• Du skal anmelde rotter direkte til bekæmpelsesfirmaet Kiltin via selvbetjeningsløsningen.
  • Efter modtagelse af din anmeldelse, vil en autoriseret rottebekæmper komme ud og se på stedet. Rottebekæmperen beslutter her, hvordan bekæmpelsen bedst kan gøres.
  • Kommunen står for betalingen af bekæmpelsen.

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Din pligt

Hvis du ser en rotte eller har mistanke om, at de er tilstede, har du pligt til at anmelde det. Anmeldelse sker direkte til Kiltin via selvbetjeningsløsning 'rotteweb'. En autoriseret rottebekæmper kommer herefter ud og ser på stedet og beslutter, hvordan bekæmpelsen bedst kan gøres. Det kan f.eks. være ved at udlægge gift eller sætte fælder op.

Rottebekæmperen vil også fortælle dig, hvis der er noget du skal gøre for at sikre dig mod rotter. Det kan f.eks. være, at rotterne skyldes utætte kloakker, og at de skal repareres. Rottebekæmperen kan lave en såkaldt røgprøve af din kloak, for at se om der er utætheder. Hvis den er utæt, skal du have en kloakmester til at se på din kloak, f.eks. ved at lave en TV-inspektion.

Du har generelt pligt til at sikre dig mod rotter. For eksempel ved at vedligeholde dine kloakker, undgå at lægge mad ud, der kan tiltrække rotter, og ikke give dem steder, hvor de let kan bo og søge ly.

Hvis du har generelle spørgsmål omkring rotter, kan du altid henvende dig til Kiltin eller Hørsholm Kommune. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden. 

Hvad koster det?

Alle grundejere betaler et gebyr for den lovpligtige rottebekæmpelse. Gebyret opkræves over ejendomsskatten.

Hvis du ikke har konstateret rotter, men gerne vil sikre dig effektivt mod dem, kan du indgå en sikringsordning. En sikringsordning indebærer, at du får et autoriseret firma til at sikre din ejendom mod rotter præventivt, dvs. før rotterne rent faktisk bliver konstateret. En sikringsordning indebærer typisk, at det autoriserede firma sætter kasser med gift op eller gennemgår ejendommen for fejl og mangler, der kan give risiko for problemer med rotter.

Hvem kan indgå sikringsordninger

Sikringsordninger er typisk for virksomheder, forretninger eller større anlæg og bygninger såsom stationer, storcentre, boligejendomme etc., men enhver kan indgå en sikringsordning for f.eks. deres private bolig.

Sikringsordninger må kun indgås med autoriserede rottebekæmpelsesfirmaer, og de skal anmeldes til Hørsholm Kommune Center for Teknik, Team Miljø via brev eller email bom-post@horsholm.dk. Det er rottebekæmperens ansvar at anmelde sikringsordningen. Rottebekæmperen har også ansvar for at afmelde sikringsordninger til kommunen.

Hvornår må man indgå en sikringsordning

Det er vigtigt at huske, at du ikke må indgå en sikringsordning mens du er i gang med at få bekæmpet rotter. Dvs. hvis du ser en rotte og får en rottebekæmper ud, må du først indgå en sikringsordning når rottebekæmpelsen er overstået og rottebekæmperen er færdig med sit arbejde.

Sikringsordningen behøver ikke at være med det samme firma som aktivt bekæmper rotter.

Én gange om året skal kommunen sørge for, at alle ejendomme i landzonen og alle landbrug generelt bliver undersøgt for rotter.

Tilsynet sker i perioden oktober til og med februar, hvor alle disse ejendomme får besøg af kommunens rottebekæmpelsesfirma Kiltin A/S. Rottebekæmperen kigger efter tegn på tilstedeværelse af rotter, og om nødvendigt foretages bekæmpelse af rotterne.

Hvis rottebekæmperen konstaterer rotter, kan det også være, at du bliver nødt til at foretage dig noget for at sikre dig mod rotter. Det kan f.eks. være at reparere beskadigede kloakker, lukke huller i fundamenter eller rydde oplag af korn eller lignende føde, som kan tiltrække rotter.

På alle andre ejendomme, f.eks. boliger i byzonen, kommer rottebekæmperen kun, hvis beboerne anmelder at de har rotter. Du anmelde rotter via selvbetjeningen på denne side.

Hvad koster det?

Det er gratis at få besøg af rottebekæmperen, og selve bekæmpelsen med gift, fælder etc. koster heller ikke noget.

Hvis du skal istandsætte eller lave anden vedligeholdelse som led i rottebekæmpelsen, skal du selv betale for det.

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Hørsholm Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Retningslinjerne vil fremgå af den kommende rottehandlingsplan, der forventes fremlagt i ultimo 2019. 

Bekæmpelse kan udføres af enten R1 eller R2 autoriserede. 

Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Hørsholm Kommune, og det understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom. 

Spørgsmål vedrørende privat bekæmpelse af rotter rettes til bom-post@horsholm.dk

Tjek kloak og afløb for brud og mangler

Samlebrønde skal tjekkes med jævne mellemrum. Grus og jord i bunden af en brønd, huller i jorden og nedsunkne fliser kan skyldes et brud på kloakken. Rotter kan bruge hullet til at få adgang til din ejendom.

Opsæt en rottespærre i din kloak

En effektiv løsning til at undgå rotter i din private kloak er at opsætte en rottespærre. En rottespærre isættes i den stikledning som fører ud til den offentlige kloak, og umuliggør rottens adgang ind i dit private kloaksystem.

Undgå fodring af vilde dyr

Undgå så vidt muligt at fodre fugle og andre dyr, da udlagt foder er en skøn buffet for rotter. Rotter er gode til at klatre, og selv ophængte mejsebolde og løftede foderpladser kan rotter ofte nemt tilgå.

Fjern rottens opholdssteder

Rotter vælger ofte brændestakke, kompostbeholdere eller oplag af fx byggemateriale som opholdssted. Sørg også for at holde orden i have, garage og udhus – mindre oplag betyder færre steder, hvor rotten kan gemme sig.

Hold din have fri for affald og nedfaldsfrugt

Nedfaldsfrugt i haven er en nem og god fødekilde for rotter. Det samme gælder åbne kompostbeholdere, hvor der smides frugt eller madaffald.

Overvej din affaldsløsning

Har du affaldsstativer til dit affald, kan du overveje at skifte til plastcontainere, som er bedre sikret mod rotter.

Sikring af hønsegårde og andet dyrehold

Rotter kan komme igennem huller på under 2 cm. Det er derfor vigtigt at bruge et fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegårde og andre bure. Nettet skal være minimum 60 cm højt for at have en effekt. Et andet råd til forebyggelse af rotter ved dyrehold er at intervalfodre. De vil sige, at foderet sættes frem i 15-30 minutter flere gange om dagen, men ikke står fremme permanent.

Sikring af dyrefoder og madvarer

Dyrefoder, fugle- og græsfrø samt madvarer skal opbevares i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i fx udhuse eller garager.

Anmeld altid rotter

Man har som borger pligt til at anmelde det til kommunen, når man ser en rotte. Når anmeldelsen er modtaget, kommer rottebekæmperen efter højst fem hverdage og opsætter fælder eller udlægger gift. Bekæmpelse af rotter foretages af kommunen og koster ikke dig ekstra.