• Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold, overgreb eller mistrives.
 • Alle underretninger vil blive undersøgt.
 • Du vil altid modtage en bekræftelse, når du har indgivet en underretning, men du vil ikke modtage information om, hvad der videre sker, da vi har tavshedspligt.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

 • gøre det digitalt
 • udfylde en blanket
 • skrive et brev eller en e-mail
 • ringe
 • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

Leveret af borger.dk

Læs mere om underretning

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Underretning skal ske til børneteamet/ungeteamet i Center for Børn og Voksne på telefon 48 49 50 84 / 48 49 50 83 eller pr. mail til underretning@horsholm.dk.

Der kan være tale om vold, seksuelle overgreb eller mistrivsel af andre årsager.

Når Center for Børn og Voksne har modtaget din underretning, vil en rådgiver undersøge sagen, med henblik på at skabe sikkerhed for barnet eller den unge.

Du vil senest 6 hverdage fra modtagelsen af underretningen modtage en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.

I akutte tilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, skal du kontakte Nordsjællands politi enten på 114 eller 49 27 14 48.

Udenfor kommunens telefontid kan du kontakte Nordsjællands politi, der vil tage kontakt til Den Sociale Døgnvagt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oplyse eller underrette om et barn eller en ung, kan du kontakte Center for Børn og Voksne for uforpligtende vejledning.

Du kan også kontakte den relevante skole eller dagtilbud for vejledning.

Ved indgivelse af en underretning kan du overveje følgende spørgsmål:

 • Hvad er du bekymret over?
 • Hvad er det der gør, at du ringer/anmelder nu?
 • Hvor befinder barnet sig nu?
 • Er der andre børn i familien du er bekymret for?
 • Hvad er din relation til barnet?
 • Er der særlige forhold vi skal være opmærksomme på, når vi kontakter barnet eller forældremyndighedsindehaveren?
 • Ved forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge, at der er underrettet?
 • Hvad vil der ske, hvis vi ikke gør noget nu?
 • Tror du at der er akut fare for barnet? Hvorfor?

 

Hvis du vil være anonym, når du underretter som borger.


Hvis kommunen er bekendt med din identitet, vil du som udgangspunkt ikke være anonym i forhold til dem, du oplyser om.

Ønsker du at være anonym, må dit navn ikke fremgå af mailen eller brevet. Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning.

Arbejder du professionelt med børn og unge, har du skærpet underretningspligt.


Det følger af servicelovens § 153, stk. 1, at personer der udøver offentlig tjeneste eller hverv, der i deres arbejde får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, har pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Pligten er beskrevet til at ske i følgende situationer:

 • Et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
 • Et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold.
 • Et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.
 • Et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.
 • Se underretningsguide til fagpersoner.

Hvor skal du rette henvendelse til?

I Hørsholm Kommune skal børneteamet/ungeteamet i Center for børn og Voksne underrettes på telefon 48 49 50 84/ 48 49 50 83 eller mail underretning@horsholm.dk.

Du kan bruge dette underretningsskema. (åbnes i nyt vindue)

I akutte tilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, skal du kontakte Nordsjællands politi enten på 114 eller 49 27 14 48.

Udenfor kommunens åbningstid kan du kontakte Nordsjællands politi, der vil tage kontakt til Den Sociale Døgnvagt.

Kommunen skal senest 6 hverdage efter modtagelse af en underretning bekræfte modtagelsen overfor underretteren. Kommunen er forpligtet til at fortælle den fagperson, der underretter kommunen, om der er iværksat undersøgelser eller foranstaltninger efter serviceloven, med mindre der ikke er særlige forhold, som taler imod det.

Beredskabsplan

Find Hørsholm Kommunes beredskab ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn og unge.

Pædagoger, lærere og fagfolk skal vide, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sådanne sager. Beredskabsplanen indeholder bl.a. handlevejledninger for henholdsvis ledere og medarbejdere afhængig af om overgrebet er begået af forældre, andre voksne, andre børn eller af en ansat i kommunen.