Hvad gør jeg hvis...

Der skal søges tilladelse til afholdelse af motions- og cykelløb på Hørsholm Kommunes veje via Virk.dk (nyt vindue). Du skal fremsende en ruteplan samt skilteplan for afmærkning af området. Du skal også angive dato og tidspunkt. Samtidig er det vigtigt at kontaktpersonens navn og telefon nummer fremgår.

Der skal også indhentes en tilladelse hos Nordsjællands Politi.

Afspærringsmateriel kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos f.eks. entreprenører eller skiltefirmaer.

Hvis du vil holde vejfest, loppemarked eller lignende på vejareal (både kommunale veje og private fælles veje), skal du ansøge om tilladelse hos Hørsholm Kommune. Det skal ske gennem Virk.dk (nyt vindue). Løsningen kræver NemID. Denne procedure omfatter også arrangementer i gågaden.

Du skal fremsende en skilteplan for afmærkning af området. Du skal også angive dato og tidspunkt. Samtidig er det vigtigt at kontaktpersonens navn og telefon nummer fremgår.

Hvis du midlertidigt vil placere containere, byggematerialer eller lignende på veje og fortove, skal du have en tilladelse fra kommunen. Ansøgning skal ske gennem Virk.dk (nyt vindue). Løsningen kræver NemID. Det kan både være bygherre eller entreprenør der søger om tilladelse.

Containere

Hørsholm Kommune skal have mulighed for at komme i kontakt med den erstatningsansvarlige i tilfælde af, at der opstår problemer med sikkerheden eller et akut brud på vandledninger under containeren.

Containeren skal være korrekt afmærket med reflekser og lys. Den skal også være forsynet med ejerens navn og adresse samt gældende telefonnummer.
 
Containere skal i videst muligt omfang placeres på kørebane og ikke på fortov eller cykelsti. Hvis det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt, kan kommunen eller politiet forlange containeren fjernet eller flyttet.

 

Byggematerialer

Har du ikke plads til hele oplaget af byggematerialer til et midlertidigt projekt, kan du søge Hørsholm Kommune om tilladelse til midlertidigt at opbevare byggematerialerne på vejareal.

Et af vilkårene er at materialerne bliver afspærret korrekt. Afspærringsmaterialer kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos entreprenører eller skiltefirmaer.