Info om affald og genbrug

Nedenfor kan i hente printvenlige filer med skilte til jeres affaldsgård for fraktionerne plast, papir, pap, glas og metal. I kan hænge skiltene op over jeres affaldsbeholdere for at fremme synlighed af affaldssorteringen. I kan for eksempel laminere skiltene. Skiltene findes i to versioner: én kun på dansk, og én med fire sprog på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk.

Se skilte til affaldsgård på DANSK.

Se skilte til affaldsgård på 4 sprog: DANSK, ENGELSK, TYRKISK OG ARABISK.

 

Udendørs standplads

Det er muligt at indrette en standplads til affaldsbeholdere udenfor - uden tagoverdækning. Placeres beholderne udenfor, vil det være hensigtsmæssigt at markere standpladsen. Det er en god ide, at afskærme beholderne fra omgivelserne, dels på grund af det rent æstetiske, men ikke mindst også for at beskytte beholderne mod blæst og sol. 

Der er nogle forhold der skal være til stede på en standplads, bl.a. skal der være belysning, maksimalt 20 meter til renovationsbilen og fast belægning hele vejen. Læs mere om reglerne i længere oppe på siden.

Det er en god idé at placere affaldsbeholderne i samme niveau som skraldebilen. Hvis beholderne står et sted der ikke lever op til reglerne i Affaldsregulativet, er det foreningens pligt, at køre beholderne frem på tømmedagen, så skraldemanden nemt kan hente dem

Indendørs standplads

Hvis I ønsker at indrette et affaldsrum indendørs, er der nogle krav der skal være overholdt:

  • Der skal være en adgangsdør til det fri.
  • Der skal være ventilation.
  • Der skal være god plads til manøvrering af beholderne.

For at sikre at tømningen af affaldsbeholderne kan foregå nemmest muligt, bør rummet ligge i terrænniveau. Hvis affaldsbeholderne ikke står i terrænniveau skal I orientere jer om de gældende arbejdsmiljøregler i AT-vejledningen højere oppe på siden.

Læs mere om adgangsvej og standplads (nyt vindue)

Madaffald og fødevarekartoner

I 2022 kommer der to ny affaldsfraktioner. Det drejer sig om madaffald og fødevarekartoner. Madaffald kommer til at få sin egen særskilte beholder, mens fødevarekartonerne skal ned i samme beholder som plastaffaldet. Fødevarekartoner er for eksempel kartoner til mælk, juice og hakkede tomater.  

Farligt affald og tekstiler

Derudover kan man se frem til nye indsamlingsordninger for farligt affald og tekstiler. Der kan dog endnu ikke siges så meget om, hvordan disse fraktioner skal indsamles.  

Kommunikation

Alle affaldsansvarlige og husstande vil modtage praktisk information om de nye affaldsfraktioner senere i 2021 eller 2022. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvornår i 2022 de nye affaldsfraktioner bliver implementeret.

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.

 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de forskellige affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs sorteringsløsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på affaldsbeholderne udendørs.

 

 

Papir piktogram.

Pap piktogram.

Plast piktogram.

Glas piktogram.

Metal piktogram.

Restaffald piktogram.

Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Dette kan selvfølgelig være en udfordring, hvis pladsen derhjemme er trang, men der findes masser af gode ideer og inspiration til, hvordan man kan indrette sig.

Se inspiration til indendørs affaldssortering på Printerest.

Som udgangspunkt tilbydes beholdere på hjul til alle ejer- eller boligforeninger med fælles affaldsløsning. Denne standardopstilling finansieres via det obligatoriske husstandsgebyr, som betales via ejendomsskatten. Det kan dog være relevant for nogle ejer- eller boligforeninger at overveje enten kuber eller nedgravede affaldsbeholdere.

Nedgravede affaldsbeholdere

Ved nedgravede affaldsbeholdere er en stor del af affaldskapaciteten gravet ned under jorden, hvorfor løsningen er pladsbesparende og desuden kan mindske lugtgener. Beholderne fås i forskellige størrelser og udformninger afhængig af producenten. 

Ønsker jeres ejer- eller boligforening at etablere nedgravede affaldsbeholdere, er det muligt at søge tilskud fra Hørsholm Kommune, hvis ejer- eller boligforeningen minimum har 30 husstande. Der gives tilskud på op til 18.000 kr. pr. nedgravet beholder. Tilskuddet gives kun til beholderen - ikke til etableringen. Vær opmærksom på, at dobbeltbeholdere tæller som én beholder.

Det er ejer- eller boligforeningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. 

Læs kommunens vejledning for etablering af nedgravede affaldsbeholdere.

For vejledning om kapacitetsbehov kan I kontakte kommunens affaldsgruppe ved at sende en mail til genbrug@horsholm.dk.

Billede af affaldskube

Kuber

Ønsker I at etablere kuber, yder Hørsholm Kommune et tilskud svarende til, hvad indkøbet af beholdere på hjul - til en fælles affaldsløsning - ville have kostet. Dette beløb varierer fra ejendom til ejendom, og derfor skal I kontakte kommunen for at få oplysninger om tilskuddets størrelse. I kan sende en mail til genbrug@horsholm.dk.   

Det er ejer- eller boligforeningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for adgangsveje og placering af kuber end for kommunens standartløsning.

Ved indkøb af kuberne, kan kommunen vejlede om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsgruppe på genbrug@horsholm.dk.