Ordningen omfatter også børn, der allerede er optaget i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution), hvis du ønsker at udmelde dem. Der gives ikke tilskud til au-pair.

Ansøgning finder du på borger.dk

Særlige betingelser:

  • Du skal som forælder være bosat i Hørsholm Kommune for at få udbetalt tilskud.
  • Aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning skal godkendes af Hørsholm Kommune, der efterfølgende fører tilsyn med pasningsordningen.
  • Tilskuddet kan tidligst gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et dagtilbud og ansøgning om tilskud er modtaget og gives ikke med tilbagevirkende kraft.

Deltidspasning

Ved deltidspasning under 37 timer om ugen nedsættes tilskuddet pr. barn forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Dokumentation for betaling til den private passer

For at få det bevilgede tilskud udbetalt skal det dokumenteres, at betaling er sket til den private passer. 

Dokumentationen sker ved udfyldelse af denne blanket

Efterfølgende skal den udfyldte blanketten sendes til Center for Dagtilbud og Skole via e-boks eller til dos-post@horsholm.dk.

Indberetning af vederlag for privat pasning

Fra 1. januar 2014 skal kommuner efter loven månedligt indberette det fulde vederlag til Skat, som den private børnepasser får for pasning af de børn, som kommunen yder tilskud til efter Dagtilbudsloven § 80.

Det fulde vederlag er forældrenes betaling til den private passer inkl. det kommunale tilskud. Vederlaget bliver indberettet som b-indkomst.

Dagtilbud hvis tilskudsperioden afbrydes

Ønsker du at afbryde den bevilgede tilskudsperiode, er der mulighed for at søge og booke en plads i dagtilbud i Hørsholm Kommune efter gældende retningslinjer. 

Klage

Kommunens konkrete afgørelse om bevilling af tilskud kan indbringes for Det Sociale Nævn, jf. retssikkerhedslovens § 60. Klage over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen, kan alene indbringes for kommunen.

Kontakt os

Center for Dagtilbud og Skole
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
dos-post@horsholm.dk


Telefonen er lukket tirsdag og onsdag