Hvornår skal man anmelde byggeaffald?

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen, når:

  • arbejdet omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller et arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • affaldet er farligt affald
  • affaldet indeholder asbest
  • termoruder fra 1950-1977 skal udskiftes eller fjernes


Hvordan anmeldes byggeaffald?

Anmeldelser indsendes senest 14 dage før arbejdets planlagte start.
Renovering/nedrivning må ikke påbegyndes førend kommunen har sendt anvisninger. 
Miljøsanering og sortering kan igangsættes, når anvisninger er modtaget. 

Hørsholm Kommune anviser forbrændingsegnet affald til Norfors I/S.
Hørsholm Kommune anviser deponeringsegnet affald (og asbest) til Skibstrup Affaldscenter.

Læs mere om byggeaffald

Screening

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der foretages en screening for PCB. Dette gøres samtidig med udfyldelse af anmeldelse af affaldet via Byg og Miljø. 

Hvis screeningen for PCB viser risiko for, at bygningen (herunder termoruder) indeholder PCB, skal der udføres en kortlægning af bygningen.

Kortlægning

En akkrediteret miljøanalysevirksomhed udtager et passende antal analyseprøver for PCB, asbest, bly og evt. zink, cadmium, kviksølv og andre forurenende stoffer, hvis der er mistanke om forekomst. 

Kortlægningen danner grundlag for, hvordan byggeaffaldet skal sorteres, samt hvilke fraktioner der kan genanvendes, forbrændes, deponeres eller skal specialbehandles.

Kortlægningsrapporten indsendes til kommunen via Byg og Miljø. 

Få mere information mere om PCB her.

Du skal anmelde asbestholdigt affald til kommunen

Alt asbestholdigt affald skal anmeldes. Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for dem der skal arbejde med asbestaffald. I miljømæssig henseende er det et ønske at sikre, at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Anmeldelse af asbestholdigt affald sker via Byg og Miljø via selvbetjeningsboksen her på siden.

Hørsholm Kommune anviser asbest til de nedenstående deponi:

  • Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4,3140 Ålsgårde, tlf. 49283540 

Bortskaffelse af ikke-støvende asbestholdigt affald

Ikke-støvende asbest er f.eks. hele eternit-tagplader fra et parcelhus. Tagplader skal nedtages uden de knækker. 

Bortskaffelse af støvende asbestholdigt affald (farligt affald)

Støvende asbest omfatter er f.eks. ødelagte skiffereternittagplader, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør, kedler m.v., samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader.

Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning drevet af Norfors I/S, der sørger for afhentning af affaldet. Kontakt Norfors for mere information. 

Hvad koster det at bortskaffe?

Prisen afhænger af affaldets type. Du kan få prisen oplyst ved at kontakte Skibstrup Affaldscenter på tlf. 48 40 50 50.

Støj og støv?

Husk, at støjende, støvende og andre større midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeprojekter skal anmeldes til kommunen.

Læs mere herom og send anmeldelse på siden om 'støjende og støvende aktiviteter'.

Hørsholm Kommune anbefaler, at bygninger som skal nedrives eller renoveres, som minimum også undersøges for bly og asbest, inden arbejdet påbegyndes.

Dette er af hensyn til både naturen og håndværkerens arbejdsmiljø og sikkerhed.

Analysens resultater afgør om materialerne kan genanvendes eller om der skal tages særlige forbehold i håndteringen af affaldet. Dette kan eksempelvis være miljøsanering, hvis byggeaffaldet ønskes genanvendt. 

Kontakt Hørsholm Kommunes Team Miljø, hvis du er i tvivl.

 

Genanvend det rene - og udsortér det forurenede

Renovering og byggeprojekter genererer store mængder affald, hvoraf meget kan genbruges eller indgå i produktionen af nye materialer. Men da en del bygge- og anlægsaffald er forurenet, er det vigtigt, at det genanvendelige affald er sorteret og uforurenet, sådan at forurenede materialer kan tages ud af kredsløbet.

Der forlanges dokumentation for renheden af materialerne, f.eks. i form af analyseprøver for PCB og andre miljøforurenende stoffer i forbindelse med en kortlægning af bygningen. 

Det er ikke tilladt at blande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald, ligesom det er et krav, at alt affald der kan genanvendes skal genanvendes.

Anmeld affaldet

Genanvendeligt erhvervsaffald skal også anmeldes. Dette gøres sammen med anmeldelse af øvrigt bygge- og nedrivningsaffald via selvbetjeningen øverst på siden. Hørsholm Kommune skal godkende anmeldelsen, men anviser ikke affaldet.