Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.
Hørsholm Kommune yder et tilskud på 75% af de faktiske udgifter, som pladsen koster i dagpleje, vuggestue og børnehave. De resterende 25% er den pris (egenbetaling), du som forældre betaler.

Du kan også søge om tilskud til betalingen af dit barns pasning.

Betaling og tilskud

Dagpleje: 3.065 kr. 

Vuggestue/integreret institution under 3 år: 3.155 kr. 

Børnehave og integrerede institutioner fra 3 år: 1.575 kr. 

Skov- og Musikbørnehaven Koglerne fra 3 år: 1.575 kr.

 

SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 1.830 kr. (juli er betalingsfri) 

SFO (0. klasse - 3. klasse) 1.830 kr. pr. måned (juli betalingsfri)

SFO (4. klasse - 6. klasse) 993 kr. pr. måned (juli betalingsfri)

 

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Priserne er angivet i kr. pr. måned.

Betalingen følger alene barnets alder. Det vil sige, at der for et barn under 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Dette er gældende fra d. 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

Den kommunale frokostordning er 100% forældrebetalt og betalingen udgør 506 kr. pr. måned for børn under 3 år og 556 kr. pr. måned for børn over 3 år.

OBS Pr. 1. juli 2018 stiger prisen for frokostordningen med 112 kr. til 618 kr. pr. måned for vuggestuebørn og 113 kr. til 669 kr. pr. måned for børnehavebørn med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til frokostordningerne.

Læs mere om Hørsholm Kommunes frokostordning (nyt vindue)

Hørsholm Børnegård har en forældrearrangeret madordning, der inkluderer frokost, frugt og brød. Betaling herfor udgør 950 kr. pr. måned, heraf er de 600 kr. pr. måned for selve frokostordningen, hvoraf der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til.

Fripladstilskud - 2018

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når husstandsindkomsten er under 539.800 kr. i 2018. Derudover gives der et fradrag for enlige på 60.801 kr., hvilket betyder at man godt kan få økonomisk fripladstilskud ved en husstandsindkomst på over 539.800 kr. Er husstandsindkomsten under 173.801 kr. er der 100 % fripladstilskud.
Bor der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Se skala for fripladsgrænserne 2018 (nyt vindue)

Søg fripladstilskud

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud foregår på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue). Du skal bruge NemID. Du finder ansøgningen under Min side.

Bemærk, at ved varige ændringer i husstandens indkomst, bør du ansøge på ny, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Regler for økonomisk fripladstilskud pr. 1. januar 2016

Læs om reglerne for økonomisk fripladstilskud (nyt vindue)

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO eller bliver passet privat (tilskud til privat pasning). Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i privatskole.

Du skal ikke søge om søskendetilskuddet, da vi beregner det automatisk. Priserne bliver beregnet således:

  • Hvis du har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis dine børn bliver passet privat og du modtager tilskud til privat pasning, kan du få 85% af ovenstående søskendetilskud. Der tages altid udgangspunkt i det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Det vil sige, at tilskuddet beregnes ved, at der først trækkes 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og derefter trækkes der 85% af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Læs mere om søskendetilskud på borger.dk (nyt vindue)

Bruttodriftsudgifterne bruges til mellemkommunal afregning når et barn går i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Bruttodriftsudgifter 2018

Dagpleje 12.920 kr.

Vuggestue 13.066 kr,

Børnehave 6.533 kr.

Skovbørnehave 6.314 kr.

SFO kommende 0. klasse maj og juni 3.579 kr.

SFO 0-3. klasse 2.102 kr.

SFO 4-6. klasse 1.361 kr.

Andre tilskud

Tilskud til den private pasningsordning udgør 75% af de dokumenterede pasningsudgifter.

Der er dog en øvre grænse for, hvor meget der gives i tilskud:

Tilskud i 2018:

Maximalt tilskud til børn i alderen 24 uger - 2 år og 11 måneder: 7.114 kr. pr. måned

Tilskuddet bevilges i en periode fra den 1. eller 16. i måneden efter modtagelse af ansøgning og til den 15. eller sidste i måneden.

Læs mere om privat pasning her.

Hørsholm Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn