Hørsholm Kommune har udarbejdet en vejledning til forældre om, hvordan lukkedage håndteres i kommunens dagtilbud.

Enkelte lukkedage:

Det enkelte dagtilbud kan efter aftale med sin forældrebestyrelse/-råd holde lukket, hvis fremmødet af børn er meget lavt på følgende tidspunkter:

•    de 3 dage før påske
•    dagen efter Kristi Himmelfartsdag

Forældre vil inden der planlægges lukkedage blive spurgt, om de har behov for pasning de pågældende dage. De børn, som har behov for pasning, vil få tilbudt pasning i en af kommunens dagtilbud.

Sommerferielukket i uge 29 og 30

Kommunens dagtilbud holder lukket  to uger i sommerferieperioden - i uge 29 og 30, bortset fra i ét dagtilbud afhængig af pasningsbehovet.

I 2018 er det Børnegården Alsvej, der tilbyder pasning i uge 29 og 30. Børnegården Alsvej har frokostordning, og alle børn får frokost, når de er i daginstitutionen.

Juleferielukket

Kommunes dagtilbud holder lukket henover jul og nytår (i alt 5 lukkedage), bortset fra ét dagtilbud afhængig af pasningsbehovet.

Forældre vil blive forespurgt om behovet for alternativ pasning, og de som har behov for pasning, vil blive orienteret om, hvor og hvordan den alternative pasning vil foregå. Den alternative pasning omfatter børn i vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner.

Læs mere om lukkedage og pasning i ferier

I december 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, at dagtilbuddene skal holde lukket i uge 29-30 i sommerferieperioden samt juleferielukket henover jul og nytår. Samtidig vil der være åbent i ét dagtilbud for de børn, hvor forældrene ikke har mulighed for at få passet deres barn/børn i uge 29-30 og henover jul og nytår.

I Hørsholm kommune er det besluttet at definere ”lavt fremmøde” som 20 % eller mindre fremmøde af de indskrevne børn. For de mindre dagtilbud (50 børn eller derunder) beregnes ”lavt fremmøde” som 25 % eller mindre fremmøde af de indskrevne børn (Her regnes med børn og ikke enheder).

Ved lukning af dagtilbud grundet lavt fremmøde er dagtilbuddet forpligtet til at anvise alternativ pasningstilbud i en af kommunens dagtilbud – så vidt muligt med kendte voksne.

Aftaler om alternative pasningsmuligheder træffes decentralt i det kommunale og det selvejende område. Center for Dagtilbud og Skole har i alle tilfælde det overordnede ansvar.

Det er den enkelte institutions ansvar at formidle det kommende års lukkedage og det alternative pasningstilbud via Tabulex og sin hjemmeside. Lukkedage og alternative pasningstilbud formidles til forældrene med mindst 6 ugers varsel.