Formål med den folkeoplysende voksenundervisning

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den
enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.


Krav til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning


Foreningen skal:

 • have et formål, der fremgår af vedtægterne
 • tilbyde folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningsloven
 • have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
  medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 • have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • være hjemhørende i Hørsholm Kommune


Forenings vedtægter skal indeholde oplysninger om:

 • foreningens formål
 • valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • foreningens hjemsted
 • betingelser for medlemskab
 • tegningsret for foreningen
 • procedure for vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør


En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og et eventuelt overskud ved den folkeoplysende virksomhed skal tilfalde foreningen selv. Ved foreningens ophør skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål.


Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning


I Hørsholm Kommune ydes der tilskud til:

 • undervisning,
 • undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer
 • foredragsvirksomhed
 • debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen


I Hørsholm Kommune ydes der ikke tilskud til:

 • emner, der falder udenfor formålet med den folkeoplysende voksenundervisning
 • emner, hvis formål er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro
 • formelt kompetencegivende undervisning som fx fodbold- og håndbolddommerkurser
 • konkurrencepræget virksomhed
 • fremstilling af øl og vin eller andre rusmidler
 • bridge, skak og andre former for spil
 • idræt - undtaget undervisning i folkedans, gymnastik, motionsgymnastik, yoga, afspænding og lignende

 

Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Kultur og Idræt har udfærdiget et specielt ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om
tilskudstilsagn. Skemaet skal udfyldes og indsendes senest den 2. januar til Kultur og Idræt.

 

Skemaet skal udfyldes med oplysninger om:

 • det budgetterede antal undervisningstimer for det kommende år, herunder antallet af
  instrumentalundervisningstimer samt undervisningstimer med deltagere med handicap.
 • det gennemførte antal undervisningstimer for det foregående år ligeledes fordelt på undervisning og
  studiekreds, handicapundervisning og instrumentalundervisning. Opgørelsen over antal afholdte
  undervisningstimer i det foregående år bygger på ureviderede tal fra aftenskolerne.


Foreninger kan maksimalt få tilskud til det antal undervisningstimer, som er anført på ansøgningen om
tilskudstilsagn.

Tilskuddet ydes til aflønning af lærere og ledere. Tilskuddet må ikke overstige 1/3 af den samlede udgift til
lærer- og lederlønninger i forbindelse med almindelig undervisning, studiekredse og foredrag.

I forbindelse med undervisning af deltagere med handicap, hvor undervisningen forudsætter mindre hold, må tilskuddet ikke overstige 8/9 af udgifterne til lærer- og lederlønninger.

Ved instrumentalundervisning, hvor undervisningen forudsætter mindre hold, må tilskuddet ikke overstige
af udgiften til lærer- og lederlønninger.

Lønudgifter til foredragshonorar kan højest støttes med et beløb, der svarer til lønnen for 6
undervisningstimer.

Bemærk, at nye aftenskoler ikke kan søge om tilskud (ramme og lokale) med tilbagevirkende kraft, men skal følge de gældende ansøgningsfrister.

Afregning af tilskud til lærer- og lederlønninger

Foreninger skal overfor Kultur og Idræt aflægge regnskab for anvendelsen af det tilsagnsberettigede tilskud til lærer- og lederlønninger. Tilskud, der ikke er brugt, skal tilbagebetales til Kultur og Idræt. Såfremt afregningen af foregående års ramme viser en væsentlig forskel i forhold til de i december/primo januar fremsendte oplysninger om antal afholdte timer, kan Kultur og Idræt efterregulere rammen for indeværende år ved anden udbetaling af rammen.

Kultur og Idræt udfærdiger et specielt afregningsskema, som foreningerne skal udfylde og returnere til Kultur og Idræt senest den 30. april.

Debatskabende aktiviteter – 10 pct. puljen

Foreninger skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, til debatskabende aktiviteter.
Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

Emnerne for de debatskabende aktiviteter skal sættes ind i en bred samfundsbetonet og helhedsorienteret
ramme, der retter sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet.

Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt.
Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.


10 pct. puljen kan ikke anvendes til:

 • Emner, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.),
  forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat om disse emner
 • Befordring af deltagere
 • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
 • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
 • Entréudgifter for deltagere

 

Afregning af tilskud til debatskabende aktiviteter

Foreninger skal overfor Kultur og Idræt aflægge regnskab for anvendelsen af det tilsagnsberettigede tilskud til debatskabende aktiviteter. Tilskud, der ikke er brugt, skal tilbagebetales til Kultur og Idræt.

Kultur og Idræt udfærdiger et specielt afregningsskema, som foreningerne skal udfylde og returnere til Kultur og Idræt senest den 30. april.

5o pct. af budgettet for debatskabende aktiviteter godkendes til ledelse, administration og PR uden
dokumentation (beløbet må ikke overstige 10 pct. af de samlede udgifter til administration). De resterende 50 pct. af budgettet for debatskabende aktiviteter afregnes i forhold til faktuelle udgifter til fx honorar og
befordring til oplægsholder.

Det er muligt at søge om tilskud til udgifter til debatskabende aktiviteter, der ikke er gennemført.
Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for udgifterne.

Foreningen skal i en årlig beretning redegøre for, hvilke og hvor mange aktiviteter, der er finansieret indenfor rammerne af 10 pct. puljen, hvordan disse aktiviteter har opfyldt kravet om at være debatskabende samt det skønnede antal deltagere til arrangementerne.


Fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne har mulighed for at tilrettelægge en del af deres undervisning mere fleksibelt og anvende dele af det kommunale tilskud på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Således kan de anvende op til 36% af deres kommunale tilskud på ”fleksible tilrettelæggelsesformer” (dvs. 40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en ”kan-bestemmelse”, og aftenskolerne kan således stadig vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning.
Fleksible tilrettelæggelsesformer kan bl.a. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, ”Spørg specialisten” og it-baseret fjernundervisning. For så vidt angår fjernundervisning skal mindst 30% af timerne dog gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Der gælder i øvrigt følgende:

 • undervisning under denne ordning skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning
 • Undervisningen skal foregå på hold, hvor deltagerne er registrerede
 • Hold må ikke være lukkede og der skal være deltagerbetaling


Undervisningens tilrettelæggelse skal opfylde folkeoplysningslovens § 1 og 7, og skal især styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab. Emnevalget er frit, men skal følge bestemmelserne for alm. Aftenskoleundervisning.


Det kommunale tilskud kan under fleksible tilrettelæggelsesformer anvendes til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • Annoncering
 • Lokaleudgifter

 

Mellemkommunal afregning

Såfremt borgere bosiddende uden for Hørsholm Kommune deltager i folkeoplysende voksenundervisning i
Hørsholm Kommune, kan kommunen kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning,
studiekredse og instrumentalundervisning fra deltagernes hjemstedskommuner.

Hørsholm Kommune kan kræve godtgørelse for alle kurser/emner, som kommunen har godkendt som
tilskudsberettigede. Såfremt Hørsholm Kommune godkender et specifikt kursus/emne, kan kommunen altså
uanset om andre kommuner godkender samme kursus, kræve godtgørelse for dette.

Foreningerne skal til Kultur og Idræt fremsende en oversigt over udenbys deltagere med angivelse af navn,
adresse og personnummer samt angivelse af kursets titel, starttidspunkt og varighed (antal lektioner).

Revision

I henhold til Folkeoplysningslovens regler om revision er det muligt at skelne mellem "større" og "mindre"
foreninger. I Hørsholm Kommune defineres en "større" forening som en forening, der modtager 300.000 kr.
eller derover i tilskud. Det er i Hørsholm Kommune et krav til større foreninger, at der vælges en ekstern
revisor – enten registreret eller statsautoriseret.

Tidsfrister


Senest 30. april skal indsendes:

 • afregningsskema for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, herunder tilskud til debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer
 • drifts- og statusregnskab
 • årsberetning vedr. foreningens folkeoplysende virksomhed i det forgangne år
 • deltagerlister over udenbys deltagere for perioden 1. august – 31. december


Senest 1. oktober skal indsendes:

 • deltagerlister over udenbys deltagere for perioden 1. januar – 31. juli

Senest 2. januar skal indsendes:

 • ansøgning om forhåndstilsagn om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for indeværende år.


Ansøgning sendes til:

Kof-post@horsholm.dk

eller:

Hørsholm Kommune
Kultur og Idræt
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Lovgrundlag:

Retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune er vedtaget og
udarbejdet på grundlag af Folkeoplysningsloven samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen.


Folkeoplysningsloven:

Link til folkeoplysningsloven på retsinfo.dk


Folkeoplysningsbekendtgørelsen:

Link til folkeoplysningsbekendtgørelsen på retsinfo.dk