• Vi prioriterer det faglige niveau højt i tæt samspil med den alsidige personlige udvikling.
 • Vi tror på at aktive, nysgerrige og udforskende børn og unge, i dialog med andre børn og voksne, skaber læring og udvikling for sig selv og hinanden.
 • Vi  arbejder med anerkendelse og inklusion. Børn og unge skal ses, høres, forstås og værdsættes. Inklusion handler om, at det enkelte barn oplever at være en naturlig og værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab i skolen.

Skoler i Hørsholm

Hørsholm Skole

Selmersvej 6, 2970 Hørsholm

Leder: Ane Christine Larsen

www.horsholmskole.horsholm.dk (nyt vindue)

Usserød Skole

Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm

Leder: Timm Troest Hald

www.usserodskole.horsholm.dk(nyt vindue)

Rungsted Skole

Østre Stationsvej 1A, 2960 Rungsted Kyst

Leder: Ulla Wiese Christensen

www.rungstedskole.horsholm.dk (nyt vindue)

Vallerødskolen

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst

Leder: Michael Geilager

www.vallerodskolen.horsholm.dk (nyt vindue)

Hørsholm Lille Skole

Højskolevej 11, 2960 Rungsted Kyst.

Leder: Marianne B. Andersen.

www.hlsk.dk (nyt vindue)

Rungsted Private Realskole

Vallerød banevej 23, 2960 Rungsted Kyst.

Leder: Lotte Ostenfeld.

www.rpr-skole.dk (nyt vindue)

Lundevejsskolen

Gammel Byvej 10, Bygning 6, 2970 Hørsholm.

Leder: Thomas Nyborg.

www.lundevejsskolen.horsholm.dk (nyt vindue)

Hørsholm Ungdomsskole

Stadion Allé 12, 2960 Rungsted Kyst.

Leder: Claus Skjoldan.

www.ungihørsholm.dk (nyt vindue).

I Hørsholm Kommune tilbydes 10. klasse på Vallerødskolen.

Du kan læse om 10. klasses formål, struktur og særlige tilbud på Vallerødskolens hjemmeside (nyt vindue).

Du kan ligeledes få vejledning om 10. klasse af UU-vejlederen på skolerne.

NGG International School

NGG International is a private day school for children from the age of 4 to 16. The language of instruction is English, and the children are also offered lessons in the host nation’s language, Danish. There are over 240 students and 30 teaching staff. The school offers International Primary Curriculum (IPC) in the Primary school and Cambridge International Exams (CIE) for Secondary students. 

Contact

NGG International School.
Christianshusvej 16.
2970 Hørsholm.

Go to the NGG website and learn more (nyt vindue).

Rygaards International School

Rygaards International School is a private day school for children, providing an all-round education based on the English curriculum for 4 to 16 year olds. The International School has approx. 540 students.

Contact

Rygaards International School.
Bernstorffsvej 54.
2900 Hellerup.

Go to the Rygaards website and learn more (nyt vindue).

Mere om folkeskoler

Skoleindskrivning til 0. klasse

Ved skolestart til 0. klasse skal du skrive dit barn op via den digitale skoleindskrivning - læs om skolestart.

Skoleindskrivning i løbet af året / skoleskift

Du kan skrive dit barn op i 0. til 10. klasse, i løbet af skoleåret, ved at kontakte skolen direkte.

Klik på nedenstående kort for at se, hvilket skoledistrikt dit barn tilhører. 

OBS. Børne- og Skoleudvalget har den 30. august 2018 indstillet justerede skoledistrikter til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har endeligt godkendt indstillingen den 24. september 2018. Nedenstående kort viser de nye justerede skoledistrikter.

 

Klik på dette link (nyt vindue) og søg derefter ved at skrive din adresse i søgefeltet eller ved at klikke i det interaktive kort.

Alle børn i Hørsholm Kommune er tilknyttet en af vores fire folkeskoler i forhold til skoledistrikterne, men har mulighed for at vælge en anden skole efter reglerne om frit skolevalg.

Du kan du søge om plads på en anden skole efter eget valg. Det kan enten være i Hørsholm eller i en anden kommune. Hvis dit barn får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i SFO, hvis der er en SFO, og hvis der er plads.

Ved skoleindskrivning er den maksimale klassekvotient 24 elever. Klassekvotienter mellem 24 og 28 elever optages efter godkendelse fra Centerchefen for Dagtilbud og Skole. Dette gør sig ligeledes gældende ved elevoptag i 1.-9. klasse.

Hørsholms Kommunalbestyrelse har vedtaget, at børn fra andre distrikter og kommuner kan optages, i folkeskolen, hvis der er under 24 elever i en klasse.

Der kan iværksættes en særlig indsats overfor elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i form af råd, vejledning eller konkret hjælp til at få deres hverdag til at fungere bedre, fagligt og socialt.

 • Specialundervisning træder ind, når det konstateres, at elevens udvikling enten går i stå eller bevæger sig i en retning, der på kortere eller længere sigt vil begrænse barnets udbytte af skolegangen, og senere indskrænke den voksnes valgmuligheder for uddannelse, beskæftigelse og social kontakt.
 • Elever, lærere og forældre kan alle henvende sig om specialundervisning til skolens ledelse. I nogle tilfælde vil skolepsykologen blive inddraget for i et samarbejde med forældre, elev og lærere at finde frem til det rigtige tilbud.
 • Specialundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, når det drejer sig om enkeltelever.

Da specialundervisning organiseres forskelligt fra skole til skole, skal du tage kontakt til dit barns skole og dens ledelse.

Hørsholms Kommunes skoler har specialklasser, som er målrettet elever med særlige behov.

Læseklasser på Vallerødskolen

Læseklassen underviser elever med konstaterede læse-stavevanskeligheder, der har modtaget specialundervisning, men som ikke profitere tilstrækkeligt heraf, og som er svære at give et tilstrækkeligt kvalificeret tilbud i en normalklasse.

Læs mere om læseklassen på Vallerødskolens hjemmeside.

Det er en faglig vurdering, om en elev har behov for et særligt skoletilbud. Undervisningen er derfor baseret på en undersøgelse og vurdering af elevens individuelle behov.

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der henviser elever til undervisning i specialklasse.

Elever på kommunens folkeskoler har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde.

Elever som har valgt anden skole end distriktsskolen er ikke berettigede til gratis transport.

Hørsholm Kommune yder fri befordring til skoleelever efter følgende afstandskriterier:

 • 2½ km 0. til og med 3. klasse.
 • 6 km i 4.-6. klasse.
 • 7 km i 7.-9. klasse.
 • 9 km i 10. klasse.

Kørslen er om morgenen inden skoledagens start og efter skoledagens ophør.

Elever, der har kortere vej til skolen, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Det er ikke muligt at medbringe cykler og ej hellere kammerater på turen.

Hørsholm Kommune følger reglerne for befordring af elever i henhold til Folkeskolelovens §26.

Nærmere informationer hos Center for Dagtilbud og Skole på mail dos-post@horsholm.dk.

Hørsholm Kommune tilbyder modersmålsundervisning til alle undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i: 

 • Medlemsstater i Den Europæiske Union.
 • Lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • Færøerne og Grønland.

Der kan kun søges modersmålsundervisning i hovedsprog, som tales i EU-lande eller EØS-lande.

 • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
 • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.

Optagelse forudsætter, at der er oprettet hold med mindst 12 elever. Hvis der ikke er børn nok til at oprette et hold i Hørsholm, er der mulighed for at få modersmålsundervisning, såfremt der oprettes hold, og der er plads i nabokommunerne eller i København.

Udgifter, herunder transport til bus og tog, til undervisningen dækkes af Hørsholm Kommune.

Tilmelding til modersmålsundervisning

Tilmelding foretages for et skoleår af gangen ved at kontakte Center for Dagtilbud og Skole på mail til dos-post@horsholm.dk eller via e-boks inden skoleårets start. Tilmeldingen skal ske senest den 15. april 2021 for skoleåret 2021/22.  

Lovbekendtgørelse

Tilbuddet gives i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 689 af 20.06.2014. 

I Danmark har vi undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at du kan vælge, at dit barn skal hjemmeundervises.

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, i den undervisningspligtige alder, skal du skrive til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole dos-post@horsholm.dk inden hjemmeundervisningen begynder.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med den undervisning, dit barn modtager. Center for Dagtilbud og Skole udpeger en tilsynsførende fra dit barns distriktsskole. Du vil blive skriftligt orienteret om dette.

Afholde løbende prøver

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den der har undervist dit barn, leder prøverne efter aftale med kommunen.
Skønnes det, at hjemmeundervisningen ikke har været forsvarlig, underretter skolelederen på distriktsskolen dig som forældre om, at der vil blive afholdt ny prøve efter 3 måneder, og at dit barn, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Undervisningsministeren fastsætter regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.

Lovbekendtgørelse

Hørsholm Kommune følger folkeskolelovens § 33 og Friskolelovens kapitel 8, §§ 34-36. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hjemmeundervisningen følger Lovbekendtgørelsen nr. 816 af 14.08.2019 om friskoler og private grundskoler.