Hvad sker der med sorteret affald?

Blandes det hele sammen igen? Nej, sorteret affald holdes adskilt fra andre affaldstyper, så det nemt kan genanvendes til nye produkter. Se Miljøstyrelsens film om hvordan kildesorteret affald behandles.

Læs om affaldsplanlægning i Hørsholm Kommune

Den danske affaldspolitik er bygget op af 3 grundelementer:

 • Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald
 • Vi skal afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst
 • Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor

Affaldshierarkiet beskriver, hvordan genanvendelse bliver prioriteret højere end forbrænding og deponering.

Genanvendelse er den form for affaldsbehandling, vi prioriterer højest, fordi den giver den bedste udnyttelse af affaldets ressourcer. Målet er mere end 65 % genanvendelse. Forbrænding bliver ikke regnet med som genanvendelse.

Forbrænding af affald sker, når affaldet ikke kan genanvendes og restprodukterne fra forbrændingen ikke giver miljøproblemer. Energien udnyttes til produktion af el og varme.

Deponering er den metode, der rangerer lavest, fordi den ikke udnytter affaldets ressourcer. Desuden kan deponering medføre forurening af jord og grundvand. Forbrændingsegnet affald må ikke længere deponeres.

Affaldsplan 2014-2020 og Affaldsstatus

Hørsholm Kommune arbejder ambitiøst for at øge genanvendelse. I Affaldsplanen kan du læse om indsatsområder og planlagte projekter frem mod 2020. Den gældende affaldsplan er udarbejdet af Norfors I/S i samarbejde med Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Planen er vedtaget af Hørsholms Kommunalbestyrelse 25. maj 2009. I forbindelse med affaldsplanen udføres en opgørelse af den mængde affald, der er produceret og bortskaffet i kommunen. Opgørelsen bruges blandt andet ved etablering af nye ordninger, og er et led i affaldsplanlægningen. 

Læs Affaldsplanen og Affaldsstatus her (nyt vindue).

 

Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald

Reglerne for sortering, bortskaffelse og behandling af husholdnings- og erhvervsaffald er beskrevet i kommunens affaldsregulativer, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Du finder gældende samt tidligere regulativer på Miljøstyrelsens database NSTAR (nyt vindue).

 

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet gælder for alle grundejere og borgere i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Dagrenovation
 • Hjemmekompostering og haveaffald
 • Farligt affald
 • Storskrald
 • Elektroniske produkter (WEEE-affald)
 • Papir, pap, glas, metal og plast
 • PVC-affald
 • Imprægneret træ
 • Plastemballage og metalemballage
 • Bygge- og anlægsaffald

 

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Dagrenovationslignende affald
 • Farlig affald og klinisk risikoaffald
 • Elektriske og elektroniske produkter (WEEE-affald)
 • Støvende asbest
 • PVC-affald
 • Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere
 • Genbrugsplads