Miljøforhold ved byggeri

Visse aktiviteter skal lovmæssigt anmeldes til Center for By og Miljø, Team Miljø senest 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Det drejer sig bl.a. om:

• Bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivnings- aktiviteter.
• Støv- eller støjfrembringende behandling af bygningsfacader eller lignende udendørs aktiviteter.

Anmeld midlertidig aktivitet her.

Denne anmeldelse fritager ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Bygningen skal undersøges for problematiske stoffer (fx PCB, asbest og tungmetaller).

Byggeaffaldet skal anmeldes inden nedrivningen igangsættes, og anmeldelsen skal indsendes senest 14 dage før nedrivningen/renoveringen påbegyndes. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at få en professionel til at udarbejde kortlægningen. Læs mere om og anmeld dit bygningsaffald.

JORD FRA AKUT OPSTÅET JORDFORURENINGER

Hvis der under gravearbejdet eller lignende fremkommer jord, der er misfarvet, lugter eller på anden måde indikerer en eventuel forurening med olie, kemikalier eller slagger, skal arbejdet straks standses og Team Miljø skal underrettes. Arbejdet må ikke genoptages før Team Miljø eller Regionen har givet tilladelse hertil. Vær speciel opmærksom ved opgravning af gamle olietanke samt olie- og benzinudskillere.

Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Vejledningen kan findes f.eks. via www.retsinfo.dk eller ved henvendelse til Team Miljø.


JORD FRA KORTLAGTE GRUNDE HERUNDER OFFENTLIG VEJAREALER OG OMRÅDEKLASSIFICEREDE AREALER

Jord fra disse arealer er anmeldepligtige og må ikke flyttes fra lokaliteten før kommunen har godkendt flytningen. Flytning af jord anmeldes via Kommunens hjemmeside eller via www.jordweb.dk. Der dog kan rekvireres et anmelde-/anvisningsskema for flytning af jord. Skemaet fås hos Team Miljø.

Sagsbehandlingen kan tage op til 4 uger. Anmeldelse af jordflytning kan være omfattet af en gebyrordning og gebyret opkræves hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Som ejer eller bruger af en olietank, er det dit ansvar at følge og kende reglerne for olietanke.

Hvis en nedgravet olietank tages varigt ud af brug, skal den sløjfes. Sløjfningen omfatter tømning og afblænding eller at tanken graves op og fjernes. Hvis tanken graves op i forbindelse med sløjfning, vil en evt. forurening blive dækket af olietankforsikringen. læs mere om olietanke her.

Hvis tanken under afblænding eller opgravning viser sig at være utæt, skal Alarmcentralen kontaktes på telefon 112.

Ombygnings- og nedrivningsarbejder giver ofte anledning til rotteforekomst. Det skyldes, at spildevandsledninger og faldstammer let bliver ødelagt under arbejdet.

Derfor er det vigtigt at afproppe spildevandsledninger før arbejdet med ombygning eller nedrivning begynder. Afpropning skal udføres af et autoriseret firma og bør foretages så tæt på hovedkloakken som muligt. Ved total nedrivning af større bygninger, er afpropning i selve hovedkloakken altid at foretrække.

Hvis man ønsker at afproppe i hovedkloakken, skal det være efter aftale med Spildevandsforsyningsselskabet Novafos. Novafos kan kontaktes på tlf. 4420 8000 eller novafos@novafos.dk.

I tilfælde af rotteforekomst skal du anmelde rotter på Hørsholm Kommunes Hjemmeside.

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder, og i det hele taget ved indretningen af byggepladsen, skal der tages hensyn til støv, støj og vibrationer, så omgivelserne bliver generet mindst muligt.

Du skal derfor anmelde midlertidig aktivitet på forhånd, samt overholde de støjgrænser som er gældende for det pågældende tidspunkt på døgnet. Læs mere om støv, støj og vibrationer her.

Alle tilladelser til håndtering af regn – og husspildevand skal være indhentet inden byggeriets opstart.

Drikkevand

Tappes der vand fra den offentlige vandforsyning i forbindelse med fx byggearbejde, skurvogne og lignende skal dette enten ske via en eksisterende vandmåler eller efter nærmere aftale med Vand- og Spildevandsforsyningsselskabet Novafos A/S, tlf. 4420 8000, novafos@novafos.dk.

Midlertidig tilslutning til kloak:

Byggegrubevand (regnvand, drænvand) og spildevand fra byggeplads.

Ved opstilling af toiletvogne, skure, skurvogne og lignende med afløb fra toilet, vask eller bad til offentlig kloak skal kommunen give tilladelse til dette(se også afsnit om rotter). Ansøgning kan ske via benyttelse af ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes til bom-post@horsholm.dk.

Tilslutning af spildevand til offentlig kloak

Ved nybyggeri, gennemgribende renovering og udmatrikulering skal der søges om særskilt tilslutningstilladelse til offentlig kloak. Vær opmærksom på at ejendommens spildevand skal tilsluttes korrekt i forhold til typen af kloakering i området, dvs. om der er separat- eller fælleskloakering.
Du kan læse mere om hvornår og hvordan du skal håndtere dit spildevand ved at tilgå Hørsholm Kommunes Hjemmeside:

SPILDEVANDS- OG KLOAKFORHOLD FOR VIRKSOMHEDER OG VED BYGGERI

OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK

Håndtering af tag – og overfladevand

Der gælder en række regler for, hvordan og hvor meget regnvand du må lede til kloakken.

Det er primært regnvand, der medfører problemer i kloaksystemet, særligt da det tidligere er blevet opbygget til at modtage mindre mængder regnvand, end det gør i dag. Derfor har Hørsholm Kommune indført en begrænsning på hvor meget regnvand, der kan afledes direkte til kloakken.

Du kan læse mere om hvornår og hvordan du skal håndtere tag – og overfladevand på egen grund ved at tilgå Hørsholm kommunes hjemmeside:

REGNVAND OG TAGVAND

SPILDEVANDS- OG KLOAKFORHOLD FOR VIRKSOMHEDER OG VED BYGGERI