Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • at den døende skal have et plejebehov
  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Betingelser for at få plejevederlag

Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.

Leveret af borger.dk

Læs mere

Det er en forudsætning for plejevederlag og dækning af udgifter i forbindelse med plejen, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Behandlingsmulighederne efter lægelig vurdering anses for udsigtsløse og der forventes en kort levetid
  • Plejemodtagers tilstand må ikke nødvendiggøre indlæggelse eller forbliven på hospital eller anden institution
  • I skal være enige om, at der etableres et plejeforhold mellem jer

Ved pasning af døende kan der desuden ydes hjemmepleje og hjemmesygepleje fra kommunen.
Det har ingen betydning om plejeforholdet etableres i dit eller den nærtståendes hjem.

Du kan være en søster, ægtefælle, god ven/veninde og anden, som er nært tilknyttet til plejemodtageren, så det er nærliggende, at du yder plejen.

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, du vil være berettiget til ved egen sygdom. Du optjener ikke ferie i perioden, hvor du modtager plejevederlag.

I det tilfælde hvor du har ret til løn under plejeorlov fra din arbejdsgiver, vil plejevederlaget blive udbetalt til dem. Plejevederlaget kan ikke overstige din egen hidtidige indtægt og plejevederlaget udbetales månedsvis bagud.

  • Erklæring fra hospital eller egen læge at den døende er overgået fra behandling til lindrende pleje og omsorg
  • Orlovserklæring fra din arbejdsgiver om du modtager løn i orlovsperioden
  • Kopi af lønsedler for de sidste 26 uger

Plejevederlag ansøges efter Servicelovens § 119.

Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse om dækning af medicin efter ansøgning fra egen læge eller hospital.