Tilbud til borger med handicap

Er du mellem 18 og 65 år og har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om økonomisk kompensation for merudgifter til f.eks. medicin.

Læs mere på borger.dk om:

Har du brug for ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet, kan kommunen tilbyde dig en ledsageordning

Hvad er en ledsageordning?

En ledsageordning er et tilbud om 15 timers ledsagelse pr. måned til borgere, som ikke kan færdes alene uden for egen bolig. Ledsagelsen kan bruges til aktiviteter, du selv bestemmer. Det kan f. eks. være ledsagelse til frisør, biograf, cafébesøg, læge m.m.

Hvem kan få en ledsageordning?

Personer mellem 16 og 67 år, som f.eks. er:

 • Blinde eller stærkt svagtseende.
 • Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap.
 • Udviklingshæmmede eller hjerneskadede.
 • Døve med funktionshæmning.

Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af en psykisk lidelse eller af sociale årsager. Desuden er personer, der i forvejen har en personlig hjælpeordning, ikke omfattet.

Ordningen omfatter ikke praktisk bistand i hjemmet.

Kan du selv vælge ledsageren?

Du har ret til selv at vælge ledsager. Den, du vælger, skal efterfølgende godkendes og ansættes af Hørsholm Kommune. Normalt ansætter vi ikke personer, der har en tæt familietilknytning til dig. Hørsholm Kommune kan også hjælpe dig med at finde en ledsager.

Får du selv udgifter til ordningen?

Du skal selv betale dine egne og ledsagerens udgifter til transport, billetter og entreer m.m.

Hvordan søger du om en ledsageordning?

Du kan søge om ledsageordning her (nyt vindue). Herefter vil du evt. blive indkaldt til en samtale.

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du få støtte til opgaver, du ikke selv kan klare.

Eksempler du kan få støtte til:

 • Træning i at klæde sig på.
 • Spisetræning.
 • Hjælp til at tilrettelægge indkøb og madlavning.
 • Støtte til at foretage lægebesøg.
 • Støtte til læsning og økonomi.
 • Støtte til personlig pleje.
 • Støtte til samvær, netværk og deltagelse.
 • Støtte til ledsagelse.

Den socialpædagogiske bistand kan ydes både til beboere i særlige boformer, handicapboliger eller i borgernes eget hjem. Hjælpen tilrettelægges, så den passer til den enkeltes behov for støtte.

Det er kommunen, der sørger for socialpædagogisk bistand. Et tilbud om socialpædagogisk bistand sker altid med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering. Vurderingen bliver foretaget i et samarbejde mellem dig, en sagsbehandler og evt. andre personer, f. eks. pårørende, professionelle i dag- og døgntilbud samt personer i social- og sundhedssystemet.

Hørsholm Kommune har samarbejde om specialundervisning af personer med fysiske eller psykiske handicap med Kommunikationscentret i Hillerød. Kommunikationscentret er et specialpædagogisk center på tale-høre- og synsområdet, samt området for kognitive vanskeligheder.

Yderligere information fås på Kommunikationscentret i Hillerøds hjemmeside (nyt vindue).

Hørsholm Kommune samarbejde desuden med Egedammen i Hillerød omkring specialundervisning.

Egedammen tilbyder en række kurser, der er særligt tilrettelagt for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Yderligere information fås på www.egedammen.hillerod.dk (nyt vindue).

Hvis ovennævnte tilbud ikke kan dække undervisningsbehovet, kan andre særligt målrettede tilbud etableres.

Ansøgning

Kommunen skal godkende et undervisningsforløb, inden det påbegyndes – i modsat fald er det for egen regning. Det er en betingelse, at man ikke kan opnå relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

Du skal henvende dig telefonisk til Center for Børn og Voksne, eller du kan blive henvist via egen læge eller et sygehus. Du kan også rette henvendelse direkte til tilbuddet, hvorefter kommunen på baggrund at oplysningerne fra undervisningsstedet træffer afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til undervisning.

Borgere, der har en erhvervet hjerneskade, har mulighed for at få støtte til et koordineret, tværfagligt og rehabiliterende forløb.

Kommunen har udarbejdet en pjece, der viser hvordan et sådant forløb kan foregå og hvilke fagpersoner, der kan indgå.

Se pjecen (nyt vindue - pdf).

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte leder for voksenteamet Jeanne Bertelsen telefon 48 49 31 60 eller sende en mail til Center for Børn og Voksne, bov-post@horsholm.dk.

Du kan læse mere om Socialpsykiatrisk Center Åstedet som er et tilbud til Hørsholmborgere der er psykisk sårbare og er over 18 år.

Socialpsykiatrisk Center Åstedet er et tilbud om støtte, aktiviteter og fællesskaber.

Se Åstedets hjemmesiden (nyt vindue)

Hvis man ikke kan tage vare på sine personlige og økonomiske forhold kan man have behov for at komme under et værgemål.

I de fleste tilfælde behøver personen ikke at blive umyndiggjort, da værgemålet skal afpasses efter den pågældendes behov.

Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold - herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.

Hvem kan få en værge?

Betingelserne for at få en værge er:

 1. at personen har en sindssygdom (herunder svær demens), er psykisk udviklingshæmmet eller har anden form for alvorligt svækket helbred.
 2. dette skal gøre, at den pågældende ikke kan træffe beslutninger.
 3. personen skal have behov for en værge f.eks. i forbindelse med træfning af beslutninger omkring flytning eller om forvaltning af formue.

Hvis personen selv søger Statsamtet om at få en værge, er betingelserne ikke så strenge. F.eks. kan behovet for en værge skyldes, at den pågældende pga. sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at administrere sin økonomi.

Der er også mulighed for selv at søge om et såkaldt økonomisk samværgemål, hvor værgen ikke kan handle alene, men kun kan handle sammen med den, der er under samværgemål. F.eks. kan behovet for en værge i disse tilfælde skyldes økonomisk uerfarenhed, svækket helbred eller lign.

Hvem kan blive værge?

Værgen skal beskikkes af Statsforvaltningen. I de fleste tilfælde kan en af de nærmeste pårørende beskikkes som værge. Statsforvaltningen benytter sig der ud over af en række faste værger, som de kan beskikke - det kan typisk være en advokat.

Anmodning om værgemål

Pågældende selv eller dennes nærmeste kan ansøge om værgemål på familieretshuset.dk (nyt vindue)

Du har mulighed for at få støtte til køb af bil, hvis du har et handicap, som væsentligt forringer din evne til at færdes uden bil.

Hvem kan få støtte til køb af invalidebil?

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der:

 • I væsentlig grad forringer din evne til at færdes, eller. 
 • I væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at du har et kørselsbehov:

 • Til og fra arbejde, hvor du tjener et væsentligt bidrag til din forsørgelse, eller.
 • Til og fra en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, eller.
 • At en bil i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse, og derved i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse.

Det er ikke din nedsatte funktionsevnes art eller omfang der er afgørende, men i hvilken udstrækning den hindrer, at du kan benytte kollektive transportmidler eller i øvrigt kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved at køre i egen bil. Dette beror på en samlet vurdering af dine sociale og helbredsmæssige forhold.

Hvad omfatter støtten?

Støtten gives som et rentefrit lån, som helt eller delvist kan dække køb af en bil. En del af lånet skal du betale tilbage i løbet af seks år. Størrelsen af den del af lånet, du skal betale tilbage, afhænger af din indkomst.

Derudover kan støtten omfatte:

 • Fritagelse af vægtafgift og hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug.
 • Tilskud til køreundervisning.
 • Tilskud til særlig indretning af bilen, f.eks. automatgear, drejesæde eller lift. Denne hjælp kan du få, hvis den særlige indretning er nødvendig af hensyn til dit handicap eller hvis politiet kræver den særlige indretning.

Støtten omfatter ikke reparationer eller vedligeholdelse. Hvis du tidligere har fået støtte til en bil, kan du normalt først få støtte til udskiftning, når bilen er seks år gammel.

Hvordan søger du?

Du søger om støtte til invalidebil på borger.dk (nyt vindue).

Hvis du ønsker et skilt til din invalidebil skal du kontakte:

Danske Handicaporganisationers Brugerservice (nyt vindue).
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre

Telefon 36 75 17 93 (kl. 10-12).

Når bilen er forsynet med sådan et skilt, opnår du visse parkeringslempelser. Skiltet skal du selv betale. Det er ikke en betingelse for at få skiltet, at du har fået bevilget støtte til køb af bil.