Hannebjerg

Der kan maksimalt bo 20 voksne flygtninge på Hannebjerg.

Den nye ændringslov til Planloven giver kommunen mulighed for at dispensere for en eksisterende lokalplan i op til 5 år, hvis en ejendom skal bruges til boligplacering af flygtninge.

En enig kommunalbestyrelse besluttede mandag den 1. juni, at det tidligere plejecenter Hannebjerg kan anvendes til midlertidige flygtningeboliger i op til 2 år gældende fra 1. juni 2015. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har besluttet, at Hannebjerg skal udstykkes og sælges til ca. 10-12 parcelhusgrunde. Denne proces fortsætter sideløbende med den midlertidige boligplacering af flygtningene på Hannebjerg. Det betyder, at den igangsatte lokalplanproces for området fortsætter, og udbud af grunde til salg sker efter lokalplanprocessen.

De nye beboere vil blive fordelt efter bl.a. nationalitet og deres individuelle behov for at få en midlertidig bolig.

Som følge af flygtningesammensætningen i Hørsholm lige nu, bliver det familier, som flytter ind på Hannebjerg Plejehjem. Alle voksne er tilknyttet en sprogskole, og de fleste af dem er i praktik hos en arbejdsgiver. De giver alle udtryk for at være taknemmelige for at være i Danmark, og at de gerne vil bidrage til det danske samfund og have gode relationer med danskerne.

Kommunen vil, på lige fod med de øvrige midlertidige boliger, sørge for et sæt husregler på Hannebjerg. Vi holder løbende øje med at den bliver overholdt og vi vil i begyndelsen komme forbi med jævne mellemrum, dels for at føre løbende tilsyn med boligen, men også for at sikre, at vores nye borgere finder sig til rette, og at regler vedr. brugen af Hannebjerg overholdes.

Vi har hidtil ikke fået nævneværdige klager fra naboer til kommunens midlertidige flygtningeboliger, som har krævet vores indgriben, og de få der har været har vi håndteret og fået løst via dialog

Når nye flygtninge ankommer til kommunen, spørger kommunens sagsbehandlere, om frivillige fra Røde Kors må henvende sig til dem. Langt de fleste takker ja, til at frivillige hørsholmborgere via Røde Kors må tage kontakt til dem og invitere dem til at deltage i sociale aktiviteter. De sociale aktiviteter foregår efter, at flygtningen har været til danskundervisning, praktik eller på job/uddannelse.

Mødet med frivillige borgere giver flygtningene mulighed for at lære om livet i Hørsholm og Danmark og mulighed for at skabe nye relationer i lokalsamfundet.  Derudover er der ikke planlagt sociale aktiviteter, men det vil være en gevinst for flygtningene, hvis borgerne omkring dem introducerer dem for eventuelle fritidsaktiviteter så som fodbold, svømning, basket eller lign. Frivilliges engagement og støtte har stor betydning for en vellykket integration.

Læs mere om at være frivillig her.

Rådhusgrunden

Der etableres 20 boliger opstillet i 10 enheder (”lejligheder”) med 2 værelser/boliger i hver. Det vil sige, at max. 20 voksne flygtninge kan bo i pavillonerne på rådhusgrunden. Hvis der er tale om familier med små børn, kan der dog godt være flere end fire mennesker i en lejlighed med to værelser

Den nye ændringslov til Planloven giver kommunen mulighed for at dispensere for en eksisterende lokalplan i op til 5 år, hvis en ejendom skal bruges til boligplacering af flygtninge. Hvis vi har behov for det, vil vi derfor benytte pavillonerne i op til fem år.

Den 21. september 2015 flyttede de første familier ind i de midlertidige boliger på rådhusgrunden.

Det er både familier og enlige, som skal bo i pavillonerne. Da pavillonerne er velegnede til familier, har vi særligt fokus på at flytte familier ind her.

Kong Georgsvej

Kontrakten løber til 31.10. 2017. Kontrakten giver parterne mulighed for at forlænge lejeaftalen.

Nej.

Beboerne kommer primært fra Syrien og Eritrea.

Huset egner sig godt til enlige. Boligen giver også mulighed for, at ægtepar kan bo der, eller enlige med store børn.

Ja, det er billigere. Det er ca. 50 % billigere svarende til 1,3 mio. kr. årligt

Ejendommen Kong Georgsvej 5 er godkendt som et énfamiliehus. Indkvartering af flygtninge i ejendommen betragtes ikke som en ændret anvendelse i henhold til hverken Planloven eller Byggeloven. Bygningen vil fortsat være et énfamiliehus selvom, der bor op til 20 flygtninge i ejendomme.

Det er kommunens opfattelse, at der er tale om fortsættelse af lovlig anvendelse, der ikke kræver dispensation fra byplanvedtægt eller bygningsreglement.

En ændring af lokalplanen eller dispensation fra lokalplane kræver en høring. Da der ikke sker ændringer eller dispensation fra den nuværende lokalplan, har Hørsholm Kommune ikke gennemført en borgerhøring.

Beboerne i området har fået et orienteringsbrev og er blevet inviteret til et spørg-bare-møde før de første beboere på Kong Georgsvej flyttede ind. Beboerne inviterer også sammen med Hørsholm Kommune de nærmeste naboer til en kop kaffe i begyndelsen af 2016 når flere er flyttet ind. I juni 2016 inviterer vi til et nyt borgermøde, hvor naboer i området og Hørsholm Kommune vil dele erfaringer i forbindelse med indflytningen på Kong Georgsvej.

Hørsholm Kommune er opmærksom på behovet for kommunikation og tilstræber fremadrettet at informere så tidligt som muligt.

Kommunen vil, på lige fod med de øvrige midlertidige boliger, etablere et sæt husregler. Vi holder løbende øje med at de bliver overholdt og vi vil i begyndelsen komme forbi med jævne mellemrum, dels for at føre løbende tilsyn med boligen, men også for at sikre, at vores nye borgere finder sig til rette, og at regler vedr. brugen overholdes.

Vi har hidtil ikke fået nævneværdige klager fra naboer til kommunens midlertidige flygtningeboliger, som har krævet vores indgriben, og de få der har været har vi håndteret og fået løst via dialog.