Forskelligt affald - forskellig bortskaffelse

Hvad er asbest?

Asbest udgør en stor sundhedsfare for natur og mennesker, når det støver pga. frigivelse af asbestfibre. Det er derfor ikke længere tilladt at anvende asbest, men det findes stadig i mange ældre bygninger. Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for dem der skal arbejde med asbestaffald. I miljømæssig henseende er det et ønske at sikre, at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Der skelnes mellem støvende og ikke støvende asbest:

 • Ikke støvende asbest: intakte asbestholdige eternitplader, vinylgulve, tagpap, hvor fibrene er bundet. 
 • Støvende asbest: rørinstallationer (isolering), ødelagte asbestholdige eternitplader, loftplader, ødelagte fliser, beton, mm., hvor fibrene frigives (det støver). 

Hvor er der asbest?

Arbejdstilsynet har lavet en guide til hvor i bygningen der typisk findes asbest, hvordan det skal håndteres og hvilke krav der er til arbejdet med asbest. Læs vejledningen her.

Jeg har bygge/nedrivningsaffald med asbest - hvad gør jeg?

Alt asbestaffald skal anmeldes til kommunen. Skal du have fjernet et asbestholdigt tag, isolering, fliser med asbestholdigt klæbemateriale eller andet, skal du derfor anmelde det senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeld asbestaffald og læs mere om asbestholdigt affald her.

Arbejde med støvende asbest skal underrettes til Arbejdstilsynet, ligesom der skal benyttes særligt uddannede håndværkere.

Hvordan kommer jeg af med asbestaffald?

Ikke støvende asbest: Du må aflevere max 20 plader ikke-støvende eternit-/asbestplader pr. år på genbrugspladsen. Læs mere på Norfors sorteringsguide for genbrugspladsen. Består dit affald af mere end 20 plader, skal det afleveres på et godkendt modtageanlæg anvist af kommunen. Der er ikke adgang for privatbiler på anlægget. 

Støvende asbest: Hvis dit asbestaffald er støvende (fliser, isolering, ødelagt eternit, mm.) skal det afleveres på et godkendt modtageanlæg anvist af kommunen. Der er ikke adgang for privatbiler på anlægget. 

Hvad er batterier?

Batterier er farligt affald. Batterier kan indeholde mange forskellige tungmetaller, f.eks. kviksølv, kadmium, bly, nikkel eller lithium, og det medfører en risiko for, at tungmetallerne bliver frigivet til miljøet i forbindelse med forbrændingen. Det er skadeligt både for miljøet og sundheden.

Batterier må ikke smides i skraldespanden, men skal afleveres til miljørigtig destruering.

Eksempler på batterier er AA- og AAA-batterier, flade runde lithuim-batterier og batterier fra f.eks. mobiltelefoner, computere, batteridrevet værktøj, legetøj og husholdningsapparater.

Hvordan kommer jeg af med batterier?

I pose og på låget
Hvis du har eget affaldsstativ eller minicontainer kan du lægge de brugte batterier i en gennemsigtig plastpose og luk med en knude. Læg posen på låget af affaldsstativet/minicontaineren dagen før tømning, så tager renovatøren de brugte batterier med.

På genbrugspladsen
Batterier kan også afleveres på genbrugspladsen. Læs mere i afsnittet om Norfors' genbrugspladser.

Ved udvalgte forretninger og skoler
Batterier kan afleveres i opstillede batterispande ved udvalgte forretninger og skoler indenfor åbningstid efter aftale med Team Miljø. 

Adresse Sted
Alsvej 2 Netto
Duevej 1 Netto
Gl. Byvej 10 Usserød Skole
Hovedgaden 12B Hørsholm Foto
Hovedgaden 41 Hørsholm Isenkram
Hovedgaden 55C  Bog og Idé
Hørsholm Midtpunkt 187 Elgiganten
Hørsholm Midtpunkt 37 Super Brugsen
Kokkedal Industripark 15 Fog Trælast
Kongevejs-Centret 6 Dalgaard Supermarked
Rungsted Bytorv 4 MENY
Selmersvej 6 Hørsholm Skole
Stadionalle 12 Vallerød Skole
Usserød Kongevej 80 Surina Cykler
Østre Stationsvej 1 A Rungsted Skole
Ådalsparkvej 2 Hørsholm Rådhus, borgerservice

 

Byggeaffald omfatter alt affald, der opstår i forbindelse med nedrivning eller renovering. 

Du skal anmelde byggeaffald til kommunen, når:

 • nedrivnings- eller renoveringsarbejdet medfører mere end 1 ton affald eller omfatter mere end 10 m2 
 • affaldet er farligt affald
 • affaldet indeholder asbest
 • termoruder er fra perioden 1950-1977

Renovering og byggeprojekter giver anledning til store mængder affald. Meget byggeaffald er forurenet med bl.a. tungmetaller, PCB og asbest. Andet er rent og kan genanvendes. Miljøfarlige stoffer skal identificeres inden renovering eller nedrivning går igang, så rene materialer kan udsorteres til genbrug og genanvendelse, og forurenet affald kan bortskaffes forsvarligt.

Ejer har det fulde ansvar for at regler om kildesortering, anmeldelse og bortskaffelse er overholdt. 

Læs mere om byggeaffald og anmeldelse her (åbner nyt vindue).

Hvor kan jeg aflevere elektronik?

Du kan bortskaffe elektronik og elektroniske produkter på flere måder. Du kan:

Hvad er elektronisk affald?

Elektronisk og elektrisk affald er udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for at kunne fungere. 

Det er f.eks. produkter der kan lyse og afspille lyde, eller produkter, der har en ledning eller batterier tilknyttet. 

Elektronisk affald er f.eks.:

 • telefoner 
 • tablets, fladskærm og bærbar computer
 • fjernsyn
 • riskoger, brødrister og blender
 • køleskab, mikrobølgeovn, støvsuger
 • lamper og cykellygter
 • hårtørrer og krøllejern
 • barbermaskine
 • Solceller

Apparater skal tømmes for indhold inden bortskaffelse. 

Hvad gør jeg med mit farlige affald?

 • Du kan aflevere farligt affald på Norfors' genbrugspladser (max 200 kg pr. år pr. husstand). Kontakt pladspersonalet ved aflevering af farligt affald. 
 • Ved udvalgte flerboligbebyggelser er der opstillet skab til farligt affald (viceværtordning). Spørg din vicevært. 
 • Udvalgte forretninger (batterier). Se kort over afleveringssteder under "Batterier". 

Desuden er der særlige aftaler for noget farligt affald. Se i listen nedenfor. 

Hvad er farligt affald?

 • spraydåser med restindhold
 • maling, trykfarver og klæbestoffer
 • plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler fx insektmidler, muse- og rottegift, svampemidler, ukrudtsmidler, tom emballage fra bekæmpelsesmidler
 • olie, fedt og benzinprodukter
 • fotokemikalier
 • vaske- og rengøringsmidler med faresymbol, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende
 • syrer fx saltsyre
 • terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler
 • lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvsbatterier, kviksølvstermometre, kviksølvslamper
 • basisk affald
 • batterier (bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en særskilt ordning, se under batterier på denne side)
 • støvende asbest (kan ikke afleveres på genbrugspladserne)
 • kanyler, medicinrester, emballage med medicinrester og kviksølvtermometer (kan kun afleveres på apoteket)

Farligt affald skal om muligt afleveres i originalemballage.

Læs mere om farligt affald på Norfors.dk (nyt vindue).

Hvad kan jeg gøre med mit haveaffald?

 • Du kan aflevere haveaffald på Norfors' genbrugspladser
  Haveaffald fra genbrugspladserne bliver komposteret og omdannet til ny næringsrig kompostjord, som du kan hente gratis. Læs mere på her.
 • Du kan kompostere på egen grund. Læs mere om kompost længere nede på siden.  
 • Du kan afbrænde på egen grund.
 • Benytte en privat indsamler.

Hvad er haveaffald?

 • plantedele, mindre træstammer, græsafklip
 • trærødder (max 15 kg)
 • hækafklip og grene
 • øvrigt plantemateriale, der forekommer i forbindelse med vedligehold af anlagt have

Må jeg brænde mit haveaffald?

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i den del af kommunen, der ligger vest for motorvejen - og kun i perioden 1. december til 1. marts. Øst for motorvejen er afbrænding af haveaffald ikke tilladt.

Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m3).

Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang. Sankt Hans aften må der brændes haveaffald af indtil midnat samme dag. 

Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m., og der skal udvises størst mulige hensyn til omgivelserne.

Afbrænding skal ske i en afstand af 10 m til hårdt tag, og 30 m til bygninger med letantændeligt tag, brandfarlige væsker, nåletræsplantager, lyngarealer, oplag af træ, brænde og lignende. 

Ved afbrænding af haveaffald skal gældende brandmæssige forskrifter overholdes. 

Hvor kan jeg aflevere metal?

Du kan aflevere metal på Norfors' genbrugspladser

Hvad er metal?

Genanvendeligt metal er f.eks.:

 • øl- og sodavandsdåser
 • konservesdåser
 • gryder, pander og sakse
 • værktøj, f.eks. skruetrækker, søm og skruer
 • låg fra emballageglas

Hvilket metal kan ikke genanvendes?

Metalemballage skal være tømt for indhold så det ikke indeholder madrester. Metalemballage, er har indeholdt farligt affald, skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald. 

Du kan selv kompostere

Bor du i fritliggende parcelhuse kan du med fordel selv kompostere haveaffald og en del af det grønne affald fra dagrenovationen, også kaldet bioaffald. 

Kompostering kan ske som fri (åben) kompostering eller i lukkede beholdere. Vær opmærksom på, at kommunen kan påbyde kompostering i lukkede beholdere, hvis åben kompostering er til gene for omkringboende eller tiltrækker skadedyr.

Hvad er kompostering?

Kompostering er en naturlig proces, hvor mikroorganismer og bakterier omsætter det grønne køkkenaffald til muld. Larver, biller og andre smådyr hjælper til med formuldningen, der nemt kan vare 1-2 år. Orme, biller m.v. vil automatisk søge ind i kompostbeholderen. Ønsker du en hurtigere omsætning, kan du selv tilsætte kompostorme, der kan købes på planteskoler. Du kan anvende komposten som jordforbedring i din have.

Komposteringen kan ske ved åben kompostering, hvor affaldet placeres i et aflukke, eller ved lukket kompostering. Ved åben kompostering sker formuldningen over en længere periode (1 til 2 år), mens formuldning i lukkede kompostbeholdere sker på 3-6 måneder. På markedet findes mange velegnede lukkede kompostbeholdere, der med eller uden tilsætning af kompostorm formulder affaldet i løbet af få måneder.

Hvad må jeg kompostere?

Du må kompostere al haveaffald fx afklippet græs, blomster, blade og grene. 

Du kan også kompostere madaffald herunder alle typer af ikke-tilberedte grøntsager, frugt samt skaller fra æg og nødder. Du skal dog være forsigtig med, at du ikke kommer til at tiltrække rotter eller andre skadedyr. Du må ikke kompostere kogte eller tilberedte madrester eller nogen form for kød og fisk, da det giver føde for rotter og ræve

Hvor kan jeg aflevere pap?

Indsamling af pap er organiseret på to måder. Du kan: 

Hvad er pap?

Genanvendeligt pap er f.eks.:

 • papemballager
 • papkasser
 • skoæsker
 • karton, f.eks. fra morgenmadspakker, prismærker fra tøj, ol.
 • æggebakker
 • paprør fra køkken- og toiletruller

Hvilket pap kan ikke genanvendes?

Genanvendeligt pap skal være rent og må ikke være tilsmudset med madrester. Plast- og voksbelagt pap/karton kan helle ikke genanvendes. disse typer affald skal bortskaffes med din almindelige dagrenovation. 

Eksempler på ikke-genanvendeligt pap:

 • pizzabakker
 • mælk/juicekartoner

Hvor kan jeg aflevere papir og glas?

Glas- og papiraffald kan afleveres i opstillede containere ved miljøstationerne. Se kort over Miljøstationerne (nyt vindue).

Du kan også aflevere glas og papir på Norfors' genbrugspladser.

I glas- og papircontainere i visse flerboligbebyggelser. 

Hvor kan jeg aflevere fortroligt papir?

Fortroligt papir kan afleveres til destruktion på I/S Norfors mod betaling. Kontakt Norfors for nærmere aftale. 

Hvad er glas og papir?

Genanvendeligt papiraffald omfatter:

 • aviser, distriktsblade, tidsskrifter, brochurer, ugeblade, medlemsblade
 • adresseløse tryksager, f.eks. reklamer
 • breve, kuverter
 • kontorpapir, skrivepapir, kopipapir, makuleret papir
 • telefonbøger med Svanemærket og vejvisere
 • bøger med blød ryg, tegneserier

Papir må ikke være tilsmudset med madrester, jord og lignende, der gør det uegnet til genanvendelse. Dette bortskaffes som dagrenovation.

Genanvendeligt glas omfatter: 

 • vin-, spiritus-, juice- og saftflasker
 • flasker fra dressing, ketchup og lignende
 • emballageglas fra syltetøj, rødbeder, syltede agurker, sild, mv.

Glasemballager og flasker skal være tomme og rene, og kan være forsynet med låg. 

Vinduesglas, keramik, porcelæn og bilruder henregnes ikke som glasemballage. Det må i stedet afleveres på genbrugspladsen. 

Hvor kan jeg aflevere plast?

På genbrugspladsen kan du aflevere plastflasker og-dunke uden låg, samt plastfolie.

Alt andet plastaffald fra din husholdning, som ikke har indeholdt farligt affald, bortskaffes som almindelig dagrenovation. 

Hvad er plast?

Eksempler på plastflasker og -dunke til genanvendelse: 

 • Plastflasker og -dunke til drikkevarer fx sodavand, saft, juice, is-te, kildevand mv. 
 • Øvrige plastflasker og -dunke til fx eddike, sprinklervæske, rengøringsmidler uden faremærker, vaske- og skyllemiddel, shampoo og flydende sæbe mv.
 • Plastbægere og plastbakker fra fødevarer fx cremefraiche, yoghurt, grønsagsbakker og frugtbakker
 • Plastemballage fra fx legetøj og værktøj

Eksempler på plastfolie til genanvendelse: 

 • Indpakningsplastfolie i alle farver
 • Plastposer
 • Krympefolie

Klargøring derhjemme

Husk, at dine plastflasker og -dunke skal være tomme og rengjorte, og uden låg ved aflevering på genbrugspladsen. 

Plastemballage, der indeholder eller har indeholdt farligt affald (påtrykt faremærke) skal afleveres på genbrugspladsen til farligt affald. 

Hvis du er i tvivl om, hvad du kan aflevere, er du velkommen til at spørge pladspersonalet på genbrugspladsen. Du kan også se i den digitale sorteringsvejledning (nyt vindue), hvad du kan aflevere på genbrugspladsen. 

Lyskilder bortskaffes som farligt affald

Lyskilder i form af lysstofrør, sparepærer, halogenpærer, glødepærer, mm. må ikke bortskaffes sammen med det almindelige dagrenovation. Det skal i stedet afleveres som farligt affald. 

Du kan aflevere farligt affald:

 • på genbrugspladsen
 • i affaldsskabet til farligt affald i visse etageboliger og samlede bebyggelser

Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv, som er skadeligt for miljø og mennesker. Du bør derfor undgå at de går i stykker. Sker det alligevel bør du lufte grundigt ud og tørre op med en fugtig klud for at undgå spredning i kviksølvet.