Info om affald og genbrug

Beholderstørrelse

Affaldsbeholderne til henholdsvis pap, plast/papir og glas/metal har alle en volumen på 240 liter. En 240 liters affaldsbeholder måler:

 • Højde: 112 cm
 • Bredde: 58 cm
 • Dybde: 73,4 cm

Tømning

Husstande der har egne to-kammerbeholdere til genbrug får tømt beholderen til papir/plast hver 3. uge, beholderen til glas/metal hver 8. uge og papbeholderen hver 4. uge.

Se mere på 'Mit affald', hvor du kan finde din egen adresses præcise tømmedatoer.

 

Obs: I 2022 indfører Hørsholm kommune ny ordning for madaffald. For borgere som har deres egen løsning til restaffald, betyder dette at kommunen ombytter nuværende løsning til en 240 liter dobbeltbeholder til både rest og madaffald (skillevæg i beholderen).

Indtil da kan du købe en ny beholder til restaffald på kommunens webshop.

Du kan vælge følgende størrelser:

Grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse og renholdelse af beholderen. 

Restaffald tømmes hver uge. 

 

Ved placering af stativer og beholdere til husholdningsaffald skal man overholde en række regler for adgangsvejen og standpladsen. I nedenstående afsnit kan du orientere dig om de gældende regler.

Det fulde regelsæt kan læses i Regulativ for husholdningsaffald, bilag 1.

Placering af affaldsbeholder

 1. Standplads skal være i terrænniveau på et kørefast underlag.
 2. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 3. Hvis der er flere affaldsbeholdere, skal disse være placeret ved siden af hinanden, dog sådan at renovatøren kan håndtere tømning af hver enkel affaldsbeholder. 
 4. For affaldsstativer, skal der være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre.
 5. Standpladsen for affaldsbeholdere på hjul skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere beholderen ved tømning. 
 6. Affaldsbeholderne skal uden besvær for renovatøren kunne komme ud af skure og depoter til affald. 
 7. Beholdere på hjul må højst stå 20 meter fra skel og affaldsstativer må højst stå 40 meter fra skel.
 8. Standpladsen skal holdes ren og ryddelig, og skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. 

Adgangsvej

 1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul. 
 2. Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men hvis der er en hældning, skal der etableres en rampe. 
 3. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 4. Beholdere på hjul må højst stå 20 m fra skel og affaldsstativer højst 40 m fra skel. 
 5. Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovatøren frit og uhindret kan komme frem og tilbage med sækkekærre eller beholder på hjul.
 6. Hvis adgangsvejen er indkørsel til fx koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.
 7. For ejendomme på landet eller lignende medregnes privat tilkørselsvej ikke i de ovennævnte afstande, såfremt vejen er egnet til kørsel med renovationsbilen, og der på ejendommen findes mulighed for at vende renovationsbilen.
 8. Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik.
 9. I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. 
 10. Der må på adgangsvejen højst være én låge, port, dør eller bom som skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling. 
 11. Hvis låge/port/dør/bom er låst på tømningstidspunktet, skal renovatøren have adgang i form af f.eks. en nøgle.
 12. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig, skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet.
 13. På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere renovatøren.
 14. Adgangsvejen skal i nødvendigt omfang sneryddes og glatførebekæmpes. 
 15. Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge på tømningsdagen at placere affaldsbeholdere lige inden for skel på ejendommen for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej.
 16. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan affaldsbeholdere sættes umiddelbart uden for skel på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen.
 17. Affald, der stilles uden for skel til afhentning, skal stilles på en måde, så det generer trafikken på fortov, cykelsti og vej så lidt som muligt. 

Læg dine brugte batterier i en pose og mindre elektroniske genstande (fx mobiltelefon, cykellygte, computermus mv.) i en anden pose og læg dem derefter på låget af din almindelige affaldsbeholder eller stativ til restaffald. Så tager skraldemanden dem med.

Plastikposen må max. være på 4 liter, skal være gennemsigtig og den må ikke fyldes mere, end at du kan slå en knude på posen. OBS: Det er ikke tilladt at benytte poser med lynlås til indsamling af batterier og elektronisk affald, da poserne ofte går op under kørslen.

Batterier og elektronisk affald, som ikke kan være i en 4-liters plastikpose, skal afleveres på genbrugspladsen.

El-pærer er desværre ikke en del af poseordningen og skal afleveres på genbrugspladsen.

Batterier i pose med knude på ovenpå restaffaldsbeholder

Hvad kan jeg gøre med mit haveaffald?

Kommunen har ingen ordning for afhentning af haveaffald. I stedet kan du:

 • Aflevere haveaffald på Norfors' genbrugspladser
  Haveaffald fra genbrugspladserne bliver komposteret og omdannet til ny næringsrig kompostjord, som du kan hente gratis.
 • Du kan kompostere på egen grund.   
 • Du kan afbrænde på egen grund.
 • Benytte en privat indsamler.

Hvad er haveaffald?

 • Plantedele, mindre træstammer, græsafklip.
 • Trærødder (max 15 kg).
 • Hækafklip og grene.
 • Øvrigt plantemateriale, der forekommer i forbindelse med vedligehold af anlagt have.

Må jeg brænde mit haveaffald?

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i den del af kommunen, der ligger vest for motorvejen - og kun i perioden 1. december til 1. marts. Øst for motorvejen er afbrænding af haveaffald ikke tilladt.

Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m3).

Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang. Sankt Hans aften må der brændes haveaffald af indtil midnat samme dag. 

Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m., og der skal udvises størst mulige hensyn til omgivelserne.

Afbrænding skal ske i en afstand af 10 m til hårdt tag, og 30 m til bygninger med letantændeligt tag, brandfarlige væsker, nåletræsplantager, lyngarealer, oplag af træ, brænde og lignende. 

Ved afbrænding af haveaffald skal gældende brandmæssige forskrifter overholdes. 

I perioden fra marts til november kan du bestille vask af dine affaldsbeholdere. Vask af beholderne vil ske på stedet. Bestilling sker ved direkte henvendelse til City Container på mail: borger@citycontainercph.dk.

I mailen skal der indtastes følgende oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger, herunder fakturaadresse
 • Antal og hvilke beholdere der ønskes vasket på adressen, fx restaffald og plast/papir

Priser på vask (inkl. moms):

 • Vask af 2-hjulede beholdere: 125 kr. pr. stk.
 • Vask af 4-hjulede beholdere: 156,25 kr. pr. stk.

Du skal være opmærksom på:

 • Der bliver kun vasket tomme affaldsbeholdere.
 • Bestillinger skal ske inden den 10. i en måned.
 • Efter modtagelse af bestilling vil beholder(ne) blive vasket den sidste uge i måneden. Den præcise dato for udførsel af vasken vil blive oplyst efter den 10. i den pågældende måned.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.

 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de forskellige affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs sorteringsløsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på affaldsbeholderne udendørs.

 

 

Papir piktogram.

Pap piktogram.

Plast piktogram.

Glas piktogram.

Metal piktogram.

Restaffald piktogram.

Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Dette kan selvfølgelig være en udfordring, hvis pladsen derhjemme er trang, men der findes masser af gode ideer og inspiration til, hvordan man kan indrette sig.

Se inspiration til indendørs affaldssortering på Printerest.

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her.

Affaldsgruppen i Hørsholm Kommune

Mail: genbrug@horsholm.dk

 

For henvendelser vedr. bolig- og ejerforeninger med fælles affaldsløsninger:

Mail: sorter@horsholm.dk

City Container Cph

Indsamler husholdningsaffald i Hørsholm


Telefonnummer: 70 77 76 70 

S. Jacobsen

Indsamler storskrald i Hørsholm


Telefonnummer: 45 41 28 95

Mail: sjacobsen@sjacobsen.dk