OBS Frem til den 31. oktober 2020 arbejder Center for Dagtilbud og Skole hjemmefra som led i tiltagene mod Corona. Skal du i kontakt med Center for Dagtilbud og Skole, kan vi kontaktes skriftligt via sikker mail, eller du kan kontakte Borgerservice på tlf. 4849 0000.

Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.
Hørsholm Kommune yder et tilskud på 75% af de faktiske udgifter, som pladsen koster i dagpleje, vuggestue og børnehave. De resterende 25% er den pris (egenbetaling), du som forældre betaler.

Du kan også søge om tilskud til betalingen af dit barns pasning.

Betaling og tilskud

Priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO i 2020

Takst for børn i dagpleje: 3.275 kr. pr. måned.

Takst for børn i vuggestue: 3.370 kr. pr. måned.

Takst for børn i børnehave: 1.685 kr. pr. måned.

 

SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 1.884 kr. pr. måned (juli er betalingsfri). 

SFO (0. klasse - 3. klasse) 1.884 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

SFO (4. klasse - 6. klasse) 929 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

 

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Priserne er angivet i kr. pr. måned.

Betalingen følger alene barnets alder. Det vil sige, at der for et barn under 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Dette er gældende fra d. 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

Pris for frokostordning 1. januar 2020

Den kommunale frokostordning er 100% forældrebetalt og betalingen udgør 632 kr. pr. måned for børn under 3 år og 674 kr. pr. måned for børn over 3 år.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til frokostordningerne.

Læs mere om Hørsholm Kommunes frokostordning (nyt vindue).

Hørsholm Børnegård har en forældrearrangeret madordning, der inkluderer frokost, frugt og brød. Betaling herfor udgør 950 kr. pr. måned, heraf er de 600 kr. pr. måned for selve frokostordningen, hvoraf der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til.

Fripladstilskud 2020

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når husstandsindkomsten er under 563.800 kr. i 2020. Derudover gives der et fradrag for enlige på 62.506 kr., hvilket betyder at man godt kan få økonomisk fripladstilskud ved en husstandsindkomst på over 563.800 kr. Er husstandsindkomsten under 181.501 kr. er der 100 % fripladstilskud.
Bor der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Se skala for fripladsgrænserne 2020 (nyt vindue - pdf).

Søg fripladstilskud

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud foregår på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue). Du skal bruge NemID. Du finder ansøgningen under Min side.

Bemærk, at ved varige ændringer i husstandens indkomst, bør du ansøge på ny, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Regler for økonomisk fripladstilskud

Læs om reglerne for økonomisk fripladstilskud (nyt vindue).

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO eller bliver passet privat (tilskud til privat pasning). Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i privatskole.

Du skal ikke søge om søskendetilskuddet, da vi beregner det automatisk. Priserne bliver beregnet således:

  • Hvis du har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis dine børn bliver passet privat og du modtager tilskud til privat pasning, kan du få 85% af ovenstående søskendetilskud. Der tages altid udgangspunkt i det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Det vil sige, at tilskuddet beregnes ved, at der først trækkes 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og derefter trækkes der 85% af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Læs mere om søskendetilskud på borger.dk (nyt vindue)

Bruttodriftsudgifterne bruges til mellemkommunal afregning når et barn går i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Hørsholm, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i et dagtilbud i Hørsholm.

Bruttodriftsudgifter 2019

Dagpleje 12.816 kr.

Vuggestue 13.123 kr.

Børnehave 6.562 kr.

Skovbørnehave 6.418 kr.

SFO kommende 0. klasse maj og juni 3.611 kr.

SFO 0.-3. klasse 2.110 kr.

SFO 4.-6. klasse 1.241 kr.

 

Bruttodriftsudgifter 2020

Dagpleje 13.107 kr.

Vuggestue 13.493 kr.

Børnehave 6.746 kr.

Skovbørnehave 6.585 kr.

SFO kommende 0. klasse maj og juni 3.726 kr.

SFO 0.-3. klasse 2.297 kr.

SFO 4.-6. klasse 1.471 kr.

Andre tilskud

Tilskud til den private pasningsordning udgør 75% af de dokumenterede pasningsudgifter.

Der er dog en øvre grænse for, hvor meget der gives i tilskud: 

Tilskud i 2020

Maximalt tilskud til børn i alderen 24 uger - 2 år og 11 måneder: 7.374 kr. pr. måned.

Tilskuddet bevilges i en periode fra den 1. eller 16. i måneden efter modtagelse af ansøgning og til den 15. eller sidste i måneden.

Ved deltidspasning under 37 timer om ugen nedsættes tilskuddet pr. barn forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Læs om privat pasning.

Tilskuddet er i 2020 7.374 kr. pr. måned pr. barn i alderen 10 måneder til 2 år og 11 måneder.

Pr. 1. maj 2020 ændres tilskud til pasning af egne børn til at være en permanent løsning samtidig nedsættes tilskuddet til 6.400 kr. pr. måned i 2020.

 

En privat institution kan etableres af en privat person, privat organisation eller privat virksomhed i egne lokaler. Hørsholm Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen efter Dagtilbudsloven §36 og fører pædagogisk tilsyn med institutionen.

 

Tilskud til private institutioner i 2019
   0-2 årige  3-5 årige
Drifttilskud pr. barn  9.327 kr.  4.663 kr.
Administrationstilskud

 261 kr.

 131 kr.
Bygningstilskud pr. barn  491 kr.  246 kr.
 I alt  10.079 kr.   5.040 kr.

 

Tilskud til private institutioner i 2020
   0-2 årige  3-5 årige
Drifttilskud pr. barn  9.824 kr.  4.912 kr.
Administrationstilskud

  275 kr.

 138 kr.
Bygningstilskud pr. barn   294 kr.  147 kr.
 I alt 10.393  kr.   5.196 kr.