Byggeaffald er ofte forurenet med bl.a. tungmetaller, PCB og asbest. Miljøfarlige stoffer skal identificeres inden renovering eller nedrivning går igang, så rene materialer kan udsorteres til genbrug og genanvendelse og forurenet affald kan bortskaffes forsvarligt.

Kontakt entreprenør vedr. anmeldelse, screening, miljøprøver, mm. Ofte varetager entreprenør det praktiske omkring anmeldelse af affaldet og foretager nødvendige prøver. Ejer har det juridiske ansvar for, at reglerne om håndtering af byggeaffaldet er overholdt

 Læs mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald her  

Læs om byggeaffald

Byggeaffald skal anmeldes, når

 • arbejdet omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller et arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
 • affaldet er farligt affald
 • affaldet indeholder asbest
 • termoruder fra 1950-1977 skal udskiftes eller fjernes

Asbestaffald skal altid anmeldes til kommunen

Alt asbestholdigt affald skal anmeldes. Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for dem der skal arbejde med asbestaffald. I miljømæssig henseende er det et ønske at sikre, at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Anmeldelse af asbestholdigt affald sker i Byg og Miljø (BOM) via den blå selvbetjeningsboks øverst på siden.

Ikke-støvende og støvende (farligt affald) asbestaffald

Ikke-støvende asbest er f.eks. hele eternit-tagplader fra et parcelhus. Tagplader skal nedtages uden de knækker. 

Støvende asbest omfatter er f.eks. ødelagte skiffereternittagplader, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør, kedler m.v., samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader.

Hørsholm Kommune anviser asbest til Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde. 

Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning drevet af Norfors I/S, der sørger for afhentning af affaldet. Kontakt Norfors for mere information. 

Hvad koster det at bortskaffe asbest?

Prisen afhænger af affaldets type. Du kan få prisen oplyst ved at kontakte Skibstrup Affaldscenter på tlf. 48 40 50 50.

Arbejdsmiljø og asbest

Kontakt Arbejdstilsynet vedr. håndtering og arbejde med asbest. 

Støj og støv?

Husk, at støjende, støvende og andre større midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeprojekter skal anmeldes til kommunen.

Læs mere herom og send anmeldelse på siden om 'støjende og støvende aktiviteter'.

Hørsholm Kommune anviser forbrændingsegnet byggeaffald til Norfors I/S.
Hørsholm Kommune anviser deponeringsegnet byggeaffald (og asbest) til Skibstrup Affaldscenter.

Kontakt anlæggene for information om adgangsforhold, krav til emballering, størrelse på affaldet, mm.

Sådan skal byggeaffald håndteres

 1. Screening for PCB og kortlægning

  Screening foretages i forbindelse med anmeldelse. Viser screeningen risiko for PCB skal der foretages en kortlægning (miljøanalyse) af relevante bygningsdele. Kommunen kræver prøver for asbest, PCB og bly, samt evt. for andre miljøfarlige stoffer.

 2. Anmeld affaldet til kommunen

  Byggeaffaldet skal anmeldes via Byg og Miljø (BOM) senest 14 dage før arbejdet planlægges påbegyndt. Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelse og kræve yderligere prøver eller dokumentation for saneringsplan.

 3. Afvent anvisninger

  Først når kommunen har sendt anvisninger, må nedrivning/renovering gå i gang.
  Kontakt modtageanlægget forud for aflevering.

 4. Bortskaffelse og dokumentation

  Affaldet køres til det anviste anlæg. Dokumentation, f.eks. vejesedler, for aflevering af affaldet skal eftersendes til kommunen umiddelbart efter bortskaffelse.