Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.
Hørsholm Kommune yder et tilskud på 75% af de faktiske udgifter, som pladsen koster i dagpleje, vuggestue og børnehave. De resterende 25% er den pris (egenbetaling), du som forældre betaler.

Du kan også søge om tilskud til betalingen af dit barns pasning.

Betaling og tilskud

Priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO i 2021

Takst for børn i dagpleje: 3.355 kr. pr. måned.

Takst for børn i vuggestue: 3.465 kr. pr. måned til og med september 2021.

Takst for børn i børnehave: 1.730 kr. pr. måned til og med september 2021.

Takst for Skov- og Musikbørnehaven Koglerne: 1.660 kr. pr. måned til og med september 2021.

 

SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 1.927 kr. pr. måned (juli er betalingsfri). 

SFO (0. klasse - 3. klasse) 1.927 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

SFO (4. klasse - 6. klasse) 954 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

 

Priser for vuggestue og børnehave pr. 1. oktober 2021 grundet finanslovspuljen til minimumsnormering i daginstitutioner

Takst for børn i vuggestue: 3.563 kr. pr. måned.

Takst for børn i børnehave: 1.776 kr. pr. måned.

Takst for Skov- og Musikbørnehaven Koglerne: 1.720 kr. pr. måned.

 

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Priserne er angivet i kr. pr. måned.

Betalingen følger alene barnets alder. Det vil sige, at der for et barn under 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Dette er gældende fra d. 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

Pris for frokostordning  pr. 1. januar 2021

Den kommunale frokostordning er 100% forældrebetalt og betalingen udgør 637 kr. pr. måned for børn under 3 år og 680 kr. pr. måned for børn over 3 år.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til frokostordningerne.

Læs mere om Hørsholm Kommunes frokostordning.

 

Hørsholm Børnegård og Solhuset har begge forældrearrangeret madordning, hvor betalingen er 950 kr. pr. måned:

I Hørsholm Børnegård er beløbet fordelt på 600 kr. for frokost og 350 kr. for formiddag/eftermiddagsmad.
I Solhuset er beløbet fordelt på 632 kr. for frokost og 318 kr. for formiddag/eftermiddagsmad.
Beløbet på henholdsvis 350 kr. og 318 kr. vedrørende formiddag/eftermiddagsmad gives der ikke søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud til.

Fripladstilskud 2021

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når husstandsindkomsten er under 576.800 kr. i 2021. Derudover gives der et fradrag for enlige på 64.967 kr., hvilket betyder at man godt kan få økonomisk fripladstilskud ved en husstandsindkomst på over 576.800 kr. Er husstandsindkomsten under 185.701 kr. er der 100 % fripladstilskud.
Bor der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første barn.

Se skala for fripladsgrænserne 2021

Søg fripladstilskud

Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud på siden dagtilbudogsfo.horsholm.dk. Du skal bruge NemID. Du finder ansøgningen under Min side.

Bemærk, at ved varige ændringer i husstandens indkomst, bør du ansøge på ny, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Regler for økonomisk fripladstilskud

Læs om reglerne for økonomisk fripladstilskud.

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO eller bliver passet privat (tilskud til privat pasning). Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i privatskole.

Du skal ikke søge om søskendetilskuddet, da vi beregner det automatisk. Priserne bliver beregnet således:

  • Hvis du har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis dine børn bliver passet privat og du modtager tilskud til privat pasning, kan du få 85% af ovenstående søskendetilskud. Der tages altid udgangspunkt i det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Det vil sige, at tilskuddet beregnes ved, at der først trækkes 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og derefter trækkes der 85% af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Læs mere om søskendetilskud på borger.dk (nyt vindue)

Bruttodriftsudgifterne bruges til mellemkommunal afregning, når et barn går i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Hørsholm, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i et dagtilbud i Hørsholm.

Bruttodriftsudgifter 2021

Dagpleje 13.432 kr.

Vuggestue 13.863 kr.

Børnehave 6.931 kr.

Skovbørnehave 6.729 kr.

SFO kommende 0. klasse maj og juni 3.767 kr.

SFO 0.-3. klasse 2.291 kr.

SFO 4.-6. til 1.452 kr.

Andre tilskud

Tilskud til den private pasningsordning udgør 75% af de dokumenterede pasningsudgifter.

Der er dog en øvre grænse for, hvor meget der kan gives i tilskud:

Tilskud i 2021

Maximalt tilskud til børn i alderen 24 uger - 2 år og 11 måneder: 7.558 kr. pr. måned.

 

Tilskuddet bevilges i en periode fra den 1. eller 16. i måneden efter modtagelse af ansøgning og til den 15. eller sidste i måneden.

Ved deltidspasning under 37 timer om ugen nedsættes tilskuddet pr. barn i forhold til den tid barnet passes.

Læs om privat pasning.

Tilskuddet er i 2021 6.485 kr. pr. måned pr. barn i alderen 10 måneder til 2 år og 11 måneder.

En privat institution kan etableres af en privatperson, privat organisation eller privat virksomhed i egne lokaler. Hørsholm Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen efter Dagtilbudsloven §36 og fører pædagogisk tilsyn med institutionen.

 

Tilskud til private institutioner i 2021
  0-2 år 3-5 år
Driftstilskud pr. barn 10.107 kr. 5.054 kr.
Administration pr. barn

337 kr.

168 kr.
Bygningstilskud pr. barn 304 kr. 152 kr.
I alt 10.748 kr. 5.374 kr.

 

Socialpædagogisk friplads kan søges, hvis dit barn har et særligt behov af sociale eller pædagogiske grunde og hvor betalingen er vanskeliggjort.

Kommunen kan give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud eller SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud/SFO. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud. Det er Hørsholm Kommune, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogiske fripladstilskud.

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra udtalelser, der indhentes fra dit barns dagtilbud/institution/SFO og andre relevante fagpersoner som kender dit barn som f.eks. sundhedsplejersker, familieafdelingen o.a.

For at vi bedst muligt kan vurdere ansøgningen om socialpædagogisk friplads er det vigtigt, at vi kan udveksle relevante oplysninger om barnets trivsel og udvikling samt jeres økonomiske situation.

Du skal udfylde nedenstående samtykkeerklæring samt ansøgningsskema og sende dem digitalt til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole ved at skrive adressen horsholm.dk/senddigitalpost i din browser.

Download samtykkeerklæring (PDF)
Download Ansøgningsskema om socialpædagogisk friplads (PDF)

Læs om socialpædagogisk fripladstilskud på borger.dk (nyt vindue)

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud eller SFO af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for pladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er Hørsholm Kommune, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Kontakt pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud og Skole vedr. behandlingsmæssigt friplads.

Læs om behandlingsmæssigt fripladstilskud på borger.dk (nyt vindue)