Du kan få hjælp fra Akutteamet, hvis det vurderes, at der er et akut observations-, pleje-, omsorgs- eller behandlingsbehov. Det kræver henvisning fra hjemmepleje, plejecentrets personale, egen læge, 1813 eller sygehuslæge. Plejen vil foregå enten i dit eget hjem, på et af kommunens plejecentre eller på en akutplads afhængig af dine behov.

Akutteamet varetager ordineret behandling og pleje i op til 48 timer afhængig af borgerens tilstand. Inden for dette tidsrum lægger vi en plan for det videre forløb.

Akutteamet udfører f.eks. følgende opgaver:

  • Akut observation af borgere i eget hjem
  • Terminal pleje
  • Hjemmebesøg hos borgere efter nødopkald ved akut opstået sygdom
  • Behandling og observation af borgere på midlertidige pladser
  • Første hjemmebesøg efter udskrivning fra hospital ved komplekse sygeplejefaglige problemstillinger

Akutplads

Akutpladsen er et alternativ til indlæggelse på hospitalet, når du har behov for tæt observation og opfølgning på behandling af en sygeplejerske.