Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Spildevand og kloak Fremtidens kloak Økonomi

Økonomi

Hvad kommer det til at koste os, der skal ændre vores kloaksystem

Prisen for at adskille regnvand og spildevand (separatkloakere) på en privat grund afhænger af mange forhold som fx husets størrelse, beliggenhed, rørenes placering på grunden, rørenes kvalitet etc. Der må fx forventes større udgifter for en palæejendom end for et rækkehus og større udgifter for en koteletgrund end for et hus, der ligger helt ud til vejen.

Vi har indhentet tilbud fra to forskellige kloakmestre på separatkloakering af 13 forskellige ejendomme i Hørsholm. Tilbuddene viser, at det i gennemsnit vil koste ca. 90.000 kr. at få separeret spildevandssystemet på en almindelig parcelhusgrund. Vi vurderer, at dette er et meget konservativt overslag. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det i gennemsnit koster en parcelhusejer ca. 40.000-60.000 kr.

Læs mere om økonomien i projektet

Ja, spildevandstaksten vil stige gradvist i hele kommunen i de kommende år, fordi renoveringen og klimatilpasningen af spildevandssystemerne er et omfattende anlægsprojekt, der koster mange penge at gennemføre. Hvor meget taksten vil stige afhænger af politiske beslutninger om anlægstakt m.m.

Dit kloaksystem er en del af din ejendom, og du skal selv betale for renoveringen af systemet på samme måde som fx renovering af tage, døre eller murværk. Kloaksystemer har som regel en maksimal levetid på omkring 70 år, så for mange grundejere vil deres system være udslidt og skulle renoveres, hvis huset er bygget før 1950.

Når kommunen som spildevandsmyndighed beslutter, at spildevand og regnvand skal adskilles af hensyn til vandmiljøet, er grundejerne forpligtede til at efterkomme kravet. Hverken kommune eller forsyningsselskab må arbejde inde på privat grund.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Grundskyldslåneloven) beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter. Lånene kan gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der gives dispensation til ejere af ejendomme, hvor separering af kloakken vil være uforholdsmæssig bekostelig på grund af installations- eller bygningsmæssige ændringer, eller hvor der i øvrigt er vanskelige tekniske forhold.

Hverken kommunen eller Novafos må låne penge til borgerne. Kommunen og Novafos kan hjælpe med vejledning, så det bliver lettere for grundejerne at gennemføre de tekniske projekter.

Hvis kommunen beslutter, at spildevandssystemet skal ændres, og grundejerne skal gennemføre en fuld separering, har grundejerne pligt til at gøre det. Hvis grundejerne ikke har tilsluttet sig inden en given frist, vil de få et påbud fra kommunen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30. I praksis forventes de fleste sager klaret gennem en konstruktiv dialog mellem kommunen og grundejerne.

Grundejere får en frist på mindst fem år fra politikerne har vedtaget spildevandsplanen, til de skal have adskilt husspildevand og regnvand på deres grunde. Spildevandsplanen forventes vedtaget i midten af 2023. Det vil sige, at de første grundejere skal have udført arbejdet på deres grunde i midten af 2028.

De grundejere, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at reducere miljøbelastningen af søerne, kan foretage separeringen på egen ejendom, så snart der er lagt regnvandsledninger i vejene. Jo hurtigere grundejerne separerer, jo hurtigere undgår vi at få spildevand i søerne, og jo hurtigere ser vi miljøeffekten.

Hvis din grund ligger i et område, der skal separatkloakeres, skal du have flyttet regnvandet fra tage, tagrender, kælderskakte over i ét rørsystem, og spildevand fra køkken, bad og toilet over i et andet. Det betyder, at du skal have gravet ud til endnu et rør fra huset og ud til vejen. Hvad der helt konkret skal gøres på din grund, afhænger af, hvordan dit spildevandssystem er indrettet, og andre forhold på dit hus og din grund.

Du skal derfor i første omgang have et overblik over dit eksisterende spildevandssystem. Hvis du ikke selv har tegninger over dit spildevandssystem, kan du søge efter dem på kommunens filarkiv. Hvis du ikke kan finde dine tegninger der, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe dig med at få et overblik over dit spildevandssystem.

Det er også kloakmesteren, som kan hjælpe dig med en plan for, hvordan du skal ændre dit system og med at udføre arbejdet. Ud over at du skal have adskilt spildevand og regnvand i hvert sit system, opfordrer vi også til, at du får undersøgt standen af den nuværende fællesledning, Den vil formentlig trænge til renovering eller udskiftning.

Du skal have fat i en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet på din grund. Du kan se en liste over autoriserede kloakmestre på Sikringsstyrelsens hjemmeside. Du kan evt. aftale med kloakmestren, at du selv udfører gravearbejdet på din egen grund, så du kan få det lidt billigere.

Du kan godt udføre en del af arbejdet selv fx gravearbejdet, men det skal være en autoriseret kloakmester, der tilslutter dine rør til Novafos’ rør. Det er for at sikre, at der ikke sker fejltilslutninger. Det er også den autoriserede kloakmester, der skal give besked til kommunen om at arbejdet er udført.

Hvis du får dispensation fra separeringen, fordi det er teknisk meget vanskeligt at separere, kan du vælge at nedsive sit regnvand, hvis de konkrete jordbundsforhold er egnede, så nedsivning kan ske uden at give anledning til gener for naboer. Du skal med en nedsivningstest godtgøre, at dette er tilfældet. Du vil ikke som tidligere kunne få tilbagebetalt dele af dit tilslutningsbidrag. Du skal altid huske at søge om tilladelse til nedsivning hos kommunen.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje