Beholderne til villaer og rækkehuse bliver leveret i tre faser. Første fase får leveret deres beholdere i marts 2020 og har i november 2019 modtaget brev herom i deres e-boks.

Anden og tredje fase vil i løbet af 1. halvår 2020 ligeledes modtage et brev i deres e-boks.

Som udgangspunkt vil du modtage din beholder til pap samtidig med de to øvrige beholdere til plast/papir og glas/metal.

Tilmelder du dig derfor en beholder til pap inden du har modtaget brev i din e-boks, kan der desværre gå helt op til seks måneder før du modtager beholderen. Dette skyldes at vi leverer beholderne i tre faser og at aftalen med vores renovatør er, at beholderne leveres samlet til hustanden.

Tilmelder du dig en beholder til pap efter den frist der var i brevet, bestræber vi os på at den stadig kan leveres sammen med de øvrige beholdere eller hurtigst muligt herefter.

Husstande der har egne to-kammerbeholdere får tømt beholderen til papir/plast hver 3. uge og beholderen til glas/metal hver 8. uge. 

Du kan klikke ind på 'Mit affald' øverst på siden for at se de præcise datoer for tømningen af dine beholdere.

 

De husstande som får opstillet individuelle beholdere (villaer og nogle rækkehuse), får 2 stk. 240 L beholdere. En affaldsbeholder på 240 L måler H: 112 cm x B: 58 cm x D: 73,4 cm 

 

 

Stativer og containere til husholdningsaffald skal overholde reglerne for adgangsforhold. Herunder kan du orientere dig om de gældende regler. Det fulde regelsæt kan læses i regulativ for husholdningsaffald (nyt vindue) bilag 1.

Placering af affaldsbeholder

 1. Standplads skal være i terrænniveau på et kørefast underlag.
 2. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 3. Hvis der er flere affaldsbeholdere, skal disse være placeret ved siden af hinanden, dog sådan at
  renovatøren kan håndtere tømning af hver enkel affaldsbeholder. 
 4. For affaldsstativer, skal der være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af
  stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere
  ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre.
 5. Standpladsen for affaldsbeholdere på hjul skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og
  uhindret kan manøvrere beholderen ved tømning. 
 6. Affaldsbeholderne skal uden besvær for renovatøren kunne komme ud af skure og depoter til
  affald. 
 7. Beholdere på hjul må højst stå 20 meter fra skel og affaldsstativer må højst stå 40 meter fra skel.
 8. Standpladsen skal holdes ren og ryddelig, og skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. 

Adgangsvej

 1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul. 
 2. Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men hvis der er en hældning, skal der etableres en rampe. 
 3. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 4. Beholdere på hjul må højst stå 20 m fra skel og affaldsstativer højst 40 m fra skel. 
 5. Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovatøren frit og uhindret kan komme frem og tilbage med sækkekærre eller beholder på hjul.
 6. Hvis adgangsvejen er indkørsel til fx koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.
 7. For ejendomme på landet eller lignende medregnes privat tilkørselsvej ikke i de ovennævnte afstande, såfremt vejen er egnet til kørsel med renovationsbilen, og der på ejendommen findes mulighed for at vende renovationsbilen.
 8. Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik.
 9. I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. 
 10. Der må på adgangsvejen højst være én låge, port, dør eller bom som skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling. 
 11. Hvis låge/port/dør/bom er låst på tømningstidspunktet, skal renovatøren have adgang i form af f.eks. en nøgle.
 12. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig, skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet.
 13. På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere renovatøren.
 14. Adgangsvejen skal i nødvendigt omfang sneryddes og glatførebekæmpes. 
 15. Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge på tømningsdagen at placere affaldsbeholdere lige inden for skel på ejendommen for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej.
 16. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan affaldsbeholdere sættes umiddelbart uden for skel på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen.
 17. Affald, der stilles uden for skel til afhentning, skal stilles på en måde, så det generer trafikken på fortov, cykelsti og vej så lidt som muligt. 

I sorteringvejledningen får du information om sortering af affaldet, eksempler på typisk fejlsortering og gode tommelfingerregler.

Du kan læse sorteringsvejledningen for villaer og rækkehuse med individuelle beholdere her (åbner pdf).

 

English:

In the sorting guide you will find information about how to sort the waste, examples of typical sorting mistakes and rule of thumbs.

You can read the sorting guide for detached and terraced houses with private waste bind here (opens pdf).

Affaldsordningen er finansieret via det obligatoriske faste affaldsgebyr, som for alle husstande opkræves via ejendomsskatten. Uanset om man bor i villa og får sine egne to-kammerbeholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr. 
Affaldsgebyret dækker ordningen for restaffald, genbrugspladser, storskrald og den nye sorteringsordning for papir, plast, glas, metal og pap, som er indregnet i gebyret.

Her kan du se de gældende takster (åbner nyt vindue).

Ja. Hvis du bor i parcelhus eller lignende, hvor der opstilles individuelle beholdere, er det muligt at afmelde sig affaldsbeholderne til det genanvendelige affald. 

Selvom du fravælger beholderne på egen grund, er der stadigvæk sorteringspligt. Dette betyder bl.a., at husstanden i så fald har pligt til, at benytte de øvrige (bringe)ordninger og dermed aflevere affaldet på genbrugspladsen. Selvom du afmelder dig beholderne, er der ligeledes stadigvæk pligt til, at betale det samme gebyr som borgere der får hentet deres affald i beholderne på egen grund.

Hvis du ikke ønsker at have dine egne affaldsbeholdere ved husstanden, kan du afmelde dig ved at klikke ind på 'Mit affald' øverst på siden. 

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, opfordres du til at være meget opmærksom på at rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte veje, fortove og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

Affaldet bliver afhentet, når forholdene er bragt i orden/vejret tillader det. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej her.

 

Vejen fra indkøbskurv til affaldsspand og tilbage på hylden som produkt, eller som råmateriale i industrien, er forskellig for hver genanvendelig affaldstype.

Glasbehandlingsselskaber og tapperier har haft mange år til at skabe forretning i genanvendelse af glas og dåser, f.eks. gennem pantsystemet. 

Anderledes forholder det sig til gengæld med nogle af de andre kategorier af genanvendeligt affald. Selvom både politikere, borgere og erhvervsliv er bevidste omkring vigtigheden af at genanvende f.eks. plast, er vi som samfund stadig i færd med at ændre tankegang, vaner og forbedre teknologi, der kan hjælpe os med at genanvende de mange forskellige plasttyper omkostningseffektivt.

I skemaet nedenfor ses hvilke modtageanlæg/sorteringsanlæg og mellemhandlere, som Norfors har aftaler med, samt hvor den endelige oparbejdning finder sted, inden de genanvendelige materialer sælges som nye råmaterialer til ny produktion.

For uddybende beskrivelse af, hvad der sker med dit affald kan du læse mere her (åbner nyt vindue).

Bemærk, at beskrivelserne er retvisende for hvordan affaldet bliver håndteret pr. 1. januar 2020. 

 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de nye affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs løsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på de nye udendørs beholdere, når du modtager beholderne.

 

 

Papir piktogram

Pap piktogram

Plast piktogram

Glas piktogram

Metal piktogram

Restaffald piktogram

 

Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Vi håber, at du bliver inspireret og får gode ideer til, hvordan du kan få plads til at sortere i lige netop dit hjem. Se mere her (åbner nyt vindue).