Resultater sorteringsforsøget i Mikkelborg Park

Mikkelborg Park er et etageboligbyggeri, hvor affaldssorteringen i forsøgsperioden var arrangeret med
minicontainere til papir, glas, plast og metal i tre fælles affaldsøer, mens papcontainere stod i et allerede
eksisterende affaldsrum. 

Efter sorteringsforsøget i Mikkelborg Park udsendte Hørsholm Kommune et spørgeskema til beboerne.

Nedenfor er præsenteres et uddrag af beboernes evaluering af sorteringsforsøget.

Miljøgevinst er motiverende

Beboerne blev spurgt til, om hensynet til miljøet var med til at motivere beboerne til at sortere affald. Dertil angav
89 %, at hensyn til miljøet i høj grad eller meget høj grad er med til at motivere dem til at sortere affaldet. 

Affaldssortering er opfattes nemt

Overordnet var beboerne enige om, at de har let ved at sortere de fem affaldstyper (Glas, papir, pap, plast
og metal). For beboerne var papir, glas og metal lettest, idet hhv. 94 %, 89 % og 84 % svarede, at det er let eller
meget let at sortere. For pap og plast svarede hhv. 79 % og 73 %, at det var let eller meget let at sortere.

Positivt syn på sortering

Beboerne blev spurgt til, hvorvidt deres syn på affaldssortering var blevet mere positivt i løbet af forsøget. Her
angav 46 %, at deres syn på sortering er blevet mere eller meget mere positivt. Resultatet indikerede, at forsøgets facilitering af øget mulighed for sortering, medvirkede til en øget velvilje overfor sortering.

Tilfredshed med nye affaldsbeholdere

Generelt var beboerne i Mikkelborg Park tilfredse med de nye affaldsbeholdere og sortering i de fælles affaldsøer,
idet 66 % svarede, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres affaldsløsning. Kun 10 % var utilfredse
eller meget utilfredse, hvilket var under gennemsnittet for de fire kommuner i sorteringsforsøget.

Få gener

53 % oplevede aldrig eller sjældent gener fra sorteringsforsøget. En stor del af beboerne i forsøget oplevede, at affaldsbeholderen til plast var overfyldt i juleperioden. Der blev efterfølgende ændret på både volumen og hyppigheden for tømninger i forsøget.