Læs mere om beboerklagenævn

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har for perioden 1. juli 2018 - 31. marts 2022 oprettet et fælles beboerklagenævn.

Det fælles Beboerklagenævn består af 3 personer, hvor formanden er jurist. De øvrige 2 medlemmer er henholdsvis udlejer- og lejerrepræsentant. Hvis der er tale om sager af social karakter, deltager en socialt sagkyndig, som dog ikke har stemmeret.

Beboerklagenævnet kan alene behandle sager vedrørende boliger i den almene boligsektor i henholdsvis Fredensborg og Hørsholm kommuner.

  • Boligens stand ved lejeforholdets begyndelse.
  • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning.
  • Betaling for vand og varme o. lign.
  • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser.
  • Installationer og forbedringer af det lejede mv.
  • Tilbagebetaling af beboerindskud.
  • Ret til fremleje og bytte.
  • Husordenssager.
  • Tvister om lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Du kan skrive til huslejenævnets sekretariat, som har adresse på Fredensborg Rådhus:

Beboerklagenævnet Fredensborg Rådhus
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Tlf.: 7256 5159
E-post: fredensborg@fredensborg.dk

Det koster 147 kr. Du bedes indbetale beløbet til kommunes konto i Danske Bank reg. nr. 4319 - konto nr. 11779433. Husk at påføre betalingen lejemålets adresse samt teksten Beboerklagenævnet.

Senest uge efter sagens indbringelse giver nævnet den anden part i sagen underretning om indbringelsen med angivelse af, at parten må fremsætte sine synspunkter i sagen inden 2 uger.

Nævnet kan foretage besigtigelse.

Sagens parter skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

Nævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.

Bortset fra advarsler kan nævnets afgørelser ankes til Boligretten.

Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at ringe til beboerklagenævnets sekretariat på telefon 72 56 51 59.

Fælles med Fredensborg kommune.

Medlemmer

Formand: Marianne Dons, beskikket af Frederiksborg Statsamt
Udlejerrepræsentant: Marianne Lundberg Andersen, valgt af De almene Boligorganisationer
Lejerrepræsentant: John Hestehave, valgt af Lejernes Landsorganisation
Særligt social-sagkyndigt medlem: Else Olsen

Suppleanter

Elisabeth Holck, suppleant for Marianne Dons
Anitta Olsen, suppleant for John Hestehave
Christian Balle Hansen, suppleant for Marianne Lundberg Andersen

Sekretariat

Beboerklagenævnet
Fredensborg Rådhus
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Telefon 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk