Hannebjerg

Henover sommeren 2017 vil beboerne flytte ud af Hannebjerg og over i andre midlertidige boliger.

Der kan maksimalt bo 20 voksne flygtninge på Hannebjerg, men antallet vil variere afhængigt af behovet.

Der vil bo flygtninge på Hannebjerg indtil sommeren 2017.

En enig kommunalbestyrelse besluttede, at det tidligere plejecenter Hannebjerg kan anvendes til midlertidige flygtningeboliger i op til 2 år gældende fra 1. juni 2015. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har desuden besluttet, at Hannebjerg herefter skal udstykkes og sælges til ca. 10-12 parcelhusgrunde. Denne proces fortsætter sideløbende med den midlertidige boligplacering af flygtningene på Hannebjerg. Det betyder, at den igangsatte lokalplanproces for området fortsætter, og udbud af grunde til salg sker efter lokalplanprocessen.

Læs mere om udviklingsplanen for grunden her.

Beboerne på Hannebjerg bliver fordelt efter bl.a. nationalitet og deres individuelle behov for at få en midlertidig bolig.

Som følge af flygtningesammensætningen i Hørsholm lige nu, bliver det familier, som flytter ind på Hannebjerg Plejehjem. Alle voksne er tilknyttet en sprogskole, og de fleste af dem er i praktik hos en arbejdsgiver. De giver alle udtryk for at være taknemmelige for at være i Danmark, og at de gerne vil bidrage til det danske samfund og have gode relationer med danskerne.

Kommunen vil, på lige fod med de øvrige midlertidige boliger, sørge for et sæt husregler på Hannebjerg. Vi holder løbende øje med at den bliver overholdt og vi vil i begyndelsen komme forbi med jævne mellemrum, dels for at føre løbende tilsyn med boligen, men også for at sikre, at vores nye borgere finder sig til rette, og at regler vedr. brugen af Hannebjerg overholdes.

Vi har hidtil ikke fået nævneværdige klager fra naboer til kommunens midlertidige flygtningeboliger, som har krævet vores indgriben, og de få der har været har vi håndteret og fået løst via dialog.

Når nye flygtninge ankommer til kommunen, spørger kommunens sagsbehandlere, om frivillige fra Røde Kors må henvende sig til dem. Langt de fleste takker ja, til at frivillige hørsholmborgere via Røde Kors må tage kontakt til dem og invitere dem til at deltage i sociale aktiviteter. De sociale aktiviteter foregår efter, at flygtningen har været til danskundervisning, praktik eller på job/uddannelse.

Mødet med frivillige borgere giver flygtningene mulighed for at lære om livet i Hørsholm og Danmark og mulighed for at skabe nye relationer i lokalsamfundet.  Derudover er der ikke planlagt sociale aktiviteter, men det vil være en gevinst for flygtningene, hvis borgerne omkring dem introducerer dem for eventuelle fritidsaktiviteter så som fodbold, svømning, basket eller lign. Frivilliges engagement og støtte har stor betydning for en vellykket integration.

Læs mere om at være frivillig her.

Rådhusgrunden

Der er 20 boliger opstillet i 10 enheder (”lejligheder”) med 2 værelser/boliger i hver. Det vil sige, at max. 20 voksne flygtninge kan bo i pavillonerne på rådhusgrunden. Hvis der er tale om familier med små børn, kan der dog godt være flere end fire mennesker i en lejlighed med to værelser.

D. 23. februar 2017 besluttede §17, stk. 4-udvalget, at rådhusgrunden skal udvides med yderligere 5 pavilloner med boliger til 20 enlige. Udvalget besluttede endvidere at indstille, at det løbende skal evalueres, om det fungerer med udvidelsen.

 

Den nye ændringslov til Planloven giver kommunen mulighed for at dispensere for en eksisterende lokalplan i op til 5 år, hvis en ejendom skal bruges til boligplacering af flygtninge. Hvis vi har behov for det, vil vi derfor benytte pavillonerne i op til fem år.

Den 21. september 2015 flyttede de første familier ind i de midlertidige boliger på rådhusgrunden.

Det er både familier og enlige, som skal bo i pavillonerne. Da pavillonerne er velegnede til familier, har vi særligt fokus på at flytte familier ind her.

Kong Georgsvej

Kontrakten løber til 31.10.2017. Kontrakten giver parterne mulighed for at forlænge lejeaftalen.

I foråret 2017 besluttede Økonomiudvalget efter dialog med udlejer at forlænge lejeaftalen på Kong Georgsvej 5 med et år - til oktober 2018. Forud for beslutningen blev der afholdt et inddragende borgermøde d. 19. april, hvor interesserede borgere blev hørt i sagen. På mødet kom der ikke oplysninger frem, der kan have betydning for at afslå en forlængelse af lejemålet.

Nej, det har kommunen ikke.

Beboerne kommer primært fra Syrien og Eritrea.

Huset egner sig godt til enlige. Boligen giver  imidlertid også mulighed for, at ægtepar kan bo der, eller enlige med store børn. Sammensætningen af beboerne kan variere efter behov.

Pr. maj 2017 bor der 14 enlige personer i hovedhuset og en familie på 7 personer i portnerboligen. Der er samlet værelser til 25 enlige ud over portnerboligen.

Ja, det er billigere. Det er ca. 50 % billigere svarende til 1,1 mio. kr. årligt.

Ejendommen Kong Georgsvej 5 er godkendt som et énfamiliehus. Indkvartering af flygtninge i ejendommen betragtes ikke som en ændret anvendelse i henhold til hverken Planloven eller Byggeloven. Bygningen vil fortsat være et énfamiliehus selvom, der bor op til 20 flygtninge i ejendomme.

Det er kommunens opfattelse, at der er tale om fortsættelse af lovlig anvendelse, der ikke kræver dispensation fra byplanvedtægt eller bygningsreglement.

I 2017 har udlejer af ejendommen oplyst, at han ønsker at lave en opdeling af Kong Georgsvej 5 i tre parceller. På hver af de to nye parceller ønsker han at bygge et dobbelthus. Den tredje parcel skal bestå af den nuværende hovedbygning, som ønskes opdelt i ejerlejligheder.

Hørsholm Kommune er opmærksom på behovet for kommunikation og tilstræber fremadrettet at informere så tidligt som muligt. Beboerne i området orienteres løbende - både skriftligt og ved borgermøder.

I 2016 blev der afholdt sociale arrangementer, hvor de nærmeste naboer kunne komme forbi til en kop kaffe og lærer beboerne lidt bedre at kende.

Kommunen vil, på lige fod med de øvrige midlertidige boliger, etablere et sæt husregler. Vi holder løbende øje med at de bliver overholdt og vi vil i begyndelsen komme forbi med jævne mellemrum, dels for at føre løbende tilsyn med boligen, men også for at sikre, at vores nye borgere finder sig til rette, og at regler vedr. brugen overholdes.

Vi har hidtil ikke fået nævneværdige klager fra naboer til kommunens midlertidige flygtningeboliger, som har krævet vores indgriben, og de få der har været har vi håndteret og fået løst via dialog.

Holmevej

Lejemål af Holmevej 30, med plads til 16 enlige blev behandlet og godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. februar 2017.

I løbet af sommeren 2017 vil vi gradvist indkvartere flygtninge i ejendommen på Holmevej.

Gyngehesten

Gyngehesten indrettes med 4 familielejligheder, og antallet af personer kan variere efter behov.

Kokkedal Vest

Økonomiudvalget besluttede i februar 2017 at godkende administrationens forslag om at bebygge Kokkedal vest med 5 midlertidige boliger til i alt 20 enlige.

Tidsplanen er under udarbejdelse.