Billedet øverst viser resultatet af til- og ombygningen af Immortellevej 12, der fik rosende omtale i 2013.

Om "Smukt og godt byggeri"

Der kan gives to former for anerkendelse:

  • Præmiering – Gives til bygninger og anlæg af høj arkitektonisk værdi, der er med til at gøre kommunen smukkere og bidrager til at øge kvaliteten af det byggede miljø.
  • Rosende omtale – Gives til bygninger og anlæg, der ikke opnår bygningspræmiering, men alligevel indeholder kvaliteter, som kommunen gerne vil påskønne.

Anerkendelse kan f.eks. gives til gode og smukke beboelsesbygninger, bygninger til erhvervsudøvelse og offentlige formål, ombygninger, renoveringer eller vellykkede istandsættelser.

Bedømmelsen og udvælgelsen foretages af et udvalg bestående af:

  • Borgmester, Morten Slotved (C) - formand.
  • MPU-formand, Kristin Arendt (C).
  • Ann Lindhardt (V).
  • Svend Erik Christiansen (A).

Herudover består udvalget af to eksterne repræsentanter fra Arkitektforeningen.

Hvordan træffes der afgørelse?

Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende. I de tilfælde hvor kommunen er bygherre, er det alene fagdommernes afgørelse.

Hvad består anerkendelsen i?

Præmierede byggerier modtager en bronzeplakette til opsætning på eller ved det anerkendte. Samtidig uddeles der et diplom til såvel arkitekt/designer som til den ordregivende (f.eks. bygherre). Efterfølgende offentliggør Hørsholm Kommune de projekter, der har modtaget anerkendelse.

En uddelt bronzeplakette kan til en hver tid, af udvalget eller kommunalbestyrelsen trækkes tilbage såfremt objektet ikke holdes i god stand, eller der foretages en sådan ændring, at man må anse anerkendelsens forbliven som stridende mod dens hensigt.

Modtageren af anerkendelsen skal ved modtagelsen forpligtige sig hertil.

Hvornår sker præmieoverrækkelsen?

Uddeling af anerkendelse foretages ved afholdelse af en reception hvor anerkendelserne uddeles og hvor begrundelse herfor gives. Det tilstræbes, at præmieringen afholdes på den af Arkitektforeningen fastsatte dato for Arkitekturens Dag, typisk 1. oktober. Dette vil blive meldt ud på kommunens hjemmeside senere på året.

Se kort over tidligere præmieringer og rosende omtaler

Zoom ind på kortet og klik på de enkelte ejendomme for at se oplysninger om tidligere præmieringer af smukt og godt byggeri i Hørsholm Kommune.