Læs mere om huslejenævnet

Fredensborg og Hørsholm kommuner har for perioden 1. april 2018 til og med 31. marts 2022 oprettet et fælles Huslejenævn.

Det fælles Huslejenævn består af 3 personer. Formanden er jurist og udpeget af Statsforvaltningen i Hovedstaden. De to andre medlemmer er valgt af kommunalbestyrelserne i de to kommuner efter indstilling fra de større lejeforeninger og udlejerforeninger i kommunerne. I husordenssager deltager en socialt sagkyndig, som dog ikke har stemmeret.

Huslejenævnet kan alene behandle sager vedrørende tvister mellem lejere og udlejere på det private boligmarked.
Hvis du er blevet uenig i en sag med en lejer eller udlejer, kan én af jer indbringe sagen.
Nævnet behandler bl.a. sager om:

  • Lejestørrelser.
  • Lejeforhøjelser.
  • Vedligeholdelsesmangler.
  • Fraflytninger.
  • Forbedringsarbejder.
  • Forbrugsregnskaber.
  • Husordenssager.

Du kan skrive til huslejenævnets sekretariat, som har adresse på Hørsholm Rådhus. Email: huslejenaevn@horsholm.dk 

Sammen med klagen skal du vedlægge kopi af nødvendige papirer f.eks. lejekontrakten, forbrugsregnskaber, udflytningsrapport eller lign.

Det koster i 315 kr. at indbringe en sag for det fælles Huslejenævn. Beløbet kan indsættes på konto 4319-3170111427 (Danske Bank). Husk at påføre indbetalingen lejemålets adresse.

Senest en uge efter sagens indbringelse giver Huslejenævnet den anden part i sagen underretning om indbringelsen med angivelse af, at parten må fremsætte sine synspunkter i sagen inden to uger.

Huslejenævnet kan foretage besigtigelse. Sagens parter skal indkaldes med mindst en uges varsel.

Huslejenævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.

Huslejenævnets afgørelser kan ankes til Boligretten.

Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen til at ringe til huslejenævnets sekretariat på 48 49 10 74.

Fredensborg og Hørsholm Kommune har for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2022 oprettet et fælles huslejenævn.

Medlemmer

Formand: Marianne Dons.

Lejerrepræsentant: John Hestehave.

Udlejerrepræsentant: Grethe Hervard.

Særligt social-sagkyndigt medlem: Klaus Poulsen.

Suppleanter

Bente Jersie Jensen, suppleant for Marianne Dons.

Conny Birkholm, suppleant for John Hestehave.

Tonny Henriksen, for Grethe Hervard.

Camilla Rasmussen, for Klaus Poulsen.

Sekretariat

Det fælleskommunale Huslejenævn for Hørsholm og Fredensborg kommuner
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Telefon 48 49 10 74
Mail: huslejenaevn@horsholm.dk

Brug for hjælp?

Du kan få telefonisk vejledning ved at ringe 48490000.

Du skal bestille tid, hvis du ønsker at møde personligt op på rådhuset.

Bestil tid her (nyt vindue)