Ved placering af stativer og beholdere til husholdningsaffald skal man overholde en række regler for adgangsvejen og standpladsen. I nedenstående afsnit kan du orientere dig om de gældende regler.

Det fulde regelsæt kan læses i Regulativ for husholdningsaffald, bilag 1.

Placering af affaldsbeholder

 1. Standplads skal være i terrænniveau på et kørefast underlag.
 2. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 3. Hvis der er flere affaldsbeholdere, skal disse være placeret ved siden af hinanden, dog sådan at renovatøren kan håndtere tømning af hver enkel affaldsbeholder. 
 4. For affaldsstativer, skal der være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre.
 5. Standpladsen for affaldsbeholdere på hjul skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere beholderen ved tømning. 
 6. Affaldsbeholderne skal uden besvær for renovatøren kunne komme ud af skure og depoter til affald. 
 7. Beholdere på hjul må højst stå 20 meter fra skel og affaldsstativer må højst stå 40 meter fra skel.
 8. Standpladsen skal holdes ren og ryddelig, og skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. 

Adgangsvej

 1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul. 
 2. Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men hvis der er en hældning, skal der etableres en rampe. 
 3. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 4. Beholdere på hjul må højst stå 20 m fra skel og affaldsstativer højst 40 m fra skel. 
 5. Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovatøren frit og uhindret kan komme frem og tilbage med sækkekærre eller beholder på hjul.
 6. Hvis adgangsvejen er indkørsel til fx koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.
 7. For ejendomme på landet eller lignende medregnes privat tilkørselsvej ikke i de ovennævnte afstande, såfremt vejen er egnet til kørsel med renovationsbilen, og der på ejendommen findes mulighed for at vende renovationsbilen.
 8. Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik.
 9. I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. 
 10. Der må på adgangsvejen højst være én låge, port, dør eller bom som skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling. 
 11. Hvis låge/port/dør/bom er låst på tømningstidspunktet, skal renovatøren have adgang i form af f.eks. en nøgle.
 12. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig, skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet.
 13. På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere renovatøren.
 14. Adgangsvejen skal i nødvendigt omfang sneryddes og glatførebekæmpes. 
 15. Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge på tømningsdagen at placere affaldsbeholdere lige inden for skel på ejendommen for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej.
 16. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan affaldsbeholdere sættes umiddelbart uden for skel på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen.
 17. Affald, der stilles uden for skel til afhentning, skal stilles på en måde, så det generer trafikken på fortov, cykelsti og vej så lidt som muligt. 

Du kan vælge mellem sække i stativer eller beholdere på hjul til dit restaffald.

Du vælger et stativ eller en beholder ved at ændre din affaldsordning via 'Webshoppen' i toppen af siden.

Hvis du vælger en beholder på hjul

Du kan vælge følgende størrelser:

2-hjulede:

4-hjulede:

Grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse og renholdelse af beholderen. Mindre reparationer kan mod betaling klares af renovatøren, kontakt Hørsholm Kommune for mere information.

Hvis du vælger sække i stativ

Ønsker du et sækkestativ, har du mulighed for selv at købe det hos en forhandler, eller du kan købe det hos kommunen. Hvis du selv finder en forhandler hvor du ønsker at købe stativet, er det vigtigt, at stativet passer til kommunens 110 liters sække, og at stativ er godkendt til dagrenovation.

Du står selv for vedligeholdelse og rengøring af stativet.

Det er muligt at købe nedenstående godkendte stativ af Hørsholm Kommune.

Da der kan forekomme pletter på stativlåget, er prisen på stativet sat ned fra 1550 DKK.

 • 110 L stativ 
  • Pris: 1000 DKK

 

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her (åbner link i nyt vindue)

I perioden fra marts til november kan du bestille vask af dine affaldsbeholdere. Vask af beholderne vil ske på stedet. Bestilling sker ved direkte henvendelse til City Container på mail: borger@citycontainercph.dk.

I mailen skal der indtastes følgende oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger, herunder fakturaadresse
 • Antal og hvilke beholdere der ønskes vasket på adressen, fx restaffald og plast/papir

Priser på vask (inkl. moms):

 • Vask af 2-hjulede beholdere: 125 kr. pr. stk.
 • Vask af 4-hjulede beholdere: 156,25 kr. pr. stk.

Du skal være opmærksom på:

 • Der bliver kun vasket tomme affaldsbeholdere.
 • Bestillinger skal ske inden den 10. i en måned.
 • Efter modtagelse af bestilling vil beholder(ne) blive vasket den sidste uge i måneden. Den præcise dato for udførsel af vasken vil blive oplyst efter den 10. i den pågældende måned.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.