Hvad kan der søges tilskud til?

  • Aktiviteten skal have et sundhedsfremmende sigte.
  • Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i Hørsholm Kommune for Hørsholm Kommunes borgere.
  • Der skal være tale om en sundhedsfremme indsats, der kan supplere eller udvikle Hørsholm Kommunes vifte af tilbud på sundhedsområdet (herunder sundhedsfremmende initiativer indenfor indsatsområderne alkohol, hygiejne og mental sundhed) eller som generelt understøtter kommunens opgaver i forhold til at skabe gode rammer for en sund levevis hos borgerne (jf. Sundhedsloven §119).
  • Der må gerne indtænkes egenfinansiering, det er dog ikke et krav.

Eksempler på aktiviteter

  • Foredrag, oplægsholdere, temaeftermiddage, caféer mm.
  • Foreninger, der er i en opstartsfase
  • Foreninger, der organiserer selvhjælps- eller netværksgrupper
  • Opstart af nye tilbud, herunder indkøb af udstyr, annoncering og formidling af tilbud
  • Rådgivning/telefonrådgivning

Herudover kan der søges om midler til rammerne for indsatsen, fx tilskud til løn til undervisere, etableringsudgifter, lokaler, telefon, administration, opkvalificering etc.

Ansøgningsfrist og fordeling af midler

Ansøgningsfristen er den 30. september 2020.

Sundhedsudvalget fordeler midler i oktober 2020 på baggrund af kommunens ansøgningsskema.

Find ansøgningsskemaet

Aflæggelse af regnskab

Det skal bemærkes, at der skal aflægges regnskab for anvendelsen af de tildelte midler. Der skal derfor kunne fremvise behørig dokumentation for, at de tildelte midler er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens ordlyd.
Denne aflæggelse skal finde sted senest 2 måneder efter aktivitetens afslutning. Det antages af aktiviteten maksimalt forløber over 12 måneder.

Regnskabet skal afleveres i elektronisk form.

Find en skabelon til regnskabsaflæggelse

Alternativ aflæggelsesform kan aftales med Center for Sundhed og Omsorg som-post@horsholm.dk

For hver budgetpost skal der vedlægges bilag for den pågældende udgift/indtægt – dette skal ske i elektronisk form og der kan være tale om en elektronisk faktura eller et bilede af fakturaen.
Indtægter anføres med et minus (-) foran beløbet.

Excel-ark samt bilag fremsendes til som-post@horsholm.dk - Att.: Sara Frøslev Nielsen.