4-trins forløb for byggeri

 1. Før du søger byggetilladelse

  Der er en række ting du skal have afklaret før du søger en byggetilladelse. Nedenfor har vi samlet de elementer, du skal undersøge, inden du søger tilladelse om byggeri, renovering eller nedrivning.

 2. Ansøg om byggetilladelse

  Om du skal søge byggetilladelse eller blot anmelde aktiviteten til kommunen afhænger af hvad du skal lave. Du kan læse mere nedenfor.

 3. Når du har fået din tilladelse

  Når du har fået din byggetilladelse, er du klar til at begynde dit byggeprojekt. Det er vigtigt, at du meddeler til kommunen, når du påbegynder arbejdet. Det gøres på bygogmiljo.dk. Læs mere nedenfor på siden.

 4. Når du er færdig med dit byggeri

  Når du er færdig med byggeriet, skal du færdigmelde det til kommunen via Byg og Miljø således at byggesagen kan blive afsluttet. Læs mere nedenfor.

1: Før du søger byggetilladelse skal du undersøge følgende

Om du skal søge byggetilladelse eller blot anmelde aktiviteten til kommunen afhænger af hvad du skal lave.

billede med link - oversigtskort lokalplaner

Klik på kortet for at finde en lokalplan (nyt vindue).

Er der ikke en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det kommuneplanen der gælder for din ejendom.

Læs mere om lokalplaner og byplanvedtægter (nyt vindue).

Kort over kommunen fra NetGis

Du kan få et samlet overblik over hvad der måtte gælde for din ejendom, ved at anvende vores samlede kort (klik på kortet). Her kan du klikke forskellige temaer til og fra og dermed f.eks. se lokalplaner, beskyttede områder eller højdekurver. 

Følgende love bør du kontrollere på kortet:

 • Naturbeskyttelsesloven, som fastsætter bl.a. beskyttelseslinjer omkring skove, søer, åer, kirker, fortidsminder og langs strande.
 • Lokalplaner.
 • By/landzone.

Vi anbefaler derfor at du slår følgende temaer til i kortet:

 • Beskyttede områder (alle temaer).
 • Byplanlægning (alle temaer).

Derudover kan følgende lag være relevant:

 • Matrikel.
 • Miljø, her er muligt at se jordforurening som kommunen har kendskab til. Ingen registrering er dog ingen garanti for, at der ikke er forurening på grunden. 
 • Byggesager, her er det muligt se hvilke byggesager der ligger i byggesagsarkivet.
 • Højdekurver.
 • Varmeplan.

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet (nyt vindue).

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en verserende byggesag på ejendommen. Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk (nyt vindue).

På kortet kan du se om der er afsluttede byggesager på ejendommen (nyt vindue).

NetGis byggesager

Hvis du ønsker at bygge eller starte et projekt, der ikke opfylder de regler lovgivningen udstikker, det vil sige bestemmelserne i lokalplan eller byplanvedtægt og Bygningsreglementet, så kan du søge dispensation.

Sådan søger du dispensation

Når du søger eller anmelder dit byggeprojekt i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, vil du undervejs blive bedt om at redegøre for, hvordan byggearbejdet forholder sig til relevante bestemmelser i lokalplan(er) og byplanvedtægt(er).

Dispensationsansøgningen skal indeholde en redegørelse for hvilke bestemmelser der søges om dispensation fra, samt en motiveret begrundelse for, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes og derefter vil Kommunen tage stilling til, om der kan udstedes en dispensation for byggeriet. 

Behandling af ansøgning om dispensation

Det er dit ansvar at oplyse om det byggeprojekt du har sendt ind kræver en dispensation. 

Dispensationsansøgninger vil øge sagsbehandlingstiden betragteligt. Kommunen vil som oftest skulle foretage nabohøring, behandle eventuelle høringssvar og sagen skal måske drøftes politisk.

Dispensationsafgørelsen afhænger af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets, vurdering af den enkelte konkrete sag.

Indsigelser, der måtte komme i forbindelse med en eventuel nabohøring, vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. Sagen kan eventuelt efterfølgende blive forelagt for Miljø- og Planlægningsudvalget som vil afgøre sagen. 

Meddelelse af en dispensation afhænger altid af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets vurdering af den enkelte konkrete sag.
Du har ikke krav på at få dispensation når du søger om den. 

Vær opmærksom på, at der er gebyr for behandling af byggesager. Det gælder både ved tilladelse, afslag og hvis du trækker din ansøgning.

Ved forhåndsdialog på maksimalt en halv time, tages der ikke gebyr.

Dit gebyr for byggesagsbehandlingen beregnes på baggrund af faktisk anvendt tidsforbrug med mindste enhed på en halv time.

Timeprisen for byggeprojekter omfattet af byggeloven er 963 kr. pr. time i 2020.

 

Hvad tæller med i byggesagsgebyret

Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.

Der registreres tid fra ansøgningen er indsendt til sagen er afsluttet. Der registreres derfor også tid, hvis det er nødvendigt at sende en mangelskrivelse til ansøger, hvorfor vi anbefaler at indsende et så fyldestgørende materiale som muligt. 

Vær opmærksom på at der takseres for sagsbehandlingstid ved enhver henvendelse, hvad enten det er fra din rådgiver eller dig selv.

 

Hvordan indkræves byggesagsgebyret

Sager, der ikke kræver en færdigmelding eller en ibrugtagningstilladelse, vil blive faktureret umiddelbart efter tilladelsen foreligger eller der gives afslag.

Gebyret for sager der kræver færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, vil blive opkrævet i to rater.

Den første rate forfalder, når der gives tilladelse. Raten dækker den arbejdstid der går forud for sagsbehandlingen og den tid der går til selve sagsbehandlingen.

Anden rate forfalder, når der gives ibrugtagningstilladelse eller byggeriet meldes færdigt.

Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640 af 12.06.2013 og gældende pr. 1.1.2015.

Læs mere om loven på bygningsreglementet.dk (nyt vindue).

Læs mere om byggesagsgebyr (nyt vindue - pdf).

Hvis du skal til at bygge, kan du bede om en forhåndsdialog. Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, som f.eks. principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, krævede dispensationer eller andre tilladelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandforhold, ligesom der kan indgås aftaler om f.eks. nødvendigt ansøgningsmateriale mellem ansøgeren/ejeren og Team Byg.

En forhåndsdialog kræver, at du ved hvad du vil bygge, kan beskrive projektet og helst har tegnet de første skitser.

Når du er klar til en forhåndsdialog, skal du derfor sende en mail til tek-post@horsholm.dk. Mailen skal indeholde:

 • En beskrivelse af, hvad du ønsker at tale om.
 • En råskitse af projektet.

Du vil så blive kontaktet af en byggesagsbehandler, som aftaler et møde med dig af en halv times varighed. Byggesagsbehandleren kan kun vejlede – og ikke rådgive. For egentlig rådgivning henvises til en privat rådgiver.

Jo bedre forberedt og afklaret du er, desto mere præcis kan vi svare – specielt, hvis du sender spørgsmålene på forhånd. Det kan være en god ide at undersøge lokalplanen for området, private servitutter og det gældende bygningsreglement forud for forhåndsdialogen. I vores vejledning til byggeri på hjemmesiden finder du links til de relevante emner.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Sagsbehandlingstiden er lige nu under pres, hvorfor vi ikke kan overholde nedenstående vejledende sagsbehandlingstider. Vi bestræber os på, at løse sagerne så hurtigt som overhovedet muligt.

Byggesagsafdelingen oplever i øjeblikket et stort pres på byggesager, der er rigtig mange forespørgsler og ansøgninger, der mangler at blive besvaret og behandlet. Derfor sættes der nu en indsats ind for at nedbringe denne mængde af sager, og derfor lukker vi helt konkret i to dage for telefoniske henvendelser og henstiller til, at dem der måtte have spørgsmål, retter henvendelse en anden dag. Vi håber på forståelse og på at kunne nedbringe sagsmængden væsentligt, inden sommerferietiden starter.

Lukkedage er den 23. juni og den 30. juni 2020.

Her kan du læse hvor lang den vejledende sagsbehandlingstid er, fra din sag er fuldt oplyst og dermed klar til behandling.

Type 

Behandlingstid

 Sagstype 

Dispensation (alle typer), naturbeskyttelseslinjer 
og helhedsvurdering

16 uger  Dispensationssager,  helhedsvurderinger 
 og naturbeskyttelseslov

Anvendelsesskift, udstykningsmulighed, 
fortolkning af lokalplan og servitutter

4 uger  Planlovssag

Fortolkning af bygningsreglement, terrænregulering

3 uger  Byggelovssag

Byggetilladelse til drifts- og avlsbygninger,
industri og lager i én etage, rækkehuse

12 uger  Det gældende bygningsreglement

Byggetilladelse til enfamiliehus og tilbygninger til
énfamiliehuse, samt carporte, garager, skure m.m. såfremt
den totale sum af sekundære bygninger er over 50 m2

7 uger Det gældende bygningsreglement

Byggetilladelse til etagebyggeri, erhvervsbyggeri 
med 2 etager eller mere, tofamiliehuse (uden dispensation).

12 uger  Det gældende bygningsreglement

Tilladelse i landzone 

16 uger  Landzonesag

Nedrivning

2 uger  Tilladelsessager

Simple erhvervssager

4 uger  Erhvervssag

 De viste sagsbehandlingstider er fra marts 2016 og er vejledende.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen før den er fuldt oplyst.

Sagsbehandlingstid - byggetilladelser

En byggetilladelse er omfattende, og der er ingen fast tidsfrist for behandlingen af sagen. Har du en kompliceret byggesag, kan vi anbefale, at du aftaler en tidsplan med Team Byg.
Den tid vi bruger til behandling af din sag er bl.a. afhængig af følgende forhold:
1. Byggeaktiviteten set over længere tid
2. Mangler i ansøgningsmaterialet
3. Eventuelle dispensationer

For ansøgninger med dispensationer, og hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation i form af beskrivelse og tegninger, kan der forventes længere sagsbehandlingstider.

Det er ansøgers ansvar at indsende nødvendige tegninger, beskrivelser og beregninger.
Ansøgninger med fyldestgørende oplysninger afkorter sagsbehandlingstiden væsentligt.

2: Ansøg om byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet

Vi anbefaler at du selv starter dit byggeprojekt op og selv giver evt. arkitekter, rådgivere m.m. der er tilknyttet sagen adgang til at skrive i sagen.

Erfaring viser at dette afhjælper en del problemer der kan opstå undervejs i forløbet og samtidig har du som bygherrer fuld adgang til dit projekt i Byg og Miljø.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen (nyt vindue).

Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne inden du går i gang.

Alle ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes via Byg og Miljø (nyt vindue).

Det er ikke muligt at indsende ansøgninger pr. mail eller brev. Ej heller kan vi modtage ansøgninger ved personligt fremmøde.

Vær opmærksom på, at din ansøgning er ikke indsendt før, at du har modtaget en kvittering fra Byg og Miljø, der bekræfter, at kommunen nu har modtaget din ansøgning.

Det er ikke muligt for kommunen at se din ansøgning før den er indsendt.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen (nyt vindue). Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne inden du går i gang.

Når ansøgning er indsendt gennem Byg og Miljø sender systemet automatisk et kvitteringsbrev, har du ikke modtaget en kvittering er ansøgningen ikke modtaget hos kommunen. Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller tegninger, får du besked hurtigst muligt efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Disse dokumenter indsendes ligeledes gennem Byg og Miljø. Bemærk at når der vedlægges nye oplysninger på sagen eller der kommunikeres gennem Byg og Miljø, skal der klikkes på "indsend ansøgning" - også selv om der allerede er indsendt en ansøgning til projektet.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen før den er fuldt oplyst.

Vær opmærksom på at vi tager kr. 963 pr. time i sagsbehandlingsgebyr fra din ansøgning er indsendt, læs mere under sagsbehandlingsgebyr længere oppe på siden.

Byggesagsgebyr

Inden du ansøger, skal du være opmærksom på at Hørsholm Kommune opkræver et gebyr for sagsbehandling af byggesager. Timeprisen er 963 kr. pr. time i 2020. Læs mere om byggesagsgebyr og se hvilke krav der stilles til en byggeansøgning her på siden.

Få gode råd om aftaler med din håndværker

Den offentlige forbrugerportal hjælper dig.

De hjælper bl.a. med, hvordan du bedst sikrer dine rettigheder gennem et byggeforløb. F.eks. hvordan du bliver mere sikker i, om du skal vælge tilbud, overslag, maksimum eller timepris.

3: Når du har fået din byggetilladelse

Snak evt. med din entreprenør vedr. miljøprøver og anmeldelse af bygge- og nedrivningsaffald i bygogmiljoe.dk. 

Læs mere om bygge- og anlægsaffald (nyt vindue).

4: Når du er færdig med dit byggeri

Når du er færdig med byggeriet, skal du færdigmelde det til kommunen gennem Byg og Miljø (nyt vindue), således at byggesagen kan blive afsluttet.

Husk at indsende evt. tilhørende dokumentation vedrørende tekniske forhold jævnfør byggetilladelsen. 

Når du har færdigmeldt dit arbejde, skal du indsende den relevante tekniske dokumentation som angivet i byggetilladelsen. Dokumenterne indsendes via Byg og Miljø (nyt vindue).