Nyttige informationer for dig som boligejer (alfabetisk rækkefølge)

Hvis du vil opstille en badebro skal du følge retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (nyt vindue).

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret. Det er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis du har bygget på din grund eller overvejer at sælge, kan det være en god ide at kigge oplysningerne i BBR efter.

Se eller rette din BBR-meddelelse (nyt vindue).

Har du fjernet en olietank, skal du meddele dette til kommunen via Byg og Miljø portalen (nyt vindue).

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet (nyt vindue).

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en verserende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk (nyt vindue).

Hvis du midlertidigt vil placere containere, byggematerialer eller lignende på veje og fortove, skal du have en tilladelse fra kommunen. Ansøgning skal ske gennem Virk.dk (nyt vindue). Løsningen kræver NemID. Det kan både være bygherre eller entreprenør der søger om tilladelse.

Containere

Hørsholm Kommune skal have mulighed for at komme i kontakt med den erstatningsansvarlige i tilfælde af, at der opstår problemer med sikkerheden eller et akut brud på vandledninger under containeren.

Containeren skal være korrekt afmærket med reflekser og lys. Den skal også være forsynet med ejerens navn og adresse samt gældende telefonnummer.

Containere skal i videst muligt omfang placeres på kørebane og ikke på fortov eller cykelsti. Hvis det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt, kan kommunen eller politiet forlange containeren fjernet eller flyttet.

Byggematerialer

Har du ikke plads til hele oplaget af byggematerialer til et midlertidigt projekt, kan du søge Hørsholm Kommune om tilladelse til midlertidigt at opbevare byggematerialerne på vejareal.

Et af vilkårene er at materialerne bliver afspærret korrekt. Afspærringsmaterialer kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos entreprenører eller skiltefirmaer.

Hvis du er ejendomsmægler, advokat eller privat der skal sælge fast ejendom, skal du bestille Ejendomsdatarapporten (afløser for det grønne ejendomsoplysningsskema).

Ved at bestille ejendomsdatarapporten får du adgang til en række ejendomsoplysninger som er relevante ved en typisk hushandel.

Har du spørgsmål til ejendomsdatarapporten?

Har du spørgsmål til selve ejendomsrapporten, hvad den indeholder, hvilke bilag der følger med m.v.,  skal du kontakte supporten i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på telefon: 41 71 78 70 eller mail: support@ejendomsdatarapport.dk

Har du spørgsmål til data?

Har du spørgsmål til data, der står nævnt i rapporten, skal du kontakte Hørsholm Kommune, Center for Teknik på telefon: 48 49 24 50 eller mail: bom-post@horsholm.dk. Her vil det være en god ide, at du deler rapporten med kommunen. 

Ønsker du at se de afsluttede byggesager findes disse i byggesagsarkivet.

Ejendomsskat

Du skal betale to typer skat på din ejendom. Ejendomsværdiskat og Ejendomsskat (grundskyld). Ejendomsværdiskat bliver automatisk opkrævet via din personlige skat.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk: Ejendomsværdiskat og grundskyld (nyt vindue).

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er skat af egen bolig. Alle boligejere skal betale ejendomsværdiskat. Skatten bliver automatisk opkrævet via din forskudsopgørelse. Du kan læse mere om, hvordan ejendomsværdiskatten bliver udregnet på skat.dk (nyt vindue).

Ejendomsvurdering

Det er SKAT der er vurderingsmyndighed og dem der vurderer alle ejendomme. Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk: Ejendomsvurdering på skat.dk (nyt vindue).

Se hvornår du kan klage over din ejendomsvurderingen på skat.dk (nyt vindue).

Henvendelse vedr. ejendomsvurdering skal ske til SKAT:
Tlf. 72 22 28 26.
skat.dk (nyt vindue).

Grundskyld

Ejendomsskat kaldes også grundskyld. Kommunen opkræver grundskyld ud fra grundværdien af din ejendom. Grundværdien af din ejendom bliver fastsat/vurderet af SKAT. Grundskylden bliver beregnet af grundværdien/grundskatteloftværdien fratrukket fradrag for eventuelle forbedringer.

Det nu vedtagne lovforslag om ændring af vurderingsloven, er første led i regeringens udspil. Ændringerne medfører, at der ikke bliver fortaget ny vurdering af ejerboliger. I stedet videreføres vurderingerne af ejerboliger fra 2011 til vurdering 2013 med et nedslag i vurderingerne på 2,5 %. Grundskyldspromillen for 2021 er 22,1.

Man kan læse om ejendomsvurderinger på Skatteministeriets hjemmeside. skm.dk (nyt vindue).

Grundskatteloft

Ejendomsskatten er omfattet af et grundskatteloft. Grundskatteloftet gør, at det er begrænset, hvor meget den værdi, som ejendomsskatten bliver beregnet ud fra. Grundskatteloftet er for 2021 fastsat til 6,4 %. Det er folketinget, der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme

Hørsholm Kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme. Dækningsafgiften er for 2021 fastsat til 10 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

Andre afgifter

Sammen med ejendomsskatten opkræves der også skorstensfejning og renovation.

Betaling

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom (ejendomsskattebillet) udsendes hvert år i december. Ejendomsskatterne opkræves i 2. rater med forfald henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskat (nyt vindue).

Læs også om midlertidig indefrysningsordning her på siden. 

Spørgsmål vedr. ejendomsskat (grundskyld) kan rettes til Center for By og Miljø på tlf. 48 49 24 80.

Det er muligt at få tilskud til opvarmning af helårshuse, hvis el står som den primære varmekilde i BBR. 

Du skal kontakte dit forsyningsselskab og bede dem om tilskud, de kan selv trække de relevante oplysninger fra BBR. Hørsholm Kommune underskriver ikke blanketter til forsyningselskaberne.

Skal du have revideret oplysningerne i BBR, skal du fremsende dokumentation for at el er den primær varmekilde i helårsboligen.

Hvordan retter jeg mine BBR oplysninger (nyt vindue).

 

Står du med et nedslidt gasfyr eller et hus, der trænger til en gennemgribende kærlig hånd?

Energistyrelsen stiller gratis og uvildig energirådgivning til rådighed, hvor der rådgives om både store og små projekter. Bliv guidet til at vælge den rigtige varmeløsning, eller hvordan du finder den rette rådgiver, hvis du skal have jordvarme eller installeret solceller på taget.

Energistyrelsens rådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål om energi i din bolig. Du kan kontakte dem telefonisk på 31 15 90 00 eller sende en mail til info@sparenergi.dk.

Læs mere om Energistyrelsens gratis energirådgivning (åbner nyt vindue).

Du kan etablere liberalt erhverv i din egen bolig uden tilladelse under visse betingelser. Liberalt erhverv er f.eks. ejendomsmægler, advokat, revisor, arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje.

Du skal selv bo i boligen, og den skal ligne en bolig for ikke at ændre status. Det er Hørsholm Kommune der vurderer, om boligen har karakter af bolig, hvis der er tvivl.

Det er umiddelbart tilladt at etablere liberalt erhverv i egen bolig under forudsætning af:

  • Virksomheden drives af en af husstandens medlemmer – det vil samtidig sige, at det er kun beboerne selv, der må have arbejdsplads i boligen.
  • Ejendommens karakter af beboelse ikke ændres og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.
  • Skiltning eller reklamering, begrænses således at boligens karakter af beboelsesejendom fastholdes.
  • Parkering etableres på egen grund.

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Vær opmærksom på at der i lokalplanen og servitutter kan være reguleringer ift. parkeringsforhold, bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning, omfang og placering m.v.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, har ansatte, eller ønsker du af skattemæssige årsager, at få det liberale erhverv registreret i BBR, skal du altid søge en byggetilladelse. Ligeledes skal der søges tilladelse, hvis ejendommen udelukkende ønskes anvendt til erhverv.

Find Lokalplan (nyt vindue).

Find tinglysninger og servitutter (nyt vindue), ved søgning på tinglysningen kræves Nem-ID.

Får du som grundejer behov for at grave i vej, fortov eller rabat, skal du først indhente en gravetilladelse hos Virk.dk (nyt vindue). Løsningen kræver NemID.

Entreprenører og andre har, forud for gravearbejde, pligt til at søge oplysninger i registeret LER.dk (nyt vindue) om hvilke ledningsejere, der har ledninger i den pågældende vej.

Skal du søge ledningsoplysninger på din egen grund, kan du kigge i byggesagsarkivet (nyt vindue) eller kontakte de enkelte udbydere af f.eks. el, vand og gas. Kommunen ligger ikke inde med oplysninger om ledninger.

Hegnsynet afgør uenigheder om hegn mellem naboer.

Hegnsynet består af tre medlemmer, du kan se hvem via dette link (nyt vindue). Medlemmerne er udpeget af kommunalbestyrelsen, men fungerer som et uafhængigt, privat tvistnævn.

Hvis du vil anmode om hegnsyn, kan du finde en vejledning på hjemmesiden www.hegnsyn.dk (nyt vindue).

Henvendelse/spørgsmål kan rettes til:

Hegnsynets sekretariat

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Tlf. 48 49 24 80
E-mail bom-post@horsholm.dk

To gange om året

Ud for indkørsler er der typisk en overkørsel over et fortov. Hvad enten du vil istandsætte eller etablere en helt ny overkørsel, skal du have tilladelse fra Hørsholm Kommune, Center for Teknik. Det er derfor ikke nok, at du eksempelvis har fået en byggetilladelse eller tilladelse til at bygge en carport. Retningslinjerne for overkørsler fremgår af Hørsholm Kommunes Overkørselsregulativ (nyt vindue - pdf). Ansøgning om overkørselstilladelse sendes til bom-post@horsholm.dk

Råderet over vejareal

Hvis du i forbindelse med arbejdets udførelse får behov for at benytte lidt af kørebanen til materialer, skal du ligeledes ansøge Center for Teknik for tilladelse(via Virk.dk). Det er vigtigt, at materialerne er afspærret korrekt.

Lokalplaner og byplanvedtægter beskriver hvilke regler og rammer der gælder for byggeri og anvendelse af ejendommen.

Læs lokalplaner og byplanvedtægter (nyt vindue).

Er der ikke en lokalplan for dit område, er det kommuneplanen (nyt vindue), der er gældende. 

 

Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a. viser registrerede ejendomsgrænser. Matrikelskellene er angivet med røde streger på kommunens kort. Matrikelkortet er et oversigtkort og kan derfor ikke alene afgøre et skels beliggenhed.

Billede af martrikelkort

Hvor nøjagtigt er matrikelkortet? 

Nøjagtigheden i matrikelkortet er ikke ens over det hele. Nøjagtighed afhænger af på hvilket grundlag kort er fremstillet. Nogle skel er indlagt efter mål fra landinspektøren og har en nøjagtighed på +/- 0,1m. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og kan i nogle tilfælde være +/- 20m.

Ved at sammenstille matrikelkortet med andre typer kortværker (tekniske kort, topografiske kort, ortofotos eks.) vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Jeg har fundet en fejl i matrikelkortet, hvad gør jeg? 

Oplysninger om fejl og mangler i matrikelkortet kan indberettes via GST Support (nyt vindue) Der skal anvendes NemID til at logge på.

Hvordan finder jeg ud af, hvor mit skel/ejendomsgrænse er? 

De praktiserende landinspektører har eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Du skal derfor – for egen regning – kontakte en praktiserende landinspektør. I Landinspektørregistret (nyt vindue) eller på de Praktiserende Landinspektørers Foreningshjemmeside (nyt vindue) kan du finde adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer over hele landet. Du kan også søge efter landinspektører på De Gule Sider eller Krak.

Find flere oplysninger

Flere oplysninger om matrikelskel og matrikulærsager kan læses på Geodatastyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

Du har igen i år fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2021. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2021. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for 2018-2020.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes.

Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID.

OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen.

Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer

Nabohjælp er et godt og effektivt værktøj til at forhindre uønskede gæster. Et aktivt nabonetværk kan forhindre op til hvert 4. indbrud. Tilmeld dig gratis på Nabohjælp.dk

Når du skal i gang med at renovere på din ejendom er det vigtigt forud for arbejdet, at undersøge om der gælder regler for hvordan og hvorledes du må renovere din ejendom samt om du skal anmelde dit arbejde.

Følgende skal undersøges:

Lokalplan og evt. tinglyste servitutter (nyt vindue).

Fredet og bevaringsværdigt byggeri (nyt vindue).

Håndtering af byggeaffald (anmeldelse og PCB-screening) (nyt vindue).

Støj og støvende aktiviteter (nyt vindue).

Jordflytning (nyt vindue).

Opsætning af container eller byggematerialer på vej (nyt vindue).

Kan du se pletter og skjolder på dine gulve, vægge eller lofter? Og lugter der muggent eller jordslået i boligen? Så kan det tyde på skimmelsvamp, men heldigvis er der viden og hjælp at hente på skimmel.dk.

Skimmel.dk er et website, hvor du får viden og gode råd om skimmelsvamp. Her kan du bl.a. blive klogere på, hvad skimmel er, hvorfor det kommer, og hvordan du får bugt med det igen. Du kan også teste, om der kan gro skimmel hos dig og finde gode råd om, hvordan du undgår og fjerner skimmelsvampevækst fra boligen. Informationsmaterialerne findes på syv forskellige sprog, men hvis du har et spørgsmål eller et konkret problem, står rådgiverne hos skimmel.dk også klar til at hjælpe dig over telefonen eller på mail.

Bliv klogere på skimmel, find vores kontaktoplysninger og besøg skimmel.dk (nyt vindue).

Hvorfor skal skorstenen renses?

Det er vigtigt at få sin skorsten renset regelmæssigt. Skorstenen skal renses for at forebygge skorstensbrande.

Kommunen har aftalt med en skorstensfejermester om at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde i Hørsholm Kommune.

Skorstensfejning for et enfamiliehus omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.

Lovgrundlag for: skorstensfejer.dk (nyt vindue).

Hvor tit skal skorstenen renses?

Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en større effekt end 120W: 2 gange om året.

Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med mindre effekt end 120W og skorstene tilsluttet pejse og brændeovne: 1 gang om året.

Skorstensfejeren kan forhandle med dig om at feje skorstenen færre eller flere gange.

Vil du ændre eller etablere nyt ildsted og skorsten?

Skal du etablere et nyt ildsted - herunder en ny skorsten – eller ændre i eksisterende forhold, der skal du altid kontakte skorstensfejeren, før arbejdet begyndes. Arbejdet skal ligeledes meldes færdigt til skorstensfejeren, som besigtiger det.

Afmeld skorsten

Holder du op med at bruge din skorsten, f.eks. ved overgang til anden varmekilde, skal du afmelde skorstensfejeren. Skorstensfejeren besigtiger herefter skorstenen. 

Pris

Gebyret opkræves via ejendomsskatten.

Kontakt skorstensfejer

Hørsholm Kommune entrerer med skorstensfejermester:

Skorstensfejermester Per Schacht Nielsen

Frodesvej 35, 2880 Bagsværd

Telefon: 44 44 02 17

Værksted: Bolbrovej 64E, 2960 Rungsted Kyst

Telefonisk træffetid: Mandag – fredag kl. 07:00-08:00 og 16:30-17:30

En synlig adresse er praktisk i det daglige - og uundværligt, hvis ulykken er ude. Hjælp ambulance, politi eller brandvæsen med finde hurtigt frem - uden omvej, ved at have en korrekt adresse og et synligt husnummer.

Er ulykken ude, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem. Desværre sker det hver dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde frem til den rigtige adresse.

I Danmark er kommunen den myndighed, der fastsætter vejnavne og husnumre.

På hjemmesiden danmarksadresser.dk kan du se alle de adresser, kommunen har registreret.

 

Tjek selv om GPS’erne kan finde din adresse

 Billede af telefon med GPS

Du kan selv tjekke om en adresse findes i det officielle register ved at klikke på "tjek adressen" (nyt vindue).

 

Kan GPS'en ikke finde adressen?

Kan GPS'en ikke finde en adresse skyldes det ofte at GPS'en eller kortet trænger til at blive opdateret.
Du kan læse mere her: GPS og adresser.

Ejeren skal selv sætte tydeligt husnummer op

Ifølge BBR-loven har ejeren af en ejendom ansvaret for at opsætte tydelige husnummerskilte, som passer med de adresser kommunen har fastsat.

Hvor skal husnummeret sidde?

Brug brochuren "Synlige adresser - Danmarks vigtigste vejviser" med tommelfingerregler for tydelig skiltning af dit husnummer.

112-app

Det er ikke altid man kender adressen når man skal ringe 1-1-2, men med 112-app'en anvendes mobilens GPS til at fortællevagtcentralen hvor du befinder dig. Opkaldet foretages gennem 112-app'en.

Læs mere på 112app.dk

 

 

Hvis du ønsker at ændre skelforholdene, skal du henvende dig til en landinspektør. Ændringer af skelforhold sker typisk ved udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning. Kommunen er ikke matrikelmyndighed. Det er derimod Kort- og Matrikelstyrelsen (nyt vindue).

Landinspektøren måler op og laver de nødvendige dokumenter. Matrikulært arbejde må kun udføres af en beskikket landinspektør.

Blandt de dokumenter, landinspektøren skal sende til Kort- og Matrikelstyrelsen, er kommunens godkendelse af sagen. Ifølge lov om udstykning (nyt vindue) skal kommunen godkende, at skelforandringer er i overensstemmelse med følgende love:

Vil du spørge om en grund kan udstykkes, inden du kontakter landinspektøren, svarer Team Byg på principielle spørgsmål i relation til ovennævnte love pr. mail: bom-post@horsholm.dk.

Alle henvendelser vedrørende drikkevand, kloakforsyning og regnvand skal ske til Novafos.dk (nyt vindue).

Al henvendelse angående opvarmning af ejendom skal ske til dit forsyningsselskab.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge
indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af
indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig
ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID. OBS! Løsningen vil være
tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og
med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at
blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil.

Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer på indefrysningen.