i SFO den 1. maj, i det år barnet fylder 6 år og skal starte i skole. Hvis barnet går i en privat institution, skal forældrene selv udmelde barnet efter den private institutions regler for udmeldelse.

Hvis et barn skal gå på en privatskole, hvor der ikke er et SFO tilbud fra d. 1. maj, kan forældrene søge om dispensation til at lade barnet fortsætte i børnehaven indtil 31. juli. Dispensation søges via mail på dos-post@horsholm.dk

Ønsker du dit barn indmeldt på privatskole, skal du selv melde barnet ind på den konkrete skole.

Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal du via kommunens digitale skoleindskrivning registrere, at du ønsker dit barn indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Opskrivning til 0. klasse

Hvis du ønsker dit barn skal skrives op til 0. klasse, skal du sende en mail til dos-post@horsholm.dk med ønske om hvilken skole og skolefritidsordning, du ønsker.

Når fordelingen/klassedannelsen er foretaget for Hørsholm Kommunes børn, tages der stilling til om optagelse af udenbys børn er muligt.

Du får besked via e-boks om eventuel optagelse, når den endelige klassedannelse er opgjort i starten af marts.

Opskrivning til 1. til 9. klasse

Hvis du vil skrive dit barn op til 1. til 9. klasse, skal du henvende dig direkte til den skole, du ønsker, såfremt der er under 24 elever klassen.