I 2015 gennemførtes en ombygning af Stumpedyssevej til såkaldt 2 minus 1 vej. Tiltagene på vejen er blevet evalueret. Den samlede evaluering kan ses her. (pdf- nyt vindue)

Evalueringen er blevet drøftet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 23. februar 2017.

I efteråret 2017 etableres i alt 18 nye regnvandsbede på Gyvelvej og sideveje. Med henblik på at undgå oversvømmelser fra den fælles kloak til terrænet, skal regnvandet fra Gyvelvejs sideveje fremover ledes ad nye chaussestensrender til de bedene, hvor vandet både renses og forsinkes, inden det ledes til den fælles kloak. Denne form for regnvandshåndtering så tæt på kilden som muligt kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Læs mere og se fotos af lignende eksempler i projektbeskrivelsen Hørsholm LAR, Gyvelvej

I den østlige ende af Gyvelvej anlægges de nye bede på hjørnerne af Gyvelvej og sidevejene. I den vestlige ende anlægges de som vejbede i parkeringsbanen. 


Hvad er regnvandsbede?

I bedene filtreres vandet automatisk, inden det dræner til underliggende faskiner, hvormed det forsinkes, inden det løber videre til kloakken. Bedene holder så at sige på vandet, så kloakken ikke overbelastes.

Tidsplan

Arbejdet er godt i gang og forventes afsluttet i løbet af foråret.

Der vil forekomme kortvarige vejlukninger. De berørte beboere vil få direkte besked. 


Kontakt

Spørgsmål til projektet er velkomne til Center for Teknik på 48492050 eller tek-post@horsholm.dk

Faskine nedgravet. Bed afventer muld og ny beplantning.

I 2016-17 gennemførtes et trafiksaneringsprojekt på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade. Formålet med projektet var at øge trafiksikkerheden ved blandt andet at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for bløde trafikanter. Indsatsen evalueres i foråret 2018.

Indsatsen varierede mellem de tre veje.

 

Stampevej

Etablering af 2 minus 1 afmærkning. Nedsættelse af tilladt hastighed til 40 km/t. Etablering af to stk. hævede flader. De to hævede flader afventer endelig og korrekt udførelse.

Hvordan skal man køre på en 2 minus 1 vej?

Se denne lille film

Se de seneste hastighedsmålinger:

Stampevej mellem motorvejen og Bakkehusene

Stampevej v. nr. 26b

 

Agiltevej

Etablering af fire bump i fuld bredde og et pudebump inden for byzonen. Nedsættelse af hastigheden uden for byzonen til 60 km/t.

Se de seneste hastighedsmålinger:

Uden for tættere bebygget område

20 m syd for Agiltevej 8

 

Grønnegade

Etablering af to pudebump i indsnævringer. Bedre cyklistmarkering. Forsøg med lukning af Grønnegades udmunding i Isterødvejen.

Se de seneste hastighedsmålinger:

Ved nr. 18

 

Borgermøde om forsøget med lukning af Grønnegade

Den 11. september 2017 afholdtes borgermøde om forsøget med lukningen af Grønnegade. Indkomne input fra mødet og kommentarer kan ses her: Referat Borgermøde 11.09.17 (pdf - nyt vindue)

Hørsholm Kommune gennemførte i efteråret 2014 et trafiksaneringsprojekt på den østlige del af Mortenstrupvej. Formålet med trafiksaneringen var at skabe bedre forhold for bløde trafikanter ved at nedbringe gennemsnitshastigheden og etablere sikrere krydsningsforhold.

Projektet blev indledt i efteråret 2013 med et velbesøgt informationsmøde for beboere og udført i efteråret 2014 i forbindelse med øvrige asfaltarbejder i kommunen.

Projektet omfattede

  • at den tilladte hastighed blev sat ned til 40 km/t
  • indførelse af tidsbegrænset parkeringsforbud i den østligste ende
  • etablering af 3 vejbump
  • etablering af 2 hævede flader
  • LED dioder ved stikrydsningen ved Usserød Å

Evaluering

Projektet er blevet evalueret i 2017. Evalueringen og tilknyttede anbefalinger har været behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 27. september 2017. Se referat og evalueringsrapport.

I uge 45 påbegyndes etableringen af en ny og mere sikker cykel- og fodgængerkrydsning af Rungstedvej ved Vallerød Banevej.

Mange cyklister og fodgængere krydser Rungstedvej på det pågældende sted. Nu etableres en krydsningshelle, der skal gøre det muligt at krydse Rungstedvej ad to omgange.

Arbejdet udføres af Optimus Anlæg A/S for Hørsholm Kommune, Center for Teknik og forventes afsluttet den 17. november 2017.

Rungstedvej vil ikke blive spærret undervejs, men Hørsholm Kommune opfordrer alle trafikanter til at have tålmodig og vise hensyn.

Spørgsmål er velkomne til Center for Teknik på 48492050.