Læs om tilsyn og regler

I Hørsholm Kommune bliver der ført tilsyn med alle dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.

Dagtilbudsloven har sat de overordnede rammer for det pædagogiske felt. Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at børn og forældre får den kvalitet og service, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.

I Hørsholm kommune er det Center for Dagtilbud og Skole, der på vegne af kommunalbestyrelsen gennemfører tilsynet på dagtilbudsområdet.

Ansvaret for gennemførelsen af tilsynet ligger hos centerchefen i Center for Skole og Dagtilbud og udføres i praksis af de pædagogiske konsulenter ansat i Center for Dagtilbud og Skole. Tilsynet med dagplejen varetages af lederen af dagplejen. Tilsynsforpligtelsen gælder for såvel de kommunale, de selvejende og de private dagtilbud.

Formålet

Det overordnede formål med det pædagogiske tilsyn er, at afdække, hvordan dagtilbuddets tilrettelæggelse af praksis, hænger sammen de overordnede værdier, mål og rammer som findes i dagtilbudspolitikken. Både kommunalt og nationalt.

Formålet med tilsynet er:

  • En kvalitetssikring af dagtilbuddets nuværende praksis.
  • Et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis.
  • En dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på.

Læs mere

Læs om tilsynskonceptet (nyt vindue - pdf).

Forberedelsesskema forud for det udviklingsorienterede besøg (nyt vindue - pdf).

Tilsynsrapport efter det udviklingsorienterede pædagogisk tilsyn (nyt vinde - pdf).

Sammenfatning efter de udviklingsorienterede pædagogiske tilsyn

Der er i perioden august 2018 til januar 2019 gennemført udviklingsorienterede tilsynsbesøg i samtlige daginstitutioner i Hørsholm. 

Læs sammenfatningen af tilsynene (nyt vindue - pdf).

Center for Dagtilbud og Skole har udarbejdet et sæt retningslinjer på det sikkerhedsmæssige område gældende for alle kommunens dagtilbud. Sikkerhedspolitikken skal ses som en ramme for de sikkerhedsmæssige udfordringer, alle dagtilbud står med dagligt, samt være med til at afhjælpe/forebygge ulykker i vores dagtilbud.

Læs sikkerhedsreglerne på dagtilbudsområdet (nyt vindue - pdf).

Forældre, der ønsker deres børn omfattet af en ulykkesforsikring, skal selv tegne en forsikring.

Hørsholm Kommune har i en lang årrække tegnet børneulykkesforsikringer for alle børn i kommunens dagtilbud og skoler.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet traf dog i august 2011 en afgørelse om, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler.

Forældre, der ønsker deres børn omfattet af en ulykkesforsikring, skal derfor selv tegne en sådan forsikring.

Nærmere oplysninger om ulykkesforsikringer til børn og unge kan indhentes hos Forsikringsoplysningen eller hos forældrenes eget forsikringsselskab.

Tværstemaet er et tilbud om hurtig hjælp. Her kan forældre sammen med det pædagogiske personale i dagtilbuddet sparre med et tværfagligt team om barnets udvikling og trivsel.

Tværsteamet består af en pædagogisk konsulent og en psykolog. Omdrejningspunkter for mødet, er en ligeværdig dialog til gavn for barnets udvikling og trivsel.

Henvendelse til tværsteamet sker gennem barnets dagtilbud og henvendelserne er uden skiftlig dokumentation. Tværsteamet tilbyder møder i barnets dagtilbud ca. 14 dage efter henvendelsen.

Hvis du ønsker at få mere at vide om tilbuddet, kan du kontakte lederen af dit barns dagtilbud.