Rådgiverne i Center for Børn og Voksne yder vejledning og rådgivning i familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og muligheder ud fra den aktuelle situation. Rådgivningen inddrager forældre og netværk i de tiltag og løsninger der iværksættes.

Rådgiverne har til opgave at undersøge børn og unges forhold, hvis de må antages at have behov for særlig støtte. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Der kan f.eks. være tale om foranstaltninger af følgende art:

  • Pædagogisk støtte i hjemmet.
  • Familiebehandling.
  • Kontaktperson til unge.
  • Aflastning.
  • Anbringelse uden for hjemmet.