Info om affald og genbrug

Husstande der har egne to-kammerbeholdere får tømt beholderen til papir/plast hver 3. uge, beholderen til glas/metal hver 8. uge og papbeholderen hver 4. uge.

Se mere på 'Mit affald', hvor du kan finde din egen adresses præcise tømmedatoer.

Affaldsbeholderne til henholdsvis pap, plast/papir og glas/metal har alle en volumen på 240 liter. En 240 liters affaldsbeholder måler

 • Højde: 112 cm
 • Bredde: 58 cm
 • Dybde: 73,4 cm

Ved placering af stativer og beholdere til husholdningsaffald skal man overholde en række regler for adgangsvejen og standpladsen. I nedenstående afsnit kan du orientere dig om de gældende regler.

Det fulde regelsæt kan læses i Regulativ for husholdningsaffald, bilag 1.

Placering af affaldsbeholder

 1. Standplads skal være i terrænniveau på et kørefast underlag.
 2. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 3. Hvis der er flere affaldsbeholdere, skal disse være placeret ved siden af hinanden, dog sådan at renovatøren kan håndtere tømning af hver enkel affaldsbeholder. 
 4. For affaldsstativer, skal der være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre.
 5. Standpladsen for affaldsbeholdere på hjul skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere beholderen ved tømning. 
 6. Affaldsbeholderne skal uden besvær for renovatøren kunne komme ud af skure og depoter til affald. 
 7. Beholdere på hjul må højst stå 20 meter fra skel og affaldsstativer må højst stå 40 meter fra skel.
 8. Standpladsen skal holdes ren og ryddelig, og skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. 

Adgangsvej

 1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul. 
 2. Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men hvis der er en hældning, skal der etableres en rampe. 
 3. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 4. Beholdere på hjul må højst stå 20 m fra skel og affaldsstativer højst 40 m fra skel. 
 5. Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovatøren frit og uhindret kan komme frem og tilbage med sækkekærre eller beholder på hjul.
 6. Hvis adgangsvejen er indkørsel til fx koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.
 7. For ejendomme på landet eller lignende medregnes privat tilkørselsvej ikke i de ovennævnte afstande, såfremt vejen er egnet til kørsel med renovationsbilen, og der på ejendommen findes mulighed for at vende renovationsbilen.
 8. Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik.
 9. I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. 
 10. Der må på adgangsvejen højst være én låge, port, dør eller bom som skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling. 
 11. Hvis låge/port/dør/bom er låst på tømningstidspunktet, skal renovatøren have adgang i form af f.eks. en nøgle.
 12. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig, skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet.
 13. På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere renovatøren.
 14. Adgangsvejen skal i nødvendigt omfang sneryddes og glatførebekæmpes. 
 15. Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge på tømningsdagen at placere affaldsbeholdere lige inden for skel på ejendommen for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej.
 16. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan affaldsbeholdere sættes umiddelbart uden for skel på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen.
 17. Affald, der stilles uden for skel til afhentning, skal stilles på en måde, så det generer trafikken på fortov, cykelsti og vej så lidt som muligt. 

Madaffald og fødevarekartoner

I 2022 kommer der to nye affaldsfraktioner, som skal sorteres i beholdere ved husstanden. Det drejer sig om madaffald og fødevarekartoner. Fødevarekartoner er for eksempel kartoner til mælk, juice og hakkede tomater.  

Sortering af de nye fraktioner kommer ikke til at ændre på antallet af beholdere ved husstanden. Fødevarekartonerne skal ned i samme rum som plastaffaldet, og madaffald og restaffald skal ned i den samme todelte beholder.

Kommunen leverer nye todelte beholdere til rest- og madaffald til alle husstande som erstatning for nuværende løsning til restaffald. Har man i dag et sækkestativ til restaffald, kan det være en god idé at tjekke, om ens standplads og adgangsvej lever op til kravene i kommunens regulativ.

Se regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere.

Den kommende todelte beholder til rest- og madaffald rummer 240 liter og har samme dimensioner og udseende som beholderne til plast/papir, glas/metal og pap.

 • Højde: 112 cm
 • Bredde: 58 cm
 • Dybde: 73,4 cm

Farligt affald og tekstiler

Derudover kan man se frem til nye indsamlingsordninger ved husstanden for farligt affald og tekstiler. Der kan dog endnu ikke siges så meget om, hvordan disse fraktioner skal indsamles.  

Kommunikation

Alle husstande vil modtage praktisk information om de nye fraktioner senere i 2021. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvornår i 2022 de nye affaldsfraktioner bliver implementeret.

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her.

Ja. Hvis du bor i villa eller rækkehus, hvor du har dine egne beholdere, er det muligt at afmelde sig affaldsbeholderne til det genanvendelige affald. 

Selvom du fravælger beholderne på egen grund, er der stadigvæk sorteringspligt. Dette betyder bl.a., at husstanden i så fald har pligt til, at benytte de øvrige (bringe)ordninger og dermed aflevere affaldet på genbrugspladsen. Selvom du afmelder dig beholderne, er der ligeledes stadigvæk pligt til, at betale det samme gebyr som borgere der får hentet deres affald i beholderne på egen grund.

Hvis du ikke ønsker at have dine egne affaldsbeholdere ved husstanden, kan du afmelde dig ved at klikke ind på 'Mit affald' øverst på siden. 

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.

 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de forskellige affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs sorteringsløsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på affaldsbeholderne udendørs.

 

 

Papir piktogram.

Pap piktogram.

Plast piktogram.

Glas piktogram.

Metal piktogram.

Restaffald piktogram.

Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Dette kan selvfølgelig være en udfordring, hvis pladsen derhjemme er trang, men der findes masser af gode ideer og inspiration til, hvordan man kan indrette sig.

Se inspiration til indendørs affaldssortering på Printerest.