Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål
  • at den døende har et plejebehov
  • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende passer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

Leveret af borger.dk

Læs mere

Det er en forudsætning for plejevederlag og dækning af udgifter i forbindelse med plejen, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Behandlingsmulighederne efter lægelig vurdering anses for udsigtsløse og der forventes en kort levetid.
  • Plejemodtagers tilstand må ikke nødvendiggøre indlæggelse eller forbliven på hospital eller anden institution.
  • I skal være enige om, at der etableres et plejeforhold mellem jer.

Ved pasning af døende kan der desuden ydes hjemmepleje og hjemmesygepleje fra kommunen.
Det har ingen betydning om plejeforholdet etableres i dit eller den nærtståendes hjem.

Du kan være en søster, ægtefælle, god ven/veninde og anden, som er nært tilknyttet til plejemodtageren, så det er nærliggende, at du yder plejen.

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, du vil være berettiget til ved egen sygdom. Du optjener ikke ferie i perioden, hvor du modtager plejevederlag.

I det tilfælde hvor du har ret til løn under plejeorlov fra din arbejdsgiver, vil plejevederlaget blive udbetalt til dem. Plejevederlaget kan ikke overstige din egen hidtidige indtægt og plejevederlaget udbetales månedsvis bagud.

  • Erklæring fra hospital eller egen læge at den døende er overgået fra behandling til lindrende pleje og omsorg.
  • Orlovserklæring fra din arbejdsgiver om du modtager løn i orlovsperioden.
  • Kopi af lønsedler for de sidste 26 uger.

Plejevederlag ansøges efter Servicelovens § 119.

Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse om dækning af medicin efter ansøgning fra egen læge eller hospital.

Har du spørgsmål

Du kan kontakte Eva Sparmer

Telefon: 48 49 36 73 

som-post@horsholm.dk

Du vil eventuelt blive inviteret til en samtale om forløbet.