Du kan stemme på en af de 12 kandidatlister eller på en af de i alt 60 kandidater, der stiller op på listerne. 11 af listerne er samlet i 3 valgforbund.

Kommunalbestyrelsen har ved opslag i Borgerservice den 10. oktober 2017 i medfør af lov om kommunale og regionale valg § 43 bekendtgjort de 12 godkendte kandidatlister til kommunalvalget den 21. november 2017, herunder de 60 kandidaters navne, samt de anmeldte 3 valgforbund:

A. Socialdemokratiet
Niels Lundshøj
Svend Erik Christiansen
Marcus Guldager

B. Radikale Venstre
1. Henrik Klitgaard
2. Hans Laugesen
3. Anne Weinkouff
4. Birgitte Finnemann Bruun
5. Bo Lindhardt
6. Jenny Ribers
7. Peer Tidemand-Petersson

C. Det Konservative Folkeparti
Morten Slotved
Nadja Hageskov
Otto B. Christiansen
Morten Bast Hall
Jan H. Klit
Esben Dyekjær
Eva Juul
Bent Fabricius
Kristin Arendt
Thorkild Gruelund
Henrik Peulicke
Per V. Rasmussen
Charlotte Kirchheiner
Knud Düring
Lars Bjørck Olsen
Maj Allin Thorup
Tomas Dyrbye
Alexander Toft Varsted
Søren Christian Svenningsen

D. Nye Borgerlige
1. Peter Thestrup
2. Susanne Vedel

F. SF - Socialistisk Folkeparti
Louise Zabel

I. Liberal Alliance
Troels Moe
Stine Darmer
Jakob Nybo
Anders Vestergaard
Anita Hemmingsen

K. KristenDemokraterne
1. Stig Grenov

N. Nye Veje
Ib Lunde Rasmussen

O. Dansk Folkeparti
1. Glen Madsen
2. Helle Schwaner Zarp
3. Nicolas Flemming Lund
4. Dorte Greulich

R. Rungstedlisten
Karsten Eckert

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Annette Wiencken
Anne Ehrenreich
Søren Glavind Rasmussen
Kristian N. Jensen
Jørgen Eirfeldt
Per Støvring Sørensen
Ann Lindhardt
Fritz Reuther
Erik Wetche
Oluf Ravn
Kenny Neuchs
Benedikte Obelitz
Desirée Larsen

Å. Alternativet
1. Camilla Dolberg Schmidt
2. Anders Kinnerup
3. Jørgen Fabrin


Kandidatlister med nummererede kandidater har partilisteopstilling, mens kandidatlister uden nummerering har sideordnet opstilling.

Listen over kandidater og valgforbund kan også hentes i printvenligt PDF-format her.

Der er indgået valgforbund mellem:


A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
F. SF – Socialistisk Folkeparti
K. KristenDemokraterne


C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige


I. Liberal Alliance
N. Nye Veje
O. Dansk Folkeparti
R. Rungstedlisten
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Fakta om valget

Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten

 • har dansk indfødsret,
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
 • er statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Valgret har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.), forudsat at disse senest den 29. september 2017 kl. 12.00 søger om optagelse på valglisten.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Ret til at stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 opfylder valgretsbetingelserne, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Kandidatlister til valget til Hørsholm Kommunalbestyrelse skal indleveres til valgbestyrelsens formand:

Borgmester Morten Slotved
Hørsholm Kommune
Rådhuset
Center for Politik, Udvikling og Borgerservice
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Som noget nyt ved dette valg er det muligt for kandidatlister, som allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, efter anmodning at blive fritaget af valgbestyrelsen for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. 

De kandidatlister, der ønsker sig fritaget for stillerkravet, kan tidligst indleveres fra tirsdag den 5. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00.

Kandidatlister, som ikke er fritaget for stillerkravet, skal være forsynet med underskrift af mindst 25 og højst 50 stillere blandt vælgere, der bor i Hørsholm Kommune. Disse kandidatlister kan tidligst indleveres fra tirsdag den 19. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Anmeldelser af listeforbund og/eller valgforbund skal ske skriftligt til valgbestyrelsens formand senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Der kan ikke dispenseres fra de anførte frister uanset årsagen til fristoverskridelsen.

Blanketter til kandidatlister og anmeldelser af listeforbund og/eller valgforbund kan rekvireres hos Hørsholm Kommune, rådhuset, Center for Politik, Udvikling og Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, telefon 4849 1050, e-mail pub-post@horsholm.dk.

De godkendte kandidatlister og anmeldte listeforbund og/eller valgforbund bekendtgøres ved opslag i Borgerservice på rådhuset fra tirsdag den 10. oktober 2017.

Der er 5 afstemningssteder i Hørsholm Kommune som vist på kortet nedenfor:

 1. Hørsholm Skole, idrætssalen, Selmersvej 6
 2. Usserød Skole, kantinen, Gl. Byvej 10 (indgang for gangbesværede fra Lundevej)
 3. Rungsted Skole, idrætssalen, Østre Stationsvej 1 A
 4. Grønnegade, Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4
 5. Vallerødskolen, samlingssalen, Stadionallé 12

På alle valgsteder og alle steder, hvor der kan brevstemmes, vil der være følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét stemmerum:

 • Sort filtpen, som kan lette og tydeliggøre afkrydsningen
 • Lup (ikke håndholdt, fx standlup), der kan forstørre teksten på stemmesedlen til mindst firedobbelt størrelse. Vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.

På Hørsholm Skole vil der desuden forefindes et hæve-/sænkebord med fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet. Vælgere, der ønsker at gøre brug af bordet, kan ansøge om at blive overført til afstemningsstedet på Hørsholm Skole.

Vælgere, som på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted end det, vælgeren normalt er tilknyttet, har mulighed for at blive overført til dette afstemningssted, hvis de ansøger herom.  

Ansøgning kan tidligst indgives fra den 24. oktober 2017 og skal senest være indgivet mandag den 13. november 2017 kl. 12.00 til Hørsholm Kommune, rådhuset, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen skal indgives på en særlig blanket, som kan rekvireres i Borgerservice eller hentes her (åbner i nyt vindue).

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde frem på afstemningsstedet, kan i stedet brevstemme i hjemmet, hvis de ansøger herom.

Ansøgning kan tidligst indgives fra den 24. oktober 2017 og skal senest være indgivet torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00 til Hørsholm Kommune, rådhuset, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen kan indgives på tlf. 4849 0000 eller på en særlig blanket, som kan rekvireres i Borgerservice eller hentes her (åbner i nyt vindue).

Brevafstemning i hjemmet er planlagt til at skulle finde sted torsdag den 16. november 2017.

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet fra tirsdag den 10. oktober 2017 frem til og med fredag den 17. november 2017.

I Hørsholm Kommune kan der brevstemmes i Borgerservice på rådhuset i den almindelige åbningstid:

 • Mandag-fredag kl. 9.00–13.00
 • Torsdag tillige kl. 15.00–17.00

Borgerservice har i de sidste uger op til valget desuden udvidet åbningstid for brevafstemning som følger:

 • Lørdag den 28. oktober 2017 kl. 9.00-13.00
 • Lørdag den 4. november 2017 kl. 9.00-13.00
 • Torsdag den 9. november 2017 kl. 17.00-18.00
 • Lørdag den 11. november 2017 kl. 9.00-13.00
 • Torsdag den 16. november 2017 kl. 17.00-18.00
 • Fredag den 17. november kl. 13.00-16.00

Husk at medbringe legitimation.

Fra lørdag den 4. november 2017 til fredag den 17. november 2017 kan der som noget nyt brevstemmes på Hørsholm Bibliotek i Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm, i bibliotekets ekspeditionstid mandag–fredag kl. 11.00–18.00 og lørdag kl. 10.00–14.00. Fredag den 17. november 2017 slutter brevafstemningen dog kl. 16.00.

Husk at medbringe legitimation.  

Vælgerne får tilsendt valgkort, som bedes medbragt til afstemningsstedet på valgdagen den 21. november 2017. Det letter ekspeditionen på afstemningsstedet, hvis valgkortet er afrevet fra følgebrevet, når vælgeren møder op.

Vælgere, der ikke har modtaget valgkort senest den 16. november 2017, og som er berettiget til at stemme, og vælgere, som mener, at deres valgkort har et fejlagtigt indhold, kan henvende sig i Borgerservice på rådhuset.

Hvis du har spørgsmål vedrørende valget, kan Hørsholm Kommunes valgsekretariat kontaktes på valg@horsholm.dk eller på tlf. 4849 1067 (eller 4849 1050).

Du kan finde flere informationer om valget på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside og KL's hjemmeside.

Du kan se resultater fra valget og fra tidligere valg på www.kmdvalg.dk

Lov om regionale og kommunale valg kan findes på Retsinformation, hvor man også kan finde Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om valget.