Kloak

Den offentlige kloak i Hørsholm drives af Novafos A/S. Kontakt Novafos hvis du vil:

  • Tilslutte et hus til den offentlige kloak.
  • Høre om priserne på tilslutning til kloak og afledning af spildevand.
  • Rapportere stoppet eller utæt offentlig kloak (Teknikernødvagten udenfor alm. telefonåbningstid: 45 71 21 12).
  • Se hvor den offentlige kloak ligger (kloakkort).
  • Høre mere om Usserød Renseanlæg, hvor kommunens spildevand renses (hvis du vil vide noget om Sjælsmark Renseanlæg, skal du kontakte Allerød Kommune).
  • Vide mere om driften af de kommunale tømningsordninger for fedtudskillere, samletanke og bundfældningstanke.
  • Høre om du kan få penge for at nedsive dit regnvand.

Nogle gange er der brug for at aflede ekstra spildevand til kloaksystemet i en begrænset periode. Det kan f.eks. være fra skurvogne ved byggerier eller toiletvogne ved sportsbegivenheder og udstillinger.

Du skal altid søge om tilladelse hos kommunen før du gør dette. Læs mere om hvordan du midlertidigt tilslutter til kloak.

Ved nybyggeri, udmatrikulering og gennemgående renovering, hvor der ansøges om en byggetilladelse, skal der samtidig søges særskilt tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloak. Spildevand udgøres både af husspildevand og tag– og overfladevand.

Når du skal søge om tilslutning af dit spildevand, skal du være opmærksom på, at det areal hvorfra der afledes tag- og overfladevand ikke må overskride maksimal befæstelsesgrad. Du kan læse mere om befæstelsesgrad i Hørsholm  Kommunes Spildevandsplan (åbner nyt vindue). Overskrides den maksimale befæstelsesgrad, skal den overskydende vandmængde håndteres på matriklen, fx ved nedsivning via faskine eller forsinkelse, inden spildevandet ledes til kloakken.

Ønsker du at nedsive dit tag- og overfladevand, skal du ansøge Hørsholm Kommune om særskilt tilladelse til dette.

Vær særlig opmærksom på, at ejendommens spildevand skal tilsluttes korrekt i forhold til typen af kloakering i området, dvs. om der er separat- eller fælleskloakering. Tilslutning skal udføres af autoriseret kloakmester.

Hørsholm Kommune anbefaler generelt at udføre al detailkloakering som separatsystemer, også i områder hvor der er fælleskloakering. Opdeling af fællessystemer til separatsystemer er den del af løsningsmuligheden i forbindelse med at forbedre kloakkernes kapacitet, og hvis Novafos A/S foretager en sådan opsplitning, er grundejeren forpligtet til, og skal selv betale for at opdele systemet på egen grund. Det kan derfor være en fornuftig investering i forbindelse med den kommende tilpasning af kloaksystemet til klimaforandringerne.

Tilslutning til offentlig kloak og evt. betaling af tilslutningsbidrag ved byggemodning og udmatrikuleringsprojekter aftales med spildevandsforsyningsselskabet Novafos A/S, som kan træffes på telefon 44 20 80 00 eller på email novafos@novafos.dk . Placeringen af eventuelle eksisterende kloakstik må ikke ændres uden aftale med Novafos, og der må ikke udføres nye eller ekstra kloakstik, eller på anden måde arbejdes direkte på hovedledningen, uden aftale med Novafos.

Når du bliver tilsluttet offentlig kloak, betaler du et engangsbeløb i form af et tilslutningsbidrag til Novafos. Tilslutningsbidraget er sammensat af en del til spildevand (60%) og en del til regnvand (40%). Hvis du vil koble den ene del af spildevandet fra, f.eks. fordi du selv vil bortskaffe dit regnvand, har Novafos mulighed for at tilbagebetale den tilsvarende del af tilslutningsbidraget. Dette skal du kontakte Novafos om.

Herudover betaler du løbende et afledningsbidrag til Novafos for den mængde spildevand, du leder til kloakken og renseanlægget. Novafos kan reducere afledningsbidraget, hvis der er særlig grund til det, f.eks. hvis du afleder væsentligt mindre spildevand end dit vandforbrug (et eksempel er, hvis du bruger meget vand til vanding af dyr eller afgrøder).

Priserne fremgår af Novafos' hjemmeside (nyt vindue).

Offentlig kloak:

Novafos A/S har planer for den offentlige kloak, du kan finde dem på deres hjemmeside (nyt vindue).

Privat kloak

Kommunens byggesager. Du kan selv finde sagen i vores byggesagsarkiv eller kontakte Center for Teknik direkte på bom-post@horsholm.dk.

Find byggesagsarkivet.

Inde på din egen grund, har du som grundejer selv ansvaret for at vedligeholde kloakken.

Husk, at kun autoriserede kloakmestre må udføre arbejde på kloakken!