Den nye affaldsordning

I fremtiden skal du sortere papir, plast, pap, metal og glas. 

 

I Hørsholm Kommune skal vi fra og med november 2019 begynde at sortere affald ved husstandene. Affaldssorteringen skal bidrage til, at vi i Hørsholm Kommune lever op til de nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. I 2017 genanvendte vi ca. 18 % af husholdningsaffaldet, og forhåbningen er derfor, at den nye ordning kan sætte mere fart i affaldssorteringen.  

Meget af det affald der i dag smides ud, indeholder ressourcer der kan indgå i fremstillingen af nye produkter. Den nye affaldsordning er således et skridt i retningen mod målene i ressourcestrategien, og ikke mindst et skridt mod, at der i fremtiden genanvendes mange flere ressourcer fra husholdningsaffaldet.

Affaldsindsamlingen sker i samarbejde med Allerød Kommune og Rudersdal Kommune, hvilket skal sikrer stordriftsfordele og en mere effektiv indsamling af affaldet. Affaldet fra kommunerne bliver sendt til Norfors, hvorfra det sendes til genanvendelsesanlæg.

Ja. Alle borgere i Hørsholm Kommune har pligt til at sortere deres affald.

Ordningen for restaffald fortsætter på samme måde som hidtil. Dvs. at beholderen til restaffald stadigvæk skal blive stående, da ikke alt affaldet kan sorteres til genanvendelse.

 

Affaldsordningen er finansieret via det obligatoriske faste affaldsgebyr, som for alle husstande opkræves via ejendomsskatten. Uanset om man bor i parcelhus, og får sine egne to-kammerbeholdere, eller bor i etagebolig, og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr. 
Affaldsgebyret dækker ordningen for restaffald, genbrugspladser, storskrald og den nye sorteringsordning for papir, plast, glas, metal og pap, som er indregnet i gebyret.

Her kan du se de gældende takster.

Nej. Affaldsgebyret er obligatorisk for alle borgere og grundejere i kommunen. Selvom man ikke har beholdere, eller gør brug af dem, skal der betales det faste affaldsgebyr. Ønsker man ikke at have sine egne beholdere, skal man køre på genbrugspladsen med sit sorterede affald.

Du kan læse om de gældende regler på affaldsområdet i kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Læs mere her.

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de nye affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs løsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på de nye udendørs beholdere, når du modtager beholderne.

 

 

Papir piktogram

Pap piktogram

Plast piktogram

Glas piktogram

Metal piktogram

Restaffald piktogram

 

Spørgsmål vedr. den fælles affaldsordning

Vi har vurderet boligområderne i kommunen, og har på denne baggrund lavet et oplæg til hvem der skal have fælles affaldsbeholdere. De boligforeninger som vi har vurderet skal have fælles affaldsbeholdere, har modtaget et brev, som informerer dem herom. I brevet vil der informeres om størrelse og antal beholdere, der vil blive leveret til foreningen.

I områder hvor der ønskes fælles affaldsbeholdere, skal der registreres en affaldskontakt, som tager sig af den løbende dialog med kommunen.

Herunder kan du registrere dig som affaldskontakt:

Registrer dig som affaldskontakt her (nyt vindue)

De etageboliger og rækkehusområder som der allerede er en aftale om fælles affaldsbeholdere med, har modtaget deres nye beholdere i november 2019 og er allerede gået i gang med at sortere deres genanvendelige affald.

De grundejerforeninger som kontakter kommunen med ønske om fælles affaldsløsning, vil få løbende få de nye affaldsbeholdere.

 

Husstande der er tilknyttet en fællesløsning får tømt affaldsbeholderne til papir, plast, glas og pap hver 2. uge. Beholderen til metal bliver tømt hver 4. uge.

 

Ja. Der kan bl.a. frasorteres elektronik, farligt affald og batterier, som afleveres på en af Norfors genbrugspladser.
Hvis det ønskes, kan områder med fællesløsninger tilmelde sig en ordning for farligt affald. Der er således mulighed for, at tilmelde sig ”viceværtordningen” hvor det farlige affald indsamles i et aflåst skab og afhentes af kommunen. Det er dog en forudsætning at der er en vicevært tilknyttet bebyggelsen.

I områder hvor der skal etableres fælles beholderløsninger er der mulighed for, at få leveret beholderne i forskellige størrelser. Andre størrelser beholdere kan bl.a. være relevant, i tilfælde hvor der skal  etableres flere standpladser eller hvor pladsforholdene umuliggør opstilling af de beholdere som kommunen foreslår. 

Se beholderstørrelserne her (nyt vindue)

Udendørs standplads

Det er muligt at indrette en standplads til affaldsbeholdere udenfor - uden tagoverdækning. Placeres beholderne udenfor, vil det være hensigtsmæssigt at markere standpladsen. Det er en god ide, at afskærme beholderne fra omgivelserne, dels på grund af det rent æstetiske, men ikke mindst også for at beskytte beholderne mod blæst og sol. 
Der er nogle forhold der skal være til stede på en standplads, bl.a. skal der være belysning, maksimalt 20 meter til renovationsbilen og fast belægning hele vejen. Læs mere om reglerne i længere oppe på siden.

Det er en god idé at placere affaldsbeholderne i samme niveau som skraldebilen. Hvis beholderne står et sted der ikke lever op til reglerne i Affaldsregulativet, er det foreningens pligt, at køre beholderne frem på tømmedagen, så skraldemanden nemt kan hente dem

 

Indendørs standplads

Hvis I ønsker at indrette et affaldsrum indendørs, er der nogle krav der skal være overholdt:

  • der skal være en adgangsdør til det fri
  • der skal være ventilation
  • der skal være god plads til manøvrering af beholderne

For at sikre at tømningen af affaldsbeholderne kan foregå nemmest muligt, bør rummet ligge i terrænniveau. Hvis affaldsbeholderne ikke står i terrænniveau skal I orientere jer om de gældende arbejdsmiljøregler i AT-vejledningen højere oppe på siden.  

 

Læs mere om adgangsvej og standplads her (nyt vindue)

Hørsholm Kommune tilbyder som udgangspunkt boligforeninger, der skal have en fælles affaldsløsning, beholdere på hjul. Det kan dog i visse tilfælde være relevant for nogle foreninger at overveje enten kuber eller nedgravede affaldsbeholdere. Herunder kan I læse mere om muligheden for at modtage tilskud til indkøb af disse beholdere.

Kuber

Affaldskuber findes på miljøstationerne i Hørsholm Kommune til glas og papir.

Ønsker I at etablere kuber, yder Hørsholm Kommune et tilskud svarende til, hvad indkøbet af beholdere på hjul - til en fælles løsning - ville have kostet. Dette beløb varierer fra ejendom til ejendom, og derfor skal I kontakte kommunen for at få oplysninger om tilskuddets størrelse.  

Det er foreningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for adgangsveje og placering af kuber, end for kommunens standartløsning. I starten af det nye år kan I her på siden finde information herom.

Ved indkøb af kuberne, kan kommunen vejlede om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsteamet på sorter@horsholm.dk.

 

Nedgravede affaldsbeholdere

Ved nedgravede affaldsbeholdere er en stor del af affaldskapaciteten gravet ned under jorden, hvorfor løsningen er pladsbesparende. Beholderne fås i forskellige størrelser samt både som enkelt- og dobbeltbeholdere (til to fraktioner). Derudover fås de som fuldt nedgravede eller som halvt nedgravede.  

Ønsker I at etablere nedgravede affaldsbeholdere, yder Hørsholm Kommune et tilskud på 18.000 kr. pr. nedgravet beholder - dog maksimalt beholderens fulde pris. Der ydes ikke tilskud til etableringen.

Det er foreningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. I starten af det nye år kan I her på siden finde en vejledning til etableringen.

Vi kan vejlede jer om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsteamet på sorter@horsholm.dk.

I sorteringvejledningen får du information om sortering af affaldet, eksempler på typisk fejlsortering og gode tommelfingerregler.

Du kan læse sorteringsvejledningen for etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere her (åbner pdf).

 

I affalds- og sorteringsvejledningen til viceværter, affaldsansvarlige og administratorer, har vi samlet praktiske informationer, som giver et overblik over, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med den daglige håndtering af affaldet. Du får også information om sortering af affaldet, så du kan vejlede beboerne om korrekt sortering. 

Du kan læse affalds- og sorteringsvejledningen til viceværter, affaldsansvarlige og administratorer her (åbner pdf).

 

English:

In the sorting guide you will find information about how to sort the waste, examples of typical sorting mistakes and rule of thumbs.

You can read the sorting guide for flats and attached houses with shared waste containers here (opens pdf).

 

Spørgsmål vedr. den individuelle affaldsordning

Beholderne til parcelhuse bliver leveret i tre faser. Første fase får leveret deres beholdere i marts 2020 og har i november 2019 modtaget brev herom i deres e-boks.

Anden og tredje fase vil i løbet af 1. halvår 2020 ligeledes modtage et brev i deres e-boks.

 

De husstande som får opstillet individuelle beholdere (parcelhuse og nogle rækkehuse), får 2 stk. 240 L beholdere. En affaldsbeholder på 240 L måler H: 1064 mm x B: 580 mm x D: 734 mm. 

 

 

 

 

Husstande der har egne to-kammerbeholdere får tømt beholderen til papir/plast hver 3. uge og beholderen til glas/metal hver 8. uge.

Affaldsbeholderne bliver tømt i en skraldebil der afhenter det genanvendelige affald. Der er installeret to adskilte rum, således at det sorterede affald i to-kammerbeholderne, falder ned i hver sit rum. Affaldet bringes til Norfors hvor det omlastes. Derefter sendes de enkelte affaldstyper til forskellige behandlingsanlæg, hvor affaldet behandles, og omdannes til nye materialer.

Det er også muligt for borgere i parcelhusene at få afhentet pap. Hvis dette ønskes, skal der bestilles en tredje beholder. Beholderen kan bestilles her (nyt vindue)

Som udgangspunkt vil du modtage din beholder til pap samtidig med de to øvrige beholdere til plast/papir og glas/metal.

Tilmelder du dig derfor en beholder til pap inden du har modtaget brev i din e-boks, kan der desværre gå helt op til seks måneder før du modtager beholderen. Dette skyldes at vi leverer beholderne i tre faser og at aftalen med vores renovatør er, at beholderne leveres samlet til hustanden.

Tilmelder du dig en beholder til pap efter den frist der var i brevet, bestræber vi os på at den stadig kan leveres sammen med de øvrige beholdere eller hurtigst muligt herefter.

Foruden muligheden for at tilmelde sig en papbeholder, er det muligt at sortere småt elektronik og batterier via ’pose-ordningen’. Småt elektronik og batterier lægges i hver sin klare plastpose på maksimalt 4 liter, og placeres oven på restaffaldsbeholderen på tømmedagen.

Ja. Hvis du bor i parcelhus eller lignende, hvor der opstilles individuelle beholdere, er det muligt at afmelde sig affaldsbeholderne til det genanvendelige affald. 

Selvom du fravælger beholderne på egen grund, er der stadigvæk sorteringspligt. Dette betyder bl.a., at husstanden i så fald har pligt til, at benytte de øvrige (bringe)ordninger, og selvom du afmelder dig beholderne, er der ligeledes stadigvæk pligt til, at betale det samme gebyr som borgere der får hentet deres affald i beholderne på egen grund.

Hvis du ikke overholdt tidsfristen for afmelding af beholderne, så vil du få leveret beholderne som planlagt og herefter kan du afmelde dem via selvbetjeningsløsningen. Beholderne vil blive hentet indenfor fire uger.

I sorteringvejledningen får du information om sortering af affaldet, eksempler på typisk fejlsortering og gode tommelfingerregler.

Du kan læse sorteringsvejledningen for villaer og rækkehuse med individuelle beholdere her (åbner pdf).

 

English:

In the sorting guide you will find information about how to sort the waste, examples of typical sorting mistakes and rule of thumbs.

You can read the sorting guide for detached and terraced houses with private waste bind here (opens pdf).