Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.
Hørsholm Kommune yder et tilskud på 75% af de faktiske udgifter, som pladsen koster i dagpleje, vuggestue og børnehave. De resterende 25% er den pris (egenbetaling), du som forældre betaler.

Du kan også søge om tilskud til betalingen af dit barns pasning.

Betaling og tilskud

Priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO i 2019

Takst for børn i dagpleje: 2.985 kr. pr. måned

Takst for børn i vuggestue: 3.095 kr. pr. måned 

Takst for børn i børnehave: 1.545 kr. pr. måned 

 

SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 1.836 kr. pr. måned (juli er betalingsfri) 

SFO (0. klasse - 3. klasse) 1.836 kr. pr. måned (juli betalingsfri)

SFO (4. klasse - 6. klasse) 905 kr. pr. måned (juli betalingsfri)

 

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Priserne er angivet i kr. pr. måned.

Betalingen følger alene barnets alder. Det vil sige, at der for et barn under 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Dette er gældende fra d. 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

 

 

Pris for frokostordning 1. januar 2019

Den kommunale frokostordning er 100% forældrebetalt og betalingen udgør 632 kr. pr. måned for børn under 3 år og 674 kr. pr. måned for børn over 3 år.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til frokostordningerne.

Læs mere om Hørsholm Kommunes frokostordning (nyt vindue)

Hørsholm Børnegård har en forældrearrangeret madordning, der inkluderer frokost, frugt og brød. Betaling herfor udgør 950 kr. pr. måned, heraf er de 600 kr. pr. måned for selve frokostordningen, hvoraf der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til.

 

 

Fripladstilskud 2019

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når husstandsindkomsten er under 551.800 kr. i 2019. Derudover gives der et fradrag for enlige på 62.139 kr., hvilket betyder at man godt kan få økonomisk fripladstilskud ved en husstandsindkomst på over 551.700 kr. Er husstandsindkomsten under 177.601 kr. er der 100 % fripladstilskud.
Bor der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Se skala for fripladsgrænserne 2019 (nyt vindue - pdf)

 

Søg fripladstilskud

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud foregår på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue). Du skal bruge NemID. Du finder ansøgningen under Min side.

Bemærk, at ved varige ændringer i husstandens indkomst, bør du ansøge på ny, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 

Regler for økonomisk fripladstilskud pr. 1. januar 2016

Læs om reglerne for økonomisk fripladstilskud (nyt vindue)

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO eller bliver passet privat (tilskud til privat pasning). Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i privatskole.

Du skal ikke søge om søskendetilskuddet, da vi beregner det automatisk. Priserne bliver beregnet således:

  • Hvis du har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis dine børn bliver passet privat og du modtager tilskud til privat pasning, kan du få 85% af ovenstående søskendetilskud. Der tages altid udgangspunkt i det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Det vil sige, at tilskuddet beregnes ved, at der først trækkes 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og derefter trækkes der 85% af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Læs mere om søskendetilskud på borger.dk (nyt vindue)

Bruttodriftsudgifterne bruges til mellemkommunal afregning når et barn går i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. 

 

Bruttodriftsudgifter 2019

Dagpleje 12.816 kr.

Vuggestue 13.123 kr,

Børnehave 6.562 kr.

Skovbørnehave 6.418 kr.

SFO kommende 0. klasse maj og juni 3.611 kr.

SFO 0-3. klasse 2.110 kr.

SFO 4-6. klasse 1.241 kr.

Andre tilskud

Tilskud til den private pasningsordning udgør 75% af de dokumenterede pasningsudgifter.

Der er dog en øvre grænse for, hvor meget der gives i tilskud: 

Tilskud i 2019

Maximalt tilskud til børn i alderen 24 uger - 2 år og 11 måneder: 7.269 kr. pr. måned

Tilskuddet bevilges i en periode fra den 1. eller 16. i måneden efter modtagelse af ansøgning og til den 15. eller sidste i måneden.

Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet pr. barn forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

 

Læs mere om privat pasning her.

Hørsholm Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn

En privat institution kan etableres af en privat person, privat organisation eller privat virksomhed i egne lokaler. Hørsholm Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen efter Dagtilbudsloven §36 og fører pædagogisk tilsyn med institutionen.

 

Tilskud til private institutioner i 2019
   0-2 årige  3-5 årige
Drifttilskud pr. barn  9.327 kr.  4.663 kr.
Administrationstilskud

 261 kr.

 131 kr.
Bygningstilskud pr. barn  491 kr.  246 kr.
 I alt  10.079 kr.   5.040 kr.