I sorteringsvejledningen får du information om sortering af affaldet, eksempler på typisk fejlsortering og gode tommelfingerregler.

Læs sorteringsvejledningen for etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere.

I affalds- og sorteringsvejledningen til viceværter, affaldsansvarlige og administratorer, har vi samlet praktiske informationer, som giver et overblik over, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med den daglige håndtering af affaldet. Du får også information om sortering af affaldet, så du kan vejlede beboerne om korrekt sortering.

Læs affalds- og sorteringsvejledningen til viceværter, affaldsansvarlige og administratorer.

 

English

In the sorting guide you will find information about how to sort the waste, examples of typical sorting mistakes and rule of thumbs.

You can read the sorting guide for flats and attached houses with shared waste containers.

Udendørs standplads

Det er muligt at indrette en standplads til affaldsbeholdere udenfor - uden tagoverdækning. Placeres beholderne udenfor, vil det være hensigtsmæssigt at markere standpladsen. Det er en god ide, at afskærme beholderne fra omgivelserne, dels på grund af det rent æstetiske, men ikke mindst også for at beskytte beholderne mod blæst og sol. 

Der er nogle forhold der skal være til stede på en standplads, bl.a. skal der være belysning, maksimalt 20 meter til renovationsbilen og fast belægning hele vejen. Læs mere om reglerne i længere oppe på siden.

Det er en god idé at placere affaldsbeholderne i samme niveau som skraldebilen. Hvis beholderne står et sted der ikke lever op til reglerne i Affaldsregulativet, er det foreningens pligt, at køre beholderne frem på tømmedagen, så skraldemanden nemt kan hente dem

Indendørs standplads

Hvis I ønsker at indrette et affaldsrum indendørs, er der nogle krav der skal være overholdt:

  • Der skal være en adgangsdør til det fri.
  • Der skal være ventilation.
  • Der skal være god plads til manøvrering af beholderne.

For at sikre at tømningen af affaldsbeholderne kan foregå nemmest muligt, bør rummet ligge i terrænniveau. Hvis affaldsbeholderne ikke står i terrænniveau skal I orientere jer om de gældende arbejdsmiljøregler i AT-vejledningen højere oppe på siden.

Læs mere om adgangsvej og standplads (nyt vindue)

I områder hvor der skal etableres fælles beholderløsninger er der mulighed for, at få leveret beholderne i forskellige størrelser. Andre størrelser beholdere kan bl.a. være relevant, i tilfælde hvor der skal  etableres flere standpladser eller hvor pladsforholdene umuliggør opstilling af de beholdere som kommunen foreslår. 

Se beholderstørrelserne (nyt vindue).

Hørsholm Kommune tilbyder som udgangspunkt boligforeninger, der skal have en fælles affaldsløsning, beholdere på hjul. Det kan dog i visse tilfælde være relevant for nogle foreninger at overveje enten kuber eller nedgravede affaldsbeholdere. Herunder kan I læse mere om muligheden for at modtage tilskud til indkøb af disse beholdere.

Kuber

Affaldskuber findes på miljøstationerne i Hørsholm Kommune til glas og papir.

Ønsker I at etablere kuber, yder Hørsholm Kommune et tilskud svarende til, hvad indkøbet af beholdere på hjul - til en fælles løsning - ville have kostet. Dette beløb varierer fra ejendom til ejendom, og derfor skal I kontakte kommunen for at få oplysninger om tilskuddets størrelse.  

Det er foreningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for adgangsveje og placering af kuber, end for kommunens standartløsning. I starten af det nye år kan I her på siden finde information herom.

Ved indkøb af kuberne, kan kommunen vejlede om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsteamet på sorter@horsholm.dk.

 

Nedgravede affaldsbeholdere

Ved nedgravede affaldsbeholdere er en stor del af affaldskapaciteten gravet ned under jorden, hvorfor løsningen er pladsbesparende. Beholderne fås i forskellige størrelser samt både som enkelt- og dobbeltbeholdere (til to fraktioner). Derudover fås de som fuldt nedgravede eller som halvt nedgravede.  

Ønsker I at etablere nedgravede affaldsbeholdere, yder Hørsholm Kommune et tilskud på 18.000 kr. pr. nedgravet beholder - dog maksimalt beholderens fulde pris. Der ydes ikke tilskud til etableringen.

Det er foreningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. I starten af det nye år kan I her på siden finde en vejledning til etableringen.

Vi kan vejlede jer om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsteamet på sorter@horsholm.dk.

Billede af affaldskube

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her (åbner link i nyt vindue)

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, opfordres du til at være meget opmærksom på at rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte veje, fortove og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

Affaldet bliver afhentet, når forholdene er bragt i orden/vejret tillader det. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.

 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de nye affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs løsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på de nye udendørs beholdere, når du modtager beholderne.

 

 

Papir piktogram.

Pap piktogram.

Plast piktogram.

Glas piktogram.

Metal piktogram.

Restaffald piktogram.

Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Vi håber, at du bliver inspireret og får gode ideer til, hvordan du kan få plads til at sortere i lige netop dit hjem. Se mere om affaldssortering på Printerest (åbner nyt vindue).