Læs mere

Du kan blive ansat af Hørsholm Kommune, hvis du er tilknyttet arbejdsmarkedet og ønsker at passe en nærtstående i hjemmet med:

  • betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Det er en forudsætning for ansættelse, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet.
  • Pasningsbehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  • Kommunen vurderer, at der ikke er noget afgørende, der taler imod pasningsforholdet.

Det kan være forskellige formål med pasning af nærtstående. Det kan være ved alvorlig sygdom i en afgrænset periode, hvor der er behov for at varetage pleje og omsorgsopgaver. Pasning der ikke kan forenes med at passe et erhvervsarbejde.

Det kan også være at passe en nærtstående, mens det vurderes om døgnophold udenfor hjemmet, er det bedste fremover.

Det kan være din søster, ægtefælle, god ven/veninde og anden, som du er nært knyttet til, så det er nærliggende, at du varetager pasningen.

Der er mulighed for at blive ansat med løn indtil 6 måneder. Pasningsperioden kan dog forlænges med maksimum 3 måneder. Pasningsperioden kan opdeles i flere perioder ned til 1 måneds varighed. Efter aftale med din arbejdsgiver kan ansættelsen opdeles i flere perioder af 1 måneds varighed.

Ansættelsen kan deles

Ansættelsen kan deles mellem flere personer. Lønnen kan dog ikke overstige den samlede løn. Lønnen udbetales svarende til andel af pasningen.

Ansættelsesforholdet kan ophøre af andre grunde end den aftalte periodes ophør. Det kan være på grund af den nærtståendes død, egen sygdom eller personlige forhold mv. Kommunen udbetaler løn i en måned efter udgangen af den måned, hvor ansættelsen ophører, med mindre du genoptager dit arbejde.

Du bliver ansat af den kommune, hvor din nærtstående bor. Lønnen reguleres årligt og udgør 22.020 kr. (2017-tal) om måneden. Der betales A-skat, og der udbetales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens kommune betaler 8 pct. Du optjener feriepenge efter ferielovens bestemmelser.

Pasning af nærtstående ansøges efter Servicelovens § 118.

Har du spørgsmål

Du kan kontakte Eva Sparmer

Telefon: 48 49 36 73 

som-post@horsholm.dk

Du vil eventuelt blive inviteret til en samtale om forløbet.