For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har folketinget vedtaget et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige periode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 gælder for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021.

Lovændringen gælder for følgende situationer:

 • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19.
 • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

Se lov om sygedagpenge §§ 43a og 53b.

Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

 • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
 • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang.
 • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme

Hvis du har spørgsmål til f.eks. lønkompensation, henviser vi til Erhvervsministeriets virksomhedsguide på deres hjemmeside.

Få mere information

 1. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt. Det forudsætter dog, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.
 2. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag i (hele) den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten til sygedagpenge forudsætter, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven. Bemærk at retten til sygedagpenge bortfalder, når sundhedsmyndighedernes anbefaling om hjemmeophold ophører. På nuværende tidspunkt bortfalderretten d. 30.03.2020.

Opdateres løbende.

Sådan anmelder du fraværet

Fraværet skal anmeldes via papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af covid-19, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Du kan fremsende blanketten til kommunens mail: kommunen@horsholm.dk

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

 1. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens fravær skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt.
 2. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i (hele) den periode, hvor lønmodtagerens fravær skyldes, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Der skal således være tale om, at lønmodtageren ikke kan arbejde fra hjemmet. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten forudsætter, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven, og at arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet.

For så vidt angår gruppe 1. i forhold til lønmodtagere, der på 1. fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, vil du alene være berettiget til sygedagpengerefusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden. Efterfølgende udbetales der refusion svarende til ressourceforløbsydelse.

Sådan indberetter du i forhold til udvidet ret til refusion

Du skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Langt det meste fravær som følge af covid-19 må forventes at have en varighed, som ikke overstiger arbejdsgiverperioden. Derfor anbefaler vi, at du først indberetter fraværet efter det er afsluttet, og at du i indberetningen angiver den sidste fraværsdag. Dette minimerer den administrative proces for dig, samt den efterfølgende administrative proces for din medarbejder og kommunen.

Når du søger om den udvidede refusion via NemRefusion, skal du anmelde fraværet og samtidig søge om refusion fra medarbejderens 1. fraværsdag. For at kunne søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, som du søger refusion for.

Hvis medarbejderens fravær overstiger arbejdsgiverperioden, skal du anmelde sygefravær efter de gældende regler, dvs. inden for anmeldelsesfristen på 5 uger regnet fra 1. fraværsdag.

Særligt for arbejdsgivere, som normalt ikke udbetaler løn under sygefravær< /p>

Hvis du normalt ikke udbetaler løn under sygdom, men alene udbetaler sygedagpenge til din medarbejder i arbejdsgiverperioden, har du også mulighed for at søge om refusion for de sygedagpenge, du udbetaler i arbejdsgiverperioden, hvis din medarbejder enten er syg eller i karantæne.
Du skal følge ovenstående, men vær opmærksom på, at du skal svare ”Ja” på spørgsmålet ”Modtager medarbejderen løn under fraværet” (her svarer du normalt ”Nej”). De efterfølgende spørgsmål minder meget om de spørgsmål, du plejer at besvare.

For lønmodtagere

Hvis du er smittet med corona-virus eller er/skal i karantæne, skal din arbejdsgiver sygemelde dig og følge ovenstående guide. Du skal fortsat selv indgive sygemelding til din arbejdsgiver.

Hvis du er ansat og bliver sendt hjem som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte, så kan din arbejdsgiver indgive en sygemelding for den periode, sundhedsmyndighedernes anbefaling dækker. Indtil videre er det til og med 30.03.2020. Opdateres løbende.

For personer, der er sat i karantæne på grund af smitterisiko for COVID-19 uden selv at være konstateret syg, men efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne og dermed evt. ikke kan arbejde af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte, kan karantænen sidestilles med, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det forudsættes, at, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantænesatte person.

Hvis der derimod er tale om personer, der er symptomfri og selv har valgt at gå i karantæne, fordi personen mener måske at have været udsat for smitte, vil betingelsen om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom ikke være opfyldt.

Vær opmærksom på at du har oplysningspligt omkring ovenstående – hvis du uretmæssigt har modtaget sygedagpenge, vil kommunen rejse et tilbagebetalingskrav jf. lov om sygedagpenge § 71.

For personer ansat i fleksjob

Ansatte i fleksjob følger overenskomstens regler. Hvis der ikke er en overenskomst på ansættelsesområdet, fastsættes arbejdsvilkårene efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, og er der en relevant sammenlignelig overenskomst på området, tages der udgangspunkt i denne. De fleksjobansatte er således dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler på arbejdspladsen. Det kan være behov for, at man på arbejdspladserne forholder sig til den enkelte ansatte og dennes helbredsmæssige situation, og at man – hvis der ikke er regler herom i overenskomsterne – lokalt aftaler sig frem til en løsning for den enkelte.

I den situation, hvor en person er hjemsendt af sin arbejdsgiver og ikke har ret til løn, og hvor arbejdsgiver ikke har haft andre muligheder end hjemsendelse som følge af myndighedernes anbefalinger på grund af udbruddet af Corona-virus i Danmark, kan der udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der bliver hjemsendt uden ret til løn efter overenskomsten, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

For ledige

Hvis du er smittet med corona-virus eller er/skal i karantæne, så skal du sygemelde dig på www.jobnet.dk.
Din a-kasse betaler de første 14 dage af din sygemelding. Når du er raskmeldt og smittefri, skal du raskmelde dig på www.jobnet.dk.

Vær opmærksom på at du kun har ret til sygedagpenge, hvis du på grund af sygdom er fuldt uarbejdsdygtig. Frygt for at blive smittet med corona-virus, relation til smittede eller personer i karantæne o.l. kan ikke danne grundlag for en sygemelding.

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie. For at få hjælpen bevilget skal du opfylde en række betingelser

Betingelser for at få kontanthjælp:

 • Dine økonomiske forhold skal have ændret sig, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller skilsmisse. Også kaldet en social begivenhed.
 • Du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Din ægtefælle/samlever må ikke kunne forsørge dig.
 • Du må ikke have formue, som kan dække dit behov for forsørgelse.
 • Dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes gennem anden lovgivning.

For at kommunen kan behandle din ansøgning om forsørgelse, skal du afgive oplysninger om dine økonomiske forhold, herunder f.eks. aktiver, driftsmidler og gæld på ansøgningstidspunktet.

Er du selvstændig og modtager du kontanthjælp, vil det kunne være hensigtsmæssigt at være registreret f.eks. i en afviklingsperiode eller i forbindelse med en biaktivitet.

Hvordan søger du:

Ønsker du fortsat at søge om hjælp til forsørgelse skal du melde dig ledig på jobnet.dk og derefter ringe til Team Jobsøgning på tlf. 29 29 95 57 mandag til torsdag mellem kl. 9 og 10.

Din ansøgning vil først blive behandlet af kommunen, når du er blevet registreret som ledig, det er derfor vigtigt at du ringer på ovenstående nummer og lader dig registrere. 

Når kommunen træffer afgørelse om udbetaling af kontanthjælp vil det være de normale betingelser, der indgår i afgørelsen, som nævnt ovenfor.
Aktiviteter i virksomheden må naturligvis ikke stille sig i vejen for din opfyldelse af rådighedsreglerne. Det vil som hovedregel sige, at aktiviteter i virksomheden skal ligge stille.