Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud (vuggestue, børnehave og dagpleje) i kombination med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forældre indgår aftale med en privat børnepasser (fleksibel passer) om at passe dit barn uden for den almindelige åbningstid.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser, som du skal opfylde.

I bestemmer selv, hvem der skal passe jeres barn, og ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au pair.

I skal selv udbetale løn til jeres børnepasser.
Hvis børnepasseren bliver syg, skal I som forældre sørge for pasningen af jeres barn.

Hørsholm Kommune indhenter børneattest på børnepasseren i forbindelse med godkendelsen af ordningen.

Der må udelukkende anvendes betegnelsen ’fleksibel pasningsordning’ om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

Med mindre man er enlig forsørger er det begge forældre, som skal have et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kommunen kan stikprøvevis bede om dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet er korrekte.

I skal hver måned sende dokumentation for jeres udgift til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. Åbningstiden er i 2019 50 timer om ugen i daginstitution og 48 timer om ugen i dagpleje (åbningstiden i 2020 er 49 timer om ugen i daginstitution og 47 timer om ugen i dagpleje). Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen.

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer, end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet. Dette betyder, at tilskuddet til fleksibel pasning ophører, og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

Retningslinjer for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendefordel, udmeldelse mv. fremgår af Hørsholm Kommunes visitationsregler (nyt vindue).

Ansøgning om kombinationstilbud samt dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov uden for normal åbningstid fremsendes til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole. Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft to måneder efter ansøgningstidspunktet.

Ansøgningen findes på borger.dk.

Når kommunen har modtaget ansøgningen, vil I blive kontaktet af Center for Dagtilbud og Skole for en aftale om et besøg. Forældrene, barnet og børnepasseren skal være til stede under besøget.

Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Center for Dagtilbud og Skole føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Når I ikke længere ønsker at benytte sig af kombinationstilbuddet skal kommunen have skriftlig besked med mindst fire ugers varsel.