Læs mere om projekterne

Mere om projektet

Hørsholm Kommune udfører i 2018 og 2019 et renoverings- og forskønnelsesprojekt på Usserød Kongevej ud for Kongevejscenteret.

Projektet er i tråd med Grøn Strategi for hele Usserød Kongevej

Forskønnelsen omfatter nye træer, belægninger og belysning samt store kummer med blomster på vejens midterheller.

Se illustration af vejens fremtidige tværsnit (nyt vindue - pdf).

Hvornår forskønnes resten af Usserød Kongevej?

Dette projekt er 2. etape af en større plan. I 2017 fik træerne på strækningen fra Rungstedvej til Hørsholm Allé forbedret deres vækstbetingelser, og der blev skiftet en række af dem. De resterende strækninger fra Hørsholm Allé til Syrenvej og Birkevej til Højmosen vil blive renoveret i de kommende år.

Hvorfor plantes der ikke en lindeallé lige som i den sydlige ende af vejen?

Projektet er planlagt med udgangspunkt i Grøn Strategi for Usserød Kongevej. Strategien peger på en model for træplantningen langs vejen, der adskiller sig fra den traditionelle allé af 3 grunde:

  1. Ved at plante flere forskellige træer langs vejen minimerer man risikoen for, at hele plantningen går til, hvis arten rammes af en sygdom. Det er sket før, f.eks. med elmetræerne. Ved kun at plante én art, som lind, lægger man alle æg i én kurv, så at sige.
  2. Ved at plante flere forskellige træer kan man opnå en større årstidsvariation ved kombinere nåletræer og træer med blomster eller høstfarver.
  3. Ved at placere træerne, hvor det er praktisk muligt, kan vi nå længere for pengene. Alléen kræver, at træerne kan plantes med stor regelmæssighed. Man kan således ikke rykke træerne hen, hvor det giver bedst mening at placere dem i forhold til ledningsanlæg o.a.

I 2016-17 gennemførtes et trafiksaneringsprojekt på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade. Formålet med projektet var at øge trafiksikkerheden ved blandt andet at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for bløde trafikanter.

Projektet blev evalueret i sommeren 2018. Læs evalueringen.

Stampevej

Etablering af 2 minus 1 afmærkning. Nedsættelse af tilladt hastighed til 40 km/t. Etablering af to stk. hævede flader. De to hævede flader afventer endelig og korrekt udførelse.

Hvordan skal man køre på en 2 minus 1 vej?

Se denne lille film (nyt vindue - youtube)

Se de seneste hastighedsmålinger:

Stampevej mellem motorvejen og Bakkehusene (nyt vindue - pdf)

Stampevej v. nr. 26b (nyt vindue - pdf)

Agiltevej

Etablering af fire bump i fuld bredde og et pudebump inden for byzonen. Nedsættelse af hastigheden uden for byzonen til 60 km/t.

Se de seneste hastighedsmålinger:

Uden for tættere bebygget område (nyt vindue - pdf)

20 m syd for Agiltevej 8 (nyt vindue - pdf)

Grønnegade

Etablering af to pudebump i indsnævringer. Bedre cyklistmarkering. Forsøg med lukning af Grønnegades udmunding i Isterødvejen.

Se de seneste hastighedsmålinger:

Ved nr. 18 (nyt vindue - pdf)

Borgermøde om forsøget med lukning af Grønnegade

Den 11. september 2017 afholdtes borgermøde om forsøget med lukningen af Grønnegade. Indkomne input fra mødet og kommentarer kan ses her: Referat Borgermøde 11.09.17 (nyt vindue - pdf)