Anmeldelse, screening- og kortlægningsresultater skal indsendes digitalt til kommunen senest 14 dage før arbejdets planlagte start. Kommunen sender anivisning af affaldet retur til anmelder, før arbejdet må påbegyndes.

Sådan skal byggeaffald håndteres

 1. Screening og kortlægning

  Du skal foretage screening for problematiske stoffer, hvis dit bygge- eller anlægsarbejde genererer mere end 1 ton affald, eller du skal have udskiftet termovinduer fra perioden 1950-1977. Viser screeningen risiko for farlige stoffer, skal der foretages en kortlægning (miljøanalyse) af relevante bygningsdele. de farlige stoffer kunne f.eks. være asbest, PCB, bly og PAH'er.

 2. Anmeld affaldet til kommunen

  Bygge- anlægsaffaldet skal anmeldes via Bygningsaffald.dk senest 14 dage før arbejdet planlægges påbegyndt (se den blå selvbetjeningsboks øverst på siden).

 3. Afvent anvisninger

  Kommunen vil behandle sagen indenfor 14 dage. Først når kommunen har sendt anvisninger på det anmeldte affald må nedrivning/renovering gå i gang. Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelsen og kræve yderligere prøver eller dokumentation for saneringsplan før arbejdet må påbegyndes.

 4. Bortskaffelse og dokumentation

  Affaldet køres til de(t) anviste anlæg. Dokumentation, f.eks. vejesedler, for aflevering af affaldet skal eftersendes til kommunen senest 4 uger efter, den fulde mængde affald er afleveret.

Læs mere om bygge- og anlægsaffald

På hjemmesiden Renover-sikkert kan du finde ud af, hvor de farlige stoffer kan gemme sig i byggematerialer, og hvordan arbejdsmiljøproblemer forebygges.

I dette bygningsatlas kan man slå op under forskellige materialer, og ud fra bygningsperioden finde ud, hvor stor risiko for forekomst af forskellige farlige stoffer er.

Du skal foretage screening, kortlægning og efterfølgende anmelde dit affald til kommunen, hvis

 • arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
 • der skal udskiftes termoruder som er fremstillet i perioden 1950-1977

Er disse betingelser opfyldt skal alt affald fra bygge- eller anlægsprojektet anmeldes - også de genanvendelige fraktioner med tilhørende påtænkt modtageanlæg.

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen.

Screening

Hvis bygningen, der skal nedrives eller renoveres, genererer mere end 1 ton affald eller der skal udskiftes termoruder som er fremstillet i perioden 1950-1977, skal der foretages en screening for problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller

Hvis screeningen viser risiko for, at affald fra bygge- og anlægsarbejdet indeholder problematiske stoffer, skal der udføres en kortlægning af bygningen.

Kortlægning

En akkrediteret miljøanalysevirksomhed udtager et passende antal analyseprøver for f.eks. PCB, asbest, bly, zink, cadmium, kviksølv og andre problematiske stoffer, hvis der er mistanke om forekomst. 

Kortlægningen danner grundlag for, hvor meget af affaldet der skal sorteres til henholdsvis direkte genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering og specialbehandling. 

Kortlægningsrapporten indsendes til kommunen via Bygningsaffald.dk via den blå selvbetjeningsboks øverst på denne side som en del af anmeldelsen. 

For anmeldepligtigt bygge- og anlægsaffald skal følgende punkter oplyses i anmeldelsen:

 1. Anmeldelsesdato.
 2. Bygherrens navn og adresse.
 3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
 4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes.
 5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
 6. Dato for kortlægningen.
 7. Byggeår og eventuelle renoveringsår.
 8. Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer.
 9. Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:

- Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.

- Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.

- Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret.

 1. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner.
 2. Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

Såfremt bygge- eller anlægsaffaldet er anmeldepligtigt anviser Hørsholm Kommune affaldet således: 

- Forbrændingsegnet forurenet affald anvises til Norfors I/S.

- Deponeringsegnet samt asbestholdigt affald anvises til Skibstrup Affaldscenter.

- Farligt affald anvises til SMOKA, Fortum eller SWS.

Du kan kontakte anlæggene for information om adgangsforhold, krav til emballering, størrelse på affaldet, mm.

Mindre mængder bygge- og anlægsaffald kan afleveres på Norfors’ genbrugspladser, hvis grundejeren selv transporterer affaldet.

Aflevering og sortering af affald på genbrugspladsen skal ske efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på pladsen.

 

Den enkelte husstand eller virksomhed må maksimalt aflevere 20 hele ikke-støvende asbestplader (eternit) pr. år på genbrugspladsen.

Støj, støv og jord

Asbestaffald skal altid anmeldes til kommunen

Alt asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunen.

Anmeldelse af asbestholdigt affald sker via Bygningsaffald.dk via den blå selvbetjeningsboks øverst på siden.

Ikke-støvende og støvende asbestaffald

Ikke-støvende asbest er f.eks. hele eternit-tagplader fra et parcelhus. Tagplader skal nedtages uden de knækker. 

Støvende asbest omfatter f.eks. ødelagte skiffereternittagplader, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør, kedler m.v., samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader.

Hørsholm Kommune anviser asbestholdigt affald til Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde. 

Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning drevet af Norfors I/S, der sørger for afhentning af affaldet. Kontakt Norfors for mere information. 

Hvad koster det at bortskaffe asbest?

Prisen afhænger af affaldets type. Du kan få prisen oplyst ved at kontakte Skibstrup Affaldscenter på tlf. 48 40 50 50.

Arbejdsmiljø og asbest

Kontakt Arbejdstilsynet vedr. håndtering og arbejde med asbest.

Regler om håndtering af asbestholdigt affald skal sikre, at der ikke sker skade på omgivelser og miljø ved spredning af asbestfibre samt sikre et godt arbejdsmiljø for dem der skal arbejde med asbestaffaldet.

Støj og støv?

Husk, at støjende, støvende og andre større midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeprojekter skal anmeldes til kommunen.

Læs mere herom og send anmeldelse på siden om 'støjende og støvende aktiviteter'.

Genanvend det rene - og udsortér det forurenede

Meget byggeaffald er forurenet med bl.a. tungmetaller, PCB og asbest. Andet er rent og kan genanvendes. Er affaldet anmeldepligtigt (se "Screening og kortlægning") skal miljøfarlige stoffer identificeres inden renovering eller nedrivning går i gang, så rene materialer kan udsorteres til genbrug og genanvendelse, og forurenet og farligt affald kan bortskaffes forsvarligt.

Der kan forlanges dokumentation for renheden af materialerne - f.eks. i form af analyseprøver for PCB og andre miljøforurenende stoffer i forbindelse med en kortlægning af bygningen. 

Det er ikke tilladt at blande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald, ligesom det er et krav, at alt affald, der kan genanvendes, skal genanvendes.

Det ikke forurenede affald skal også anmeldes til kommunen.

Klik her for at se godkendte modtageranlæg samt transportører på affaldsregistrets hjemmeside.

 

 

 

 

Affaldsgruppen i Hørsholm Kommune

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk


Norfors

Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm


Telefon: 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk


Skibstrup Affaldscenter

Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde


Telefon: 48 40 50 50
vejebod@fh.dk
Skibstrup Affaldscenter