Affaldsplan og regulativer

I Hørsholm Kommune har vi en affaldsplan, som dels indeholder en kortlægning af de nuværende affaldsmængder, og dels hvor der sættes en kurs for kommunens fremadrettede arbejde på affaldsområdet.

Selve affaldslovgivningen er udmøntet i to regulativer - Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Det er reglerne i regulativerne der er bestemmende for, hvordan man som borger eller virksomhed skal håndtere affaldet.

Nedenfor finder du link til eksisterende affaldsplan samt de to regulativer. Vær opmærksom på at der 1. maj 2019 træder nye regulativer i kraft (findes nedenfor).

Affaldsplan og regulativer

Affaldsplan

Hørsholm Kommune arbejder ambitiøst for at øge genanvendelse. I Affaldsplanen kan du læse om indsatsområder og planlagte projekter frem mod 2020. Den gældende affaldsplan er udarbejdet af Norfors I/S i samarbejde med Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Planen er vedtaget af Hørsholms Kommunalbestyrelse 25. maj 2009. I forbindelse med affaldsplanen udføres en opgørelse af den mængde affald, der er produceret og bortskaffet i kommunen. Opgørelsen bruges blandt andet ved etablering af nye ordninger, og er et led i affaldsplanlægningen. 

Læs Affaldsplanen og Affaldsstatus her (nyt vindue).

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet gælder for alle grundejere og borgere i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Ordning for dagrenovation
 • Ordning for Papir-, pap-, glas-, metalemballage- og plastemballageaffald
 • Ordning for hjemmekompostering og haveaffald
 • Ordning for farligt affald
 • Ordning for storskrald
 • Ordning for elektroniske produkter (WEEE-affald)
 • Ordning for PVC-affald
 • Ordning for imprægneret træ
 • Ordning for bygge- og anlægsaffald

 

Nyt regulativ for husholdningsaffald gældende pr. 1. maj 2019 - tryk her (nyt vindue).

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Ordning for dagrenovationslignende affald
 • Ordning for genbrugsplads
 • Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 
 • Ordning for klinisk risikoaffald
 • Ordning for støvende asbest
 • Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald
 • Ordning for genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner

 

Nyt regulativ for erhvervsaffald gældende pr. 1. maj 2019 - tryk her (nyt vindue).