Læs mere om projekterne

Hørsholm Kommune udfører sommer/efterår 2018 et renoverings- og forskønnelsesprojekt på Usserød Kongevej ud for Kongevejscenteret. Projektet er i tråd med Grøn Strategi for hele Usserød Kongevej (nyt vindue - pdf). Forskønnelsen omfatter nye træer, belægninger og belysning samt store kummer med blomster på vejens midterheller. Se illustration af vejens fremtidige tværsnit (nyt vindue - pdf).

Tidsplan

Anlægsarbejdet begyndte søndag den 5. august aften/nat og forventes afsluttet i november 2018.

Trafikken

I forbindelse med anlægsarbejdet er det nødvendigt at ensrette trafikken på Usserød Kongevej. I den forbindelse bliver trafik i nordgående retning sendt bag om Kongevejscenteret ad Ribisvej som omkørsel.

Se kort over omkørsel (nyt vindue - pdf)

Natten til den 8. oktober flyttes trafikken på Usserød Kongevej til det modsatte spor. Ensretningen i sydlige retning bibeholdes.

Omlægning af busstoppesteder

 • Stoppestedet lige ud for Kongevejscenteret flyttes til Ribisvej i perioden fra søndag aften/nat den 5. august til og med søndag den 11. november 
 • Stoppestedet ved Hækkevej nedlægges fra søndag aften/nat den 5. august til og med søndag den 11. november. Vi henviser til stoppestedet ved Bolbrovej.

Midlertidigt parkeringsforbud på Ribisvej

Mens projektet står på, er det nødvendigt at indføre et midlertidigt parkeringsforbud på østsiden af Ribisvej. Det skyldes behov for fremkommelighed for busser og plads til midlertidigt stoppested.

Der vil i hele perioden være adgang til parkeringspladsen ved Kongevejscenteret.

Ahornvej er ligeledes åben i hele perioden og dermed bevares også adgangen til parkeringspladsen bag REMA 1000.

Hvornår forskønnes resten af Usserød Kongevej?

Dette projekt er 2. etape af en større plan. I 2017 fik træerne på strækningen fra Rungstedvej til Hørsholm Allé forbedret deres vækstbetingelser, og der blev skiftet en række af dem. De resterende strækninger fra Hørsholm Allé til Syrenvej og fra Birkevej til Højmosen vil blive renoveret i de kommende år.

Hvorfor plantes der ikke en lindeallé lige som i den sydlige ende af vejen?

Projektet er planlagt med udgangspunkt i Grøn Strategi for Usserød Kongevej. Strategien peger på en model for træplantningen langs vejen, der adskiller sig fra den traditionelle allé af 3 grunde:

 1. Ved at plante flere forskellige træer langs vejen minimerer man risikoen for, at hele plantningen går til, hvis arten rammes af en sygdom. Det er sket før, f.eks. med elmetræerne. Ved kun at plante én art, som lind, lægger man alle æg i én kurv, så at sige.
 2. Ved at plante flere forskellige træer kan man opnå en større årstidsvariation ved kombinere nåletræer og træer med blomster eller høstfarver.
 3. Ved at placere træerne, hvor det er praktisk muligt, kan vi nå længere for pengene. Alléen kræver, at træerne kan plantes med stor regelmæssighed. Man kan således ikke rykke træerne hen, hvor det giver bedst mening at placere dem i forhold til ledningsanlæg o.a.

Mandag d. 20. august 2018 starter Hørsholm Kommunes arbejde med renovering af fortove på Strandvænget og Sophienbergvænge. Arbejdet starter på nordsiden af Strandvænget. Det betyder, at fortovet vil være spærret for gående i 2-3 uger. I samme periode vil parkering ikke være tilladt indenfor normal arbejdstid, da brolæggerne skal have tilstrækkelig plads til at fjerne kantsten.

Se projektets tidsplan

Tilpasning til indkørsler

I forbindelse med renovering af fortovene bliver der flere steder behov for at tilpasse private indkørsler til bagkanten af det nye fortov. Denne tilpasning sker typisk ved at omlægge en ½ - 1 meter af belægningen i indkørslen for at udjævne de niveauforskelle, der opstår, når det nye fortov er lagt. Årsagen er, at kantstenen ved kørebanen skal omsættes, da den ofte med tiden er sunket eller væltet ud i kørebanen. Kantstenen omsættes til en korrekt ny højde på 8 cm, og både fortovsbelægning og visse steder også indkørsler tilpasses dertil.

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed. Spørgsmål er velkomne til Vej og Park på tlf. 4849 0000.

Formål

Parkeringspladsen er nedslidt og består i dag af en sammensætning af flere mindre pladser. Formålet med projektet er at renovere, pladsoptimere og øge handicaptilgængeligheden. Hele pladsen får ny belægning, ny tryghedsskabende belysning og ny beplantning. En del af området vil blive udjævnet, herunder den lille høj ”Galgebakken”.

Se en tegning af den fremtidige parkeringsplads (nyt vindue - pdf)

Skabes der flere parkeringspladser?

Ja, arealudnyttelsen forbedres, så der skabes flere parkeringspladser.


Hvornår går arbejdet i gang?

Anlægsperioden forventes at forløbe fra slutningen af juni til 31. oktober 2018.


Bevares de grønne områder?


En grøn trekant bevares mod Kammerrådensvej, og bedet i forlængelse af transformerstationen udvides. Størstedelen af ”Galgebakken” fjernes, og de langsgående bede mellem parkeringspladserne fjernes ligeledes. Der plantes nye træer på og omkring parkeringspladsen.


Vil der være mulighed for vareleveringer?

Ja, der vil i hele anlægsfasen være mulighed for vareleveringer.


Vil der være adgang til Hovedgaden fra parkeringspladsen i anlægsperioden?


Ja, der vil være adgang til ejendommene, der ligger ud mod parkeringspladsen, og til passagerne til Hovedgaden mens arbejdet står på.


Lukker parkeringspladsen i anlægsperioden?


Noget af parkeringspladsen vil være afspærret i anlægsperioden, men minimum halvdelen af pladserne vil være åbne i hele perioden.


Hvor kan man parkere, mens anlægsarbejdet står på?


Som alternativ til parkeringspladsen ved Kammerrådensvej, kan du parkere her:

• Hørsholm Midtpunkts kundeparkering
• Parkeringskælder under Trommen, tidsbegrænset
• Parkeringsplads ved Usserød Kongevej, tidsbegrænset
• Hørsholm Midtpunkts kundeparkering ud mod Usserød Kongevej
• Parkeringsplads ved politistationen
• Parkeringsplads ved Ridebanen

Vær opmærksom på skiltning og regler for parkering på de enkelte parkeringspladser.

Se folder med kort over alternativ parkering (nyt vindue - pdf)

Hørsholm Kommune skal i løbet af sommeren 2018 udskifte stibroerne på hver side af kørebanen over Kystbanen langs med Rungstedvej. Stibroerne er nedslidte, og det kan ikke længere svare sig at reparere dem. Derfor udskiftes både fundament, søjler og selve brodækkene.

Zacho-Lind A/S er entreprenør på opgaven for Hørsholm Kommune. Der vil undertiden blive arbejdet uden for normal arbejdstid, hvilket kan medføre støjgener. Nærmeste naboer er orienteret særskilt.


Afspærring af Rungstedvej og Kystbanesti

Kystbanestien være lukket lige omkring broen frem til og med den 23. september 2018, således at det ikke er muligt at gå og cykle under Rungstedvej, men man skal op over vejen. Rungstedvej vil også, men kun af to korte omgange, være spærret for al trafik. Kystbanestiens brugere henvises i den pågældende periode til at krydse Rungstedvej via fodgængerovergangen.

Rungstedvej vil i følgende perioder være spærret for al trafik

 • 3. juli 2018 kl. 18:00 - 9. juli 2018 kl. 04:00
 • 26. juli 2018 kl. 18:00 - 29. juli 2018 kl.14:00

Al trafik vil blive ledt ad skiltede omkørsler.


Tidsplan

 • 15. maj 2018 - 31. maj 2018 - forberedende arbejder
 • 4. juli 2018 - nedbrydning af de eksisterende stibroer
 • 7. juli 2018 -13. juli 2018 - støbning af fundamenter og søjler
 • 27. juli 2018 - 29. juli 2018 - montage af nye broelementer
 • 1. august -23. september 2018 - afsluttende arbejder

Rungstedvej kan yderligere blive kortvarigt afspærret i en enkelt retning i forbindelse med levering af materialer.
Der vil undertiden blive arbejdet uden for normal arbejdstid, hvilket kan medfører støjgener.


Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal vejen spærres, når det kun er stibroerne, der skal udskiftes?
Den første spærring af vejbroen sker i forbindelse med, at der bliver gravet ud til fundamenterne til de nye broer. Man fjerner noget af den stabiliserende jord omkring fundamentet. Det er derfor ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at broen belastes med trafik. Anden spærring sker i forbindelse med montage af broelementer, der skal løftes på plads af en stor kran.

Hvorfor arbejder de ikke hele tiden på broen?
Banedanmark er i gang med at renovere sporene på Kystbanestrækningen, og det betyder, at broarbejdet skal koordineres med sporfornyelsesprojektet. Derfor er der givet nogle perioder, hvor der kan arbejdes på og under broen, hvor det ikke karambolerer med Banedanmarks arbejder.

Hvornår er de færdige med at arbejde på broen?
Vi forventer, at arbejdet er afsluttet d. 23. september 2018.

Må man komme og se broen blive sat på plads af kranen?
Ja, der vil være mulighed for at se broelementerne blive monteret. Nærmere info herom senere.

Hvorfor må man ikke færdes på stibroerne selvom de nye brodæk er monteret?
Årsagen er, at der er en del sikkerhed forbundet med køreledningerne. Alle sikkerhedsforanstaltningerne skal være monteret, inden der kan åbnes for færdslen på broen.

I 2016-17 gennemførtes et trafiksaneringsprojekt på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade. Formålet med projektet var at øge trafiksikkerheden ved blandt andet at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for bløde trafikanter.

Projektet er i sommeren 2018 under evaluering. Resultatet af evalueringen forventes klar til politisk behandling i august. 

 

Stampevej

Etablering af 2 minus 1 afmærkning. Nedsættelse af tilladt hastighed til 40 km/t. Etablering af to stk. hævede flader. De to hævede flader afventer endelig og korrekt udførelse.

Hvordan skal man køre på en 2 minus 1 vej?

Se denne lille film (nyt vindue - youtube)

Se de seneste hastighedsmålinger:

Stampevej mellem motorvejen og Bakkehusene (nyt vindue - pdf)

Stampevej v. nr. 26b (nyt vindue - pdf)

 

Agiltevej

Etablering af fire bump i fuld bredde og et pudebump inden for byzonen. Nedsættelse af hastigheden uden for byzonen til 60 km/t.

Se de seneste hastighedsmålinger:

Uden for tættere bebygget område (nyt vindue - pdf)

20 m syd for Agiltevej 8 (nyt vindue - pdf)

 

Grønnegade

Etablering af to pudebump i indsnævringer. Bedre cyklistmarkering. Forsøg med lukning af Grønnegades udmunding i Isterødvejen.

Se de seneste hastighedsmålinger:

Ved nr. 18 (nyt vindue - pdf)

 

Borgermøde om forsøget med lukning af Grønnegade

Den 11. september 2017 afholdtes borgermøde om forsøget med lukningen af Grønnegade. Indkomne input fra mødet og kommentarer kan ses her: Referat Borgermøde 11.09.17 (nyt vindue - pdf)

I efteråret 2017 etableres i alt 18 nye regnvandsbede på Gyvelvej og sideveje. Med henblik på at undgå oversvømmelser fra den fælles kloak til terrænet, skal regnvandet fra Gyvelvejs sideveje fremover ledes ad nye chaussestensrender til de bedene, hvor vandet både renses og forsinkes, inden det ledes til den fælles kloak. Denne form for regnvandshåndtering så tæt på kilden som muligt kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Læs mere og se fotos af lignende eksempler i projektbeskrivelsen Hørsholm LAR, Gyvelvej (nyt vindue - pdf)

I den østlige ende af Gyvelvej anlægges de nye bede på hjørnerne af Gyvelvej og sidevejene. I den vestlige ende anlægges de som vejbede i parkeringsbanen. 


Hvad er regnvandsbede?

I bedene filtreres vandet automatisk, inden det dræner til underliggende faskiner, hvormed det forsinkes, inden det løber videre til kloakken. Bedene holder så at sige på vandet, så kloakken ikke overbelastes.

Tidsplan

Arbejdet er godt i gang og forventes afsluttet i løbet af foråret.

Der vil forekomme kortvarige vejlukninger. De berørte beboere vil få direkte besked. 


Kontakt

Spørgsmål til projektet er velkomne til Center for Teknik på 48492050 eller tek-post@horsholm.dk

Faskine nedgravet. Bed afventer muld og ny beplantning.