Om restaffald

City Container står for afhentning og tømning af affaldsstativer og affaldscontainere til restaffald.
Dit restaffald bliver hentet en gang om ugen. Oplever du problemer med din tømning af dit restaffald kan du kontakte City Container. 

Har du ikke fået hentet dit restaffald kan det være fordi:

 • affaldssækken er/har været overfyldt
 • affaldssækken er ødelagt/revnet*
 • låget på affaldsbeholder kan ikke lukke
 • affaldet er ikke forsvarligt indpakket, f.eks. støvende/skærende affald
 • krav til adgangsvej og placering af affaldsbeholder er ikke overholdt 
 • affaldsbeholder ikke er frit tilgængeligt for skraldemanden
 • der ikke er ryddet for sne, gruset eller saltet
 • renovatøren har overset din affaldsbeholder

*City Container lægger en ekstra sæk til ompakning af den ødelagte sæk samt en sæk til næste ugentlige tømning. Vil du have hentet dit affald før næste ugentlige tømning, skal du bestille en ekstra tømning. Ekstratømning betaler du selv for.

Du anmelder uafhentet affald via den blå selvbetjeningsboks øverst på siden.

Som minimum skal der være en 110 L sæk til hver husstand. Derudover har du mulighed for at supplere med en 55 L sæk eller vælge en minicontainer, der passer til affaldsmængden fra husstanden.

Dit restaffald skal opbevares i stativer med sække eller i containere godkendt af kommunen.

Du kan ændre din affaldsordning via den blå selvbetjening her på siden.

Bemærk! Vil du købe et affaldsstativ til sæk skal du kontakte Hørsholm Kommune på tek-post@horsholm.dk.

Du kan vælge mellem sække i stativer eller minicontainere/containere på hjul til dit restaffald.

Hvis du vælger en minicontainer eller container på hjul

Du kan vælge følgende størrelser:

2-hjulede:

4-hjulede:

Grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse og renholdelse af containeren. Mindre reparationer kan mod betaling klares af renovatøren, kontakt Hørsholm Kommune for mere information.

Priser på køb af minicontainere og containere kan findes under 'Takster og priser for restaffald'.

Du vælger en minicontainer eller container ved at ændre din affaldsordning via selvbetjeningen i toppen af siden.

OBS! Ny ordning pr. 1.1. 2019

Leje af beholdere til dagrenovation udgår for nye tilmeldinger pr. 1.1.2019. Herefter kan man købe en beholder - enten gennem Hørsholm Kommune eller hos forhandler (husk at beholderen skal være godkendt til affaldshåndtering). Ønsker du at købe beholdere gennem kommunen kontakt tek-post@horsholm.dk.

Hvis du vælger sække i stativ

Ønsker du et sækkestativ, har du mulighed for selv at købe det hos en forhandler, eller du kan købe det hos kommunen. Hvis du selv finder en forhandler hvor du ønsker at købe stativet, er det vigtigt, at stativet passer til kommunens 110 liters sække, og at stativ er godkendt til dagrenovation.

Du står selv for vedligeholdelse og rengøring af stativet.

Det er muligt at købe nedenstående godkendte stativer af Hørsholm Kommune. Køb stativet ved at kontakte Hørsholm Kommune på tek-post@horsholm.dk

På billedet ovenfor ses hhv. et enkeltstativ til 110 L sæk (TV) og et dobbeltstativ til 100 L + 55 L sække (TH).

 

Vidste du, at det er muligt at få afhentet batterier og småt elektronik på din matrikel?

 

Læg dine brugte batterier i én pose og mindre elektroniske genstande (fx mobiltelefon, cykellygte, computermus mv.) i en anden pose og læg dem derefter på låget af din almindelige affaldsbeholder eller stativ til restaffald. Så tager skraldemanden dem med.

Plastikposen må max. være på 4 liter, skal være gennemsigtig og den må ikke fyldes mere, end at du kan slå en knude på posen.

Batterier og elektronisk affald, som ikke kan være i en 4-liters plastikpose, skal afleveres på genbrugspladsen.

El-pærer er desværre ikke en del af poseordningen og skal afleveres på genbrugspladsen.

Takster for indsamling af restaffald

Takster for restaffaldbetales én gang årligt og opkræves via ejendomsskatten.

Årlig takst - for indsamling af restaffald

Alle priser er inkl. moms

2019

2018

2017

Sækkestativer      
110 liter  1.213   1.290  1.325 
110 + 55 liter  1.676  1.782  1.831 
55 liter (supplerende) 682  725  745 
       
Affaldsbeholdere      
140 liter 1.294  1.375  1.412 
190 liter  1.542     
240 liter 1.791  1.904  1.955 
400 liter 2.288  2.432  2.498 
660 liter  3.083  3.278  3.367 
800 liter 3.780  4.018  4.127 

Husstandsgebyr, obligatorisk 

(dækker administration, genanvendelsesordninger, genbrugsplads, storskrald og farligt affald)

1.719  1.531   1.502 

OBS!

Leje af beholdere til restaffaldudgår for nye tilmeldinger pr. 1.1. 2019. Herefter kan man købe en beholder - enten gennem Hørsholm Kommunes selvbetjening eller hos en forhandler (husk at beholderen skal være godkendt).

 

Priser på materiel til dagrenovation

Priserne er inkl. montering og levering (prisen er inkl. moms)

Sækkestativ  
110 liter (enkeltstativ) 1.550 
110 + 55 liter (dobbelstativ) 2.100 
   
Minicontainere og containere  
140 liter 491 
190 liter 584 
240 liter 528 
400 liter 901 
660 liter 1.066 

Der kan være perioder, hvor man har mere affald end man har tilmeldt. For ikke at overfylde affaldssækken eller containeren kan du købe en eller flere sække i vores webshop. Sækken stiller du ved siden af dit affaldsstativ, og City Container vil ved næste afhentning medtage sækken.

Pris pr. sæk, 30,00 kr.

Webshop (nyt vindue)

 

Stativer og containere til dagrenovation skal overholde reglerne for adgangsforhold. Herunder kan du orientere dig om de gældende regler. Det fulde regelsæt kan læses i regulativ for husholdningsaffald (nyt vindue) bilag 1.

Placering af affaldsbeholder

 1. Standplads skal være i terrænniveau på et kørefast underlag.
 2. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 3. Hvis der er flere affaldsbeholdere, skal disse være placeret ved siden af hinanden, dog sådan at
  renovatøren kan håndtere tømning af hver enkel affaldsbeholder. 
 4. For affaldsstativer, skal der være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af
  stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere
  ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre.
 5. Standpladsen for affaldsbeholdere på hjul skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og
  uhindret kan manøvrere beholderen ved tømning. 
 6. Affaldsbeholderne skal uden besvær for renovatøren kunne komme ud af skure og depoter til
  affald. 
 7. Beholdere på hjul må højst stå 20 meter fra skel og affaldsstativer må højst stå 40 meter fra skel.
 8. Standpladsen skal holdes ren og ryddelig, og skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. 

Adgangsvej

 1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul. 
 2. Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men hvis der er en hældning, skal der etableres en rampe. 
 3. Underlag som fx jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 4. Beholdere på hjul må højst stå 20 m fra skel og affaldsstativer højst 40 m fra skel. 
 5. Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovatøren frit og uhindret kan komme frem og tilbage med sækkekærre eller beholder på hjul.
 6. Hvis adgangsvejen er indkørsel til fx koteletgrund medregnes denne del af strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.
 7. For ejendomme på landet eller lignende medregnes privat tilkørselsvej ikke i de ovennævnte afstande, såfremt vejen er egnet til kørsel med renovationsbilen, og der på ejendommen findes mulighed for at vende renovationsbilen.
 8. Tilkørselsveje skal kunne bære kørsel med tung trafik.
 9. I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. 
 10. Der må på adgangsvejen højst være én låge, port, dør eller bom som skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling. 
 11. Hvis låge/port/dør/bom er låst på tømningstidspunktet, skal renovatøren have adgang i form af f.eks. en nøgle.
 12. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig, skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet.
 13. På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere renovatøren.
 14. Adgangsvejen skal i nødvendigt omfang sneryddes og glatførebekæmpes. 
 15. Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge på tømningsdagen at placere affaldsbeholdere lige inden for skel på ejendommen for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej.
 16. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan affaldsbeholdere sættes umiddelbart uden for skel på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen.
 17. Affald, der stilles uden for skel til afhentning, skal stilles på en måde, så det generer trafikken på fortov, cykelsti og vej så lidt som muligt. 

For at sikre, at du får hentet restaffald i perioder med sne og is, opfordres du til at være meget opmærksom på at rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte veje, fortove og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder.

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

Affaldet bliver afhentet, når forholdene er bragt i orden/vejret tillader det. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej her.

 

Der kan være tidspunkter på året, fx ved fødselsdage og højtider, hvor der ikke er plads nok i restaffaldsbeholderen. I disse tilfælde er det muligt at købe ekstra tømninger af stativ eller beholder til restaffald. Det er også muligt at købe en ny beholder til restaffald i webshoppen.

Køber du en beholder i stedet for et stativ, skal du huske også at ændre din affaldsordning.

Du kan købe ekstra tømninger af stativ eller beholder til restaffald eller ny beholder til restaffald på webshoppen (åbner nyt vindue). 

Affaldsregulavtiv

På linket nedenfor kan du læse affaldsregulativet