Info om affald og genbrug

Jeres ejer-/boligforening kan få opstillet et miljøskab eller kasser til batterier, farligt affald og småt elektronik. 

Hvad enten i vil tilmelde jer med det samme eller har spørgsmål til ordningen, kan I skrive en mail til norfors@norfors.dk. Skriv "miljøskab" i emnefeltet og husk også at skrive foreningens navn samt kontaktoplysninger.

 

Det er også muligt at aflevere elektronik, farligt affald og batterier på genbrugspladsen Se mere på Norfors hjemmeside.

Det er obligatorisk for ejer- og boligforeninger at opstille affaldsbeholdere til sortering af papir, pap, plast, glas og metal.

Se de mulige beholderstørrelserne her.

Affaldsbeholderne tømmes hver anden uge, med undtagelse af metal som tømmes hver 4. uge.

to mennesker taler ved fælles affaldsbeholdere

 

Køb af ny beholder til restaffald kan ske på kommunens webshop.

Man kan vælge følgende størrelser:

Grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse og renholdelse af beholderen. 

Restaffald tømmes hver uge. 

 

Obs: I 2022 indfører Hørsholm kommune ny ordning for madaffald.

Ejer- eller boligforeninger med fælles restaffaldsbeholdere får opstillet et passende antal beholdere til madaffald (140 eller 400 liter).

For borgere med egen løsning til restaffald, ombytter kommunen nuværende restaffaldsløsning til en 240 liter dobbeltbeholder til både rest og madaffald (skillevæg i beholderen).

 

I perioden fra marts til november kan du bestille vask af dine affaldsbeholdere. Vask af beholderne vil ske på stedet. Bestilling sker ved direkte henvendelse til City Container på mail: borger@citycontainercph.dk.

I mailen skal der indtastes følgende oplysninger:

  • Dine kontaktoplysninger, herunder fakturaadresse
  • Antal og hvilke beholdere der ønskes vasket på adressen, fx restaffald og plast/papir

Priser på vask (inkl. moms):

  • Vask af 2-hjulede beholdere: 125 kr. pr. stk.
  • Vask af 4-hjulede beholdere: 156,25 kr. pr. stk.

Du skal være opmærksom på:

  • Der bliver kun vasket tomme affaldsbeholdere.
  • Bestillinger skal ske inden den 10. i en måned.
  • Efter modtagelse af bestilling vil beholder(ne) blive vasket den sidste uge i måneden. Den præcise dato for udførsel af vasken vil blive oplyst efter den 10. i den pågældende måned.

Nedenfor kan i hente printvenlige filer med skilte til jeres affaldsgård for fraktionerne plast, papir, pap, glas og metal. I kan hænge skiltene op over jeres affaldsbeholdere for at fremme synlighed af affaldssorteringen. I kan for eksempel laminere skiltene. Skiltene findes i to versioner: én kun på dansk, og én med fire sprog på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk.

Se skilte til affaldsgård på DANSK.

Se skilte til affaldsgård på 4 sprog: DANSK, ENGELSK, TYRKISK OG ARABISK.

 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de forskellige affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs sorteringsløsning. Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på affaldsbeholderne udendørs.

 

 

Papir piktogram.

Pap piktogram.

Plast piktogram.

Glas piktogram.

Metal piktogram.

Restaffald piktogram.

Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Dette kan selvfølgelig være en udfordring, hvis pladsen derhjemme er trang, men der findes masser af gode ideer og inspiration til, hvordan man kan indrette sig.

Se inspiration til indendørs affaldssortering på Printerest.

Udendørs standplads

Det er muligt at indrette en standplads til affaldsbeholdere udenfor - uden tagoverdækning. Placeres beholderne udenfor, vil det være hensigtsmæssigt at markere standpladsen. Det er en god ide, at afskærme beholderne fra omgivelserne, dels på grund af det rent æstetiske, men ikke mindst også for at beskytte beholderne mod blæst og sol. 

Der er nogle forhold der skal være til stede på en standplads, bl.a. skal der være belysning, maksimalt 20 meter til renovationsbilen og fast belægning hele vejen. Læs mere om reglerne i længere oppe på siden.

Det er en god idé at placere affaldsbeholderne i samme niveau som skraldebilen. Hvis beholderne står et sted der ikke lever op til reglerne i Affaldsregulativet, er det foreningens pligt, at køre beholderne frem på tømmedagen, så skraldemanden nemt kan hente dem

Tre affaldsbeholdere i indhegning ved etagebyggeri

Indendørs standplads

Hvis I ønsker at indrette et affaldsrum indendørs, er der nogle krav der skal være overholdt:

  • Der skal være en adgangsdør til det fri.
  • Der skal være ventilation.
  • Der skal være god plads til manøvrering af beholderne.

For at sikre at tømningen af affaldsbeholderne kan foregå nemmest muligt, bør rummet ligge i terrænniveau. Hvis affaldsbeholderne ikke står i terrænniveau skal I orientere jer om de gældende arbejdsmiljøregler i AT-vejledningen højere oppe på siden.

Læs mere om adgangsvej og standplads (nyt vindue)

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.

 

Som udgangspunkt tilbydes beholdere på hjul til alle ejer- eller boligforeninger med fælles affaldsløsning. Denne standardopstilling finansieres via det obligatoriske husstandsgebyr, som betales via ejendomsskatten. Det kan dog være relevant for nogle ejer- eller boligforeninger at overveje enten kuber eller nedgravede affaldsbeholdere.

Nedgravede affaldsbeholdere

Ved nedgravede affaldsbeholdere er en stor del af affaldskapaciteten gravet ned under jorden, hvorfor løsningen er pladsbesparende og desuden kan mindske lugtgener. Beholderne fås i forskellige størrelser og udformninger afhængig af producenten. 

Ønsker jeres ejer- eller boligforening at etablere nedgravede affaldsbeholdere, er det muligt at søge tilskud fra Hørsholm Kommune, hvis ejer- eller boligforeningen minimum har 30 husstande. Der gives tilskud på op til 18.000 kr. pr. nedgravet beholder. Tilskuddet gives kun til beholderen - ikke til etableringen. Vær opmærksom på, at dobbeltbeholdere tæller som én beholder.

Det er ejer- eller boligforeningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. 

Læs kommunens vejledning for etablering af nedgravede affaldsbeholdere.

For vejledning om kapacitetsbehov kan I kontakte kommunens affaldsgruppe ved at sende en mail til genbrug@horsholm.dk.

Billede af affaldskube

Kuber

Ønsker I at etablere kuber, yder Hørsholm Kommune et tilskud svarende til, hvad indkøbet af beholdere på hjul - til en fælles affaldsløsning - ville have kostet. Dette beløb varierer fra ejendom til ejendom, og derfor skal I kontakte kommunen for at få oplysninger om tilskuddets størrelse. I kan sende en mail til genbrug@horsholm.dk.   

Det er ejer- eller boligforeningens eget ansvar at indkøbe og etablere løsningen, samt sikre ordentlig standplads og adgangsvej. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for adgangsveje og placering af kuber end for kommunens standartløsning.

Ved indkøb af kuberne, kan kommunen vejlede om, hvor meget kapacitet I har brug for.

Vil I høre mere om ovenstående, kan I kontakte affaldsgruppe på genbrug@horsholm.dk.

 

 

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her.

Affaldsgruppen i Hørsholm Kommune

Mail: genbrug@horsholm.dk

 

For henvendelser vedr. bolig- og ejerforeninger med fælles affaldsløsninger:

Mail: sorter@horsholm.dk

 

City Container Cph

Indsamler husholdningsaffald i Hørsholm


Telefonnummer: 70 77 76 70 

S. Jacobsen

Indsamler storskrald i Hørsholm


Telefonnummer: 45 41 28 95

Mail: sjacobsen@sjacobsen.dk